ژانویه 24, 2021

تغییرات سرمایه در گردش

اندازه هیات مدیره اگر تعداد اعضای هیات مدیره 5 نفر باشد صفر و در غیر این صورت یک.
استقلال هیات مدیره اگر اکثر اعضای هیات مدیره، غیر موظف باشند( استقلال هیات مدیره)صفر و در غیر این صورت یک.
رشته تحصیلی هیات مدیره اگر اکثر رشته تحصیلی اعضای هیات مدیره، مرتبط با صنعت باشد صفر و در غیر این صورت یک.
سوابق شغلی اگر اکثر اعضای هیات مدیره سوابق شغلی بیشتر از 10سال داشته باشند صفر و در غیر این صورت یک.
دانش مالی میزان درصد اعضای هیات مدیره که دارای دانش مالی هستند،(دانش مالی شامل رشته های: حسابداری، مدیریت، اقتصاد و بانکداری می باشد.)

3-7-2 متغیر های وابسته
در این پژوهش کیفیت گزارشگری مالی و ریسک به عنوان متغیرهای وابسته درنظر گرفته شده است. براساس تحقیقات گذشته برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت اقلام تعهدی و برای اندازه گیری ریسک شرکت از معیار (بتا) استفاده شده است. این شاخص با استفاده از نرم افزار ره آورد محاسبه شده است.
متغیر تعریف عملیاتی
کیفیت گزارشگری مالی کیفیت اقلام تعهدی (مدل دیچو و دیچاو)
ریسک بتا (β )

1. کیفیت اقلام تعهدی
برای محاسبه کیفیت گزارشگری مالی از مدل دیچو و دیچاو ( (2002 استفاده شده است. کانون توجه مدل اقلام تعهدی دیچو و دیچاو) 2002) بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش استوار است، زیرا جریان های نقدی مرتبط با سرمایه در گردش عموماً ظرف یک سال محقق می شود. براین اساس، سود عملیاتی برابر است با جریان های نقدی و اقلام تعهدی مربوطه.)امیری و محمدی خورزوقی،( 1391
مدل دیچو و دیچاو به شرح زیر می باشد:
(3-1)
در مدل فوق بالا بودن انحراف معیار اقلام باقی مانده نشان دهنده پایین بودن کیفیت اقلام تعهدی است.متغیر مستقل در مدل مذکور وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری(CFO )برای یک دوره گذشته، دوره جاری و دوره آتی است که این مقدار از صورت جریان وجه نقد شرکتها به دست می آید و متغیر وابسته نیز تغییرات سرمایه در گردش است. دلیل استفاده از اقلام تعهدی سرمایه در گردش این است که اقلام تعهدی سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی بیشتر قابل بررسی هستند و معمولاً دوره ایجاد و حذف این نوع اقلام تعهدی یک ساله است؛ ضمن اینکه بال و شیواکومار(2005)، در تحقیق خود نشان دادند که مدل های اقلام تعهدی سرمایه درگردش نسبت به مدل های مجموع اقلام تعهدی بهتر هستند. همچنین، براساس نتیجه تحقیق اکر و همکاران(2005)بررسی کیفیت اقلام تعهدی جاری یک ابزار مناسب و جایگزین برای برآورد کیفیت مجموع اقلام تعهدی است (دستگیر و رستگار،. (1391
در این رابطه:
Δ𝑊𝐶𝑖𝑡 : تغییر در اقلام تعهدی سرمایه درگردش شرکت i بین سالهای t و t-1 که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
Δ𝑊𝐶𝑖𝑡 =تغییر در حسابهای دریافتنی +تغییر در موجودی کالا – تغییر در حسابهای پرداختنی +تغییر در مالیات بر درآمد پرداختنی + تغییر در سایر دارایی ها
CFOit-1 = خالص جریانهای نقد عملیاتی شرکت i در سال t -1
CFOit = خالص جریانهای نقد عملیاتی شرکت i در سال t
CFOit+1 = خالص جریانهای نقد عملیاتی شرکت i در سال t+1
2. ریسک
یکی دیگر از متغیرهای وابسته این تحقیق ریسک (β) می باشد که برای محاسبه ضریب بتا از بازده سهام شرکتهای نمونه (𝑅𝑖𝑡 ) و بازده پرتفوی بازار (Rm ) استفاده می شود.