ژانویه 23, 2021

منابع مقالات علمی : تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش آموزان پسر ۹ تا …

۵۰

۱۱/۰

۵/۱۰ – ۴/۸

۲۵۰۰- ۲۰۰۰

معیارها و متغیرهای تعیین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان مختلف و متفاوت می باشند چنانکه در تعیین سطح فعالیت (PASE) بدنی کودکان و نوجوانان واتسون و کالی و همکاران[۱۳۰]۲ (۲۰۰۶)، از پرسشنامه اثر بخشی – خودگزارشی فعالیت بدنی استفاده کردند. آنها برای روایی سنجی و اعتبار این پرسشنامه از روش آزمون – آزمون مجدد بر روی ۵۵۸ کودک استفاده کردند و روایی آن را ۷۶/۰ و ۸۶/۰ گزارش نمودند ( واتسون و همکاران[۱۳۱]۳ ۲۰۰۶).
کلوند و همکاران در یک تحقیق مقطعی حرکت بدن و هزینه انرژی فعالیت بدنی را بطور همزمان در ۲۶ نفر کودک ۹ تا ۱۰ ساله اندازه گیری کردند و نتیجه گرفتند که حرکت بدن در کودکان در مقایسه با جوانان بطور معنی داری بیشتر بود. همچنین PAEE که همان حرکت بدن بر حسب هزینه انرژی می باشد بطور معنی داری در کودکان بالاتر از جوانان بود. در این پژوهش بر برآورد سطح فعالیت بدنی بر پایه هزینه انرژی تأکید شده است ( کلوند و همکاران[۱۳۲]۴، ۲۰۰۴).
دورنین[۱۳۳]۵ (۱۹۹۰) معتقد بود که پرسشنامه برآورد سطح فعالیت بدنی کودکان بایستی حائز شرایطی همچون:
۱٫توصیف مختصری از فعالیت
۲٫شدت فعالیت
۳٫مدت فعالیت و در صورت امکان هزنیه کل انرژی فعالیت بدنی باشد.
به همین جهت در مطالعه ای روی کودکان ۴ تا ۱۲ ساله، از پرسشنامه ای با چنین ویژگی استفاده شد. در ایران شواهدی از روایی سنجی پرسشنامه تعیین سطح فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان و نهایتاً تهیه نورم مناسب برای این گروه های سنی گزارش نشده است و هیچ معیار و شاخصی برای بررسی وجود ندارد. ( به غیر از تحقیق دکتر ترتیبیان و همکاران[۱۳۴]۱ که در سال ۲۰۱۰ در شمالغرب کشور انجام گردیده است). لذا هر نوع اقدامی راه را برای ارائه روش ها و نورم های واقع بینانه تر، هموار و روشن می سازد.
۲-۶ آموزش و پرورش و جمعیت دانش آموزی و فضاهای آموزشی:
آموزش و پرورش وزارتخانه ای است با ۲/۱ میلیون معلم و کارمند و حدود ۱۸ میلیون دانش آموز که در بیش از ۱۴۰ هزار آموزشگاه به تحصیل مشغولند. ( شامل دوره های آمادگی، ابتدایی، دوره متوسطه اول و دوره متوسطه دوم، پیش دانشگاهی و آموزش بزرگسالان). ۱۱۴۰۰ آموزشگاه به صورت غیر انتفاعی و بقیه به شکل دولتی اداره می وشند. روند افزایش تعداد مدرسه با میزان افزایش تعداد دانش آموزان هماهنگ نبوده است. افزایش سالانه تعداد دانش اموزان در دهه مذکور برابر با ۶۷ درصد بوده در صورتی که افزایش سالانه تعداد مدارس با ضریب ۳۵ درصد صورت گرفته است. متأسفانه به دلیل پایین آمدن همزمان ضریب افزایش تعداد مدارس، میزان تراکم دانش اموز در هر مدرسه روند رو به افزایش خود را حفظ کرده است.
۲-۷ رفتارهای کم تحرک ( تماشای تلویزیون، کار با رایانه و …)
هزینه انرژی در بچه ها و نوجوانان طی دهه های گذشته کاهش پیدا کرده است و خدمت های زیادی برای رفتارهای کم تحرک و هزینه کم انرژی مخصوصاً تماشای تلویزیون و بازی های الکترونیکی و رایانه ای برای این گروه سنی بوجود آمده است ( تی ولد[۱۳۵]۲، ۲۰۰۷). تماشای تلویزیون و استفاده از رایانه و بازی های ویدیوئی مهمترین نشانه های نگرانی برای فقدان فعالیت بدنی و هزینه کم انرژی روزانه در بچه های قرن حاضر می باشد. ( بورک[۱۳۶]۳ ، ۲۰۰۶). یکی از عوامل شیوع گسترده اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان کاهش هزینه انرژی و گسترش رفتارهای بی تحرکی می باشد که تماشای تلویزیون و استفاده از رایانه و بازی های ویدیوئی نیز تا حدودی در این امر دخیل می باشد ( مارشال، ۲۰۰۴).
گیاماتی و همکارانش[۱۳۷]۴ (۲۰۰۳) به بررسی تماشای تلویزیون و مصرف نوشیدنی های انرژی زا و ارتباط آن با اضافه وزن در دانش آموزان ۱۰ تا ۱۳ ساله منطقه سانتا بار بارا پرداختند. آنها ارتباط مثبت و معنی داری با BMI و ساعات تماشای تلویزیون در بعدظهرها مشاهده کردند لاوری و همکارانش[۱۳۸]۱ (۲۰۰۲) به بررسی تماشای تلویزیون و رفتارهای کم تحرک، و ارتباط آن با هزینه انرژی و سبک زندگی دانش آموزان ابتدایی آمریکا پرداختند. آنها مشاهده کردند که در دختران سفید پوست، تماشای تلویزیون بیشتر از ۲ ساعت با اضافه وزن و کم تحرکی و در پسران سفید پوست تماشای تلویزیون با اضافه وزن، ارتباط دارد.
در کشور ما نیز محققان به نتایج ضد و نقیضی در رابطه با هزینه کم انرژی روزانه، کم تحرکی و ارتباط آنها با رفتارهای کم تحرک مانند تماشای تلویزیون، کار با رایانه و نحوه رفت و آمد به مدرسه اشاره کرده اند. حسین اسماعیلی و فاتحی[۱۳۹]۲(۲۰۰۴ ) با بررسی کودکان مدارس ابتدایی کرمان نتیجه گرفتند که بین مدت زمان کار با رایانه و نحوه رفت و آمد به مدرسه با اضافه وزن و چاقی ارتباط معنی داری وجود دارد.
۲-۸ سطح تحصیلات والدین وسطوح مختلف بدنی در کودکان
والدین نقش مهمی را در شکل دادن به رفتارهای فرزندان خود ایفا می کنند و به همین علت در فعالیت بدنی کودکان خود تأثیر قابل توجهی دارند. یکی از عواملی که در تحرک و فعالیت بدنی کودکان نقش دارد، سطح تحصیلات والدین می باشد. در مورد ارتباط بین سطح تحصیلات والدین و سطوح مختلف بدنی کودکان مطالعات معدودی انجام شده است. (شاهقلیان[۱۴۰]۳، ۲۰۰۳ ). برخی از مطالعات اظهار داشته اند که سطوح پایین تحصیلات مادر موجب می شود تا مادران فرزندان خود را به فعالیت بدنی کم تشویق کنند. فاتحی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

[۱۴۱]۴ ۲۰۰۲). با این حال برخی نیز اظهار داشته اند که با افزایش سطح تحصیلات والدین، اهمیت بیشتری به فعالیت های ورزشی و بدنی فرزندان خود قائل می شوند. ( شاهقلیان، ۲۰۰۳).
در همین راستا آلن و همکارانش[۱۴۲]۵ (۲۰۰۹)، ارتباط مثبت و معنی داری با سطح تحصیلات والدین و فعالیت بدنی در کودکان ۹ تا ۱۲ ساله آمریکایی مشاهده کردند. دلوریان زاده و همکارانش[۱۴۳]۶ (۲۰۰۶) نیز ارتباط معکوس و معنی داری بین سطح تحصیلات و سطح فعالیت بدنی دانش آموزان ۷ تا ۱۲ ساله شهر شاهرود مشاهده کردند.
با این حال در مطالعه حاجیان و همکارانش[۱۴۴]۷ ( ۲۰۰۸) اگرچه خطر هزینه کم انرژی روزانه و اضافه وزن در دانش اموزان ۷ تا ۱۲ ساله شهر بابل با والدین با سوادتر روند افزایشی داشت، ولی ارتباط معنی داری بین سطح تحصیلات والدین و سطوح فعالیت بدنی دانش اموزان مشاهده نشد.
در پایان این فصل با توجه به یافته های مورد اشاره ،میتوان گفت که ترغیب کودکان و نوجوانان به شرکت در فعالیت های بدنی یک امر اساسی و منطقی می باشد. همچنین شرکت در برنامه های فعالیت بدنی اعم از برنامه ریزی شده یا نشده و حفظ سطوح بالای فعالیت بدنی طی یک دوره زمانی مشخص ، یکی از عوامل مهم در پیشگیری از بروز بسیاری از بیماریها و ناتوانی ها در کودکان و نوجوانان می باشد. با توجه به این امر مهم بنظر می رسد که در کشورمان، دولت ، مؤسسات و سازمان های مختلف باید دستورالعمل هایی را برای سطوح فعالیت بدنی روزانه و ترغیب کودکان جهت شرکت در برنامه های فعالیت بدنی و داشتن یک زندگی فعال، ارائه دهند. ولی متاسفانه در عمل چنین نبوده و در کشور تحقیقات بسیار کمی (فقط یک مورد)، در برآورد سطوح فعالیت های بدنی در کودکان در دسترس می باشد و لزوم ارائه پیشنهادات و تحقیقات در این مورد الزامی میباشد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه
در این فصل روش انجام تحقیق بیان می شود و سعی شده است تا اطلاعات جامعی درباره روش های استفاده شده فراهم گردد. در این فصل همچنین به جامعه و نمونه آماری ،روش انجام تحقیق، ابزار و وسایل اندازه گیری ،نحوه گردآوری اطلاعات، متغیرهای تحقیق،روش های اندازه گیری متغیرها ، و روش های آماری پرداخته می شود.
۳-۲ جامعه و نمونه آماری
در این قسمت جامعه آماری، تعداد نمونه، روش نمونه گیری و روش تجزیه تحلیل اطلاعات بیان شده است.
جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر ۹ تا ۱۲ سال مدارس دولتی ناحیه یک (به تعداد ۹۴۵۱ نفر) تشکیل می دادند.که از این تعداد ۲۳۰۶ نفر را دانش آموزان کلاس سوم(سنین ۹ سال)،۲۳۵۱ نفر را دانش آموزان کلاس چهارم (سنین ۱۰ سال) ،۲۴۰۴ نفر را دانش آموزان کلاس پنجم(سنین ۱۱ سال) و ۲۳۹۰ نفر را دانش آموزان کلاس ششم ابتدایی (سنین ۱۲ سال) شامل می شدند.
نمونه آماری:
در طرح حاضر، برای هر رده سنی ۵۰ نفر که جمعا تعداد ۲۰۰ نفر دانش آموز پسر ۹ تا ۱۲ سال مدارس دولتی ناحیه یک را تشکیل می دادند،به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
همچنین در این طرح برای تعیین تعداد مدارس از ناحیه یک، تعداد کلاس ها از هر مدرسه و تعداد دانش آموزان از هر کلاس از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده گردید. در ادامه، از روش گزینش تصادفی برای تعیین مدارس، کلاس ها و دانش آموزان استفاده شد.
۳-۳ روش انجام تحقیق و نحوه گردآوری اطلاعات:
روش تحقیق از نوع توصیفی میباشد.در ابتدا با آموزش و پرورش ناحیه ۱ ارومیه هماهنگی های لازم بعمل آمد و سپس آمار دقیق پایه های سوم تا ششم که مقاطع سنی ۹ تا ۱۲ سال را تشکیل میدادند گرفته شد. پس از آن اجازه انجام پروژه در مدارسی که انتخاب شده بودند ،گرفته شد.
برنامه ریزی ما بدین صورت بود که اجرای پروژه در هر مدرسه حتی الامکان در روزی انجام شود که دانش آموزان درس سنگین نداشته باشند و در روزی باشد که با ساعت ورزش و تربیت بدنی همخوانی داشته باشد.از همکاران تربیت بدنی مدارس منتخب نیز به عنوان کمک و همکاری استفاده شد. مراحل انجام کار بدین صورت بود که ابتدا قد و وزن دانش آموزان گرفته شد. سپس پرسش نامه اطلاعات فردی و همچنین پرسش نامه فعالیت بدنی در بین آزمودنی ها پخش شد. و پس از تقسیم پرسش نامه ها،توضیحاتی درباره موارد ذکرشده در هر دو پرسش نامه به دانش آموزان داده شد تا موارد مبهم برای آنها رفع شود.قرار بر این شد تا هردو پرسش نامه بصورت دقیق در خانه توسط دانش آموزان پر شده و روز بعد توسط معلم تربیت بدنی مدرسه جمع آوری شود تا در اختیار ما قرار داده شود. همچنین رضایت نامه ای از اولیا دانش آموزان شرکت کننده در پژوهش فوق اخذ گردید. در ادامه،کار اصلی تحقیق بر حسب جدول زمانی و پیش بینی های بعمل آمده دنبال گردید.
۳-۴ روش اندازه گیری متغیرها
۳-۴-۱ قد و وزن
قد دانش آموزان برحسب سانتی متر و وزن آنان بر مبنای کیلوگرم اندازه گیری شد.بدین صورت که دانش آموز در شرایط بدون کفش و در حالیکه دارای حدالاقل لباس بود بر روی ترازوی سکا مدل ۷۵۵ ساخت کشور آلمان، که قابلیت نشان دادن همزمان قد و وزن را داشت ،قرار می گرفت..سپس آزمونگر در مقابل دانش آموز قرار گرفته و قد و وزن دانش آموز را اندازه گیری میکرد. زمان اندازه گیری دانش آموز بصورت کاملا صاف ایستاده و دستهایش بصورت آویزان کنار بدنش قرار می گرفت و نقطه مقابل و روبرو رانگاه می کرد.