ژانویه 18, 2021

توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی

3-4) خلاصه فصل
در این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه پرداختیم . به این منظور در وهله اول به توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی اعضای نمونه پرداختیم . در مرحله بعد دادهها را به لحاظ امار استنباطی مورد بررسی قرار دادیم و با توجه به نتایج به این نتیجه رسیدیم که همه فرضیهها مورد نظر در پژوهش تایید می شوند. و در ادامه به ضریب اهمیت هر یک از شاخصههای چهارگانه موثر در موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک از طریق ازمون فریدمن و بونفرونی در این پژوهش پی بردیم.
فصل پنجم :
نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه
بعد از تجزیه و تحلیل دادهها، آزمون فرضیهها و تحلیل یافتههای تحقیق در فصل چهارم، در این فصل بر مبنای نتایج حاصل شده، محقق به ارائه پیشنهادها و راهکارها میپردازد. نتایج حاصل از فرضیات به مانند پایههایی هستند که پیشنهادات بر اساس آنها شکل میگیرند. به منظور حصول موفقیت در آینده در تبدیل نظریات به عمل، نتیجهگیریهای صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب یکی از راهکارهای مناسب میباشد. این نتیجهگیریها اگر بر مبنای تحلیلهای صحیح شکل گرفته باشند، میتوانند در بر طرف کردن مشکلات سازمان که تحقیق به این منظور طراحی شده است، مفید واقع شوند.
1-5 ) مرور کلی تحقیق و نتایج آن
فصل اول این تحقیق دربرگیرنده کلیات این پژوهش میباشد که به طور کلی و اجمالی بیانگر چارچوبهای اصلی این تحقیق است و مشخص کننده اهداف تحقیق و فرضیاتی است که محقق به دنبال یافتن پاسخ به آنها میباشد. این پژوهش دارای پنج فرضیه میباشد که بر اساس مدل نظری طراحی شدهاند. در فصل دوم ادبیات و پیشینه نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است . این فصل از سه بخش اصلی تشکیل شده است : بخش اول شامل مباحث مربوط به حوزه مدیریت منابع انسانی الکترونیک میباشد. بخش دوم در برگیرنده ادبیات مربوط به عوامل تاثیر گذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک میباشد که با مطالعه تحقیقات پیشین به دست آمده است. و بخش سوم به شاخصههایی اشاره دارد که از آنها برای اندازهگیری موفقیت سیستمهای e-HRM در این تحقیق استفاده کردیم. و در آخر این فصل به پیشینه تحقیق اشاره داشتیم. در فصل سوم روش تحقیق مورد بررسی قرار گرفت . روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمعآوری اطلاعات و ازمون فرضیه و نتیجهگیری از نوع توصیفی همبستگی میباشد . جامعه اماری این تحقیق شرکتهای خریداری کننده نرم افزارهای e-HRM شرکت همکاران سیستم در سطح شهر تهران میباشند . حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 297 نفرر براورد شد . بعد از جمع اوری پرسشنامهها از 50 سازمانی که به صورت تصادفی خوشهای انتخاب شدند ، 270 تا از انها برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفتند . در فصل چهارم این پژوهش ، دادههای بدست آمده از جامعه آماری مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفتند و نتایج تجزیه و تحلیلهای آماری تشریح شدند. و هر پنج فرضیه تایید شدند ، یا به عبارت دیگر روابط بین عوامل فناورانه ، سازمانی ، رفتاری ، محیطی و موفقیت سسیتمهای e-HRM اثبات شد و معلوم شد بین ضریب اهمیت ان عوامل چهارگانه تفاوت وجود دارد . در این فصل هم به دنبال نتیجهگیری از کل تحقیق و ارائه پیشنهاداتی به سازمانهای مورد نظر و پژوهشگران آتی هستیم.
2-5 ) تایید مدل تحقیق
1-2-5 ) مدل مبتنی بر یافتههای تحقیق
نتایج تحلیلهای آماری نشان میدهد که میان ضریب اهمیت هریک از عوامل چهارگانه موثر در موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک تفاوت معناداری وجود دارد . همانطور که مشاهده شد، بر مبنای این تحقیق مشخص شد که قدرت تاثیرگذاری این عوامل در شرکتهای مورد بررسی یکسان نبوده و عوامل رفتاری بیشترین تاثیرگذاری را در موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک ایفا میکنند.از سوی دیگر میان ضریب اهمیت شاخصههای هر یک از این عوامل تفاوت وجود دارد که در ادامه در جداول جداگانه به هریک از این گروهها پرداخته شده است .
نتایج تحلیلهای آماری نشان میدهد که میان عوامل رفتاری ، سازمانی ، فناورانه ، محیطی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.به عبارت دیگر این عوامل میتوانند بر موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک تاثیرگذار باشند. بعد از تجزیه و تحلیل دادههای جامعه آماری این تحقیق از طریق آزمون فریدمن در فصل چهارم مشخص شد که میان ضریب اهمیت شاخصههای هر یک از عوامل چهارگانه موثر بر موفقیت سیستمهای e-HRM (که از مطالعات پیشین به دست آمدهاند) تفاوت وجود دارد. رتبهبندی شاخصههای هر یک از این عوامل چهارگانه را به تفکیک در جداول زیر میتوان مشاهده کرد.
رتبه مورد نظر در این تحقیق
شا خصهها
منبع
1
حمایت مدیریت عالی
( Teo et al. (2007) and Olivas-Lujan et al. (2007)
2
فرهنگ سازمان
( Panayotopoulou et al. , 2007)
3
آموزش کارمندان منابع انسانی و مدیریت
( Cronin et al. , 2006)
4