ژانویه 19, 2021

توسعه بانکداری الکترونیک

نقاط ضعیف W
فهرست نقاط قوت
فهرست نقاط قوت
فرصتهاO
استراتژیهای SO
استراتژی‌های WO
فهرست فرصتها
با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنید
با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید
تهدیدات T
استراتژی ST
استراتژی‌های WT
فهرست تهدیدات
برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید.
نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات بپرهیزید.

2-15 پیشینه پژوهش
اگر بانکداری بخواهد در شرایط کنونی و دنیای امروز توسعه یابد می‌باید از تکنولوژی روز که جزء لاینفک بانکداری مدرن می‌باشد، بهره‌مند شود. نه تنها برای توسعه بانکداری الکترونیکی بلکه اگز نظام بانکی بخواهد در دنیای پیشرفته امروز، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر ادامه حیات دهد و فعالیت‌های جاری خود را حفظ کند ناچار است به سمت بانکداری الکترونیکی حرکت کند. در دنیای امروز نمی‌توان تصور کرد که بانکداری غیرالکترونیکی وجود خارجی داشته باشد. بانک‌های ایرانی نیز خوشبختانه در رابطه با بانکداری الکترونیکی فعالیت‌های خود را در چند سال اخیر آغاز کرده‌اند. با این وجود آن‌چه که امروزه در بانکداری کشورمان در جریان است نسبت به بانکداری الکترونیکی که در عصر حاضر رایج است هنوز فاصله‌ دارد. طی سال‌های اخیر از برخی روش‌های ارائه خدمات بانکداری نظیر ماشین‌های خودپرداز‌(ATM) و کارت‌های بانکی در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد اما تا رسیدن به سطح کشورهای پیشرفته در زمینه بانکداری راهی طولانی در پیش است، با توجه به نوپا بودن بانکداری الکترونیکی در کشورمان توسعه ان مستلزم برخورداری از برخی زیرساخت‌های مناسب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فنی، حقوقی و قانونی است که می‌بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد (شریعتمداری و همکاران، سال 90).
در حال حاضر، بانکداری در شیوه نوین به عنوان مکمل تجارت نوین شناخته می‌شود تا جایی که اگر بانک‌ها از سیستم مبادلاتی الکترونیکی بهره نبرند بخش بزرگی از مبادلات مختل می‌شود. الزامات ناشی از بازار رقابت تنگاتنگ کنونی از یک سو و مفاد بندهای 2 و 3 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی دیگر در کنار برنامه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و به تبع آن تأسیس بانک‌های خارجی در ایران و در ضمن با توجه به خصوصی‌ شدن بانک‌های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع و مصارف، بانک‌ها باید هر چه سریع‌تر برای حفظ مشتریان خویش چاره‌اندیشی نمایند.
بانکداری امروز شیوه‌های نو و سرویس‌دهی و خدمات موردنظر مشتری را می‌طلبد. و هر بانکی که در این امور موفق‌تر عمل کند در بازار رقابتی موفق‌ به جذب منابع بیشتری خواهد شد و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا فراهم خواهد امد که بانکداری الکترونیک تنها گزینه فراروی بانک‌ها جهت تحقق این اهداف می‌باشد.. علاوه بر این باید هزینه جمع‌آوری و امحاءاسکناس‌های فرسوده را نیز مدنظر قرار داد. درحالی که استقرار بانکداری الکترونیک علاوه بر ارتقاء سطح کیفی خدمات، موجب می‌شود که بین 60 تا 70 درصد هزینه‌های بانک‌ها کاهش یابد (کیاکجوری و همکاران، شهریور 87).
در پژوهشی که با هدف بررسی اثر اعتماد مشتریان به پذیرش بانکداری اینترنتی و بر مبنای مدل پذیرش فن‌آوری (ATM) انجام گرفته است مشخص گشته که اعتماد به فن‌آوری‌ها تأثیر بسیار مهمی بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان دارد (شبیری و همکاران، 2007).
لذا از آنجایی که مردم کشورمان از نظر فرهنگی به بانکداری سنتی و شناختن اسکناس بصورت فیزیکی عادت کرده و خو گرفته‌اند و همچنین نوعی بی‌اعتمادی نسبت به سیستم‌های بانکی در آن‌ها وجود دارد ضروریست تا بانک‌ها نسبت به ایجاد زمینه مناسب برای اعتمادسازی در مشتریان خود جهت استفاده از سیستم‌های بانکداری الکترونیکی از جمله بانکداری اینترنتی تلاشی دوچندان داشته باشند.
یکی دیگر از تحقیقات میدانی صورت گرفته جهت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر اساس چهارچوب مفهومی «مدل تکامل‌یافته پذیرش فن‌آوری» در شعب بانک ملی در تهران منتج به این گشته که ادراک از مفید بودن و ادراک از امنیت بیشترین تأثیر را در پذیرش بانکدار اینترنتی توسط مشتریان دارند (محمودی میمند و همکاران، پائیز و زمستان 88).
در پژوهشی که جهت شناسایی و بررسی عمده‌ترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک‌های خصوصی کشور صورت گرفته است موانعی از قبیل فرهنگی – اجتماعی، قانونی – حقوقی، مدیریتی، مالی، فنی- تکنولوژی به ترتیب بیش‌ترین تأثیر را در راه پذیرش یا عدم پذیرش بانکداری توسط مشتریان دارا هستند (آماده و همکاران، 88،‌ص 13).
بر اساس پژوهشی که در مورد بانکداری الکترونیکی و ارائه خدمات بصورت الکترونیکی بر رضایت‌مندی و وفاداری مشتریان در سه بانک خصوصی پارسیان، پاسارگاد، و. اقتصاد نوین صورت گرفته است مشخص گردید، که بانک‌ها می‌توانند رضایتمندی مشتریان را از خدمات بانکی را از طریق سه عامل اصلی محتوا، سهولت استفاده و دقت افزایش دهند (حقیقی، و همکاران، ص 1).