ژانویه 27, 2021

علمی : تعیین سطوح فعالیت بدنی با استفاده از هزینه انرژی روزانه در دانش …

افزایش زمان مصرف برای فعالیت های بی تحرک با کاهش سطوح فعالیت بدنی و افزایش خطر ابتلا به بیماری های مزمنی همچون چاقی و اضافه وزن همراه است.
کودکان و نوجوانان باید در فعالیت هایی که مناسب سن آنها باشد شرکت کنند.
با این وجود، هیچ گونه بررسی از سطوح فعالیت های بدنی روزانه بر مبنای هزینه انرژی روزانه در کودکان ایرانی انجام نگرفته است و این در شرایطی است که تندرستی بر مبنای سطح فعالیت بدنی روزانه در کودکان و نوجوانان ایرانی به غیر از طرح پژوهش دکتر ترتیبیان و همکاران[۹۷]۱ (۲۰۱۰) که در منطقه شمال غرب کشور انجام شده، در هیچ منبع دیگر تعریف نشده است.
۲-۴-۲-۱ روش های برآورد سطوح فعالیت های بدنی در کودکان
در سال های اخیر، شماری از تکنیک های اندازه گیری مختلف برای برآورد سطوح های بدنی در کودکان و نوجوانان توسعه یافتند، که هر کدام از انها دارای مزایا و محدودیت هایی می باشند. از سوی دیگر اغلب روش های برآورد سطوح فعالیت بدنی در مورد افراد بزرگسال مورد استفاده قرار گرفته اند و اطلاعات اندکی از نتایج این روش ها ( به غیر از طرح دکتر ترتیبیان و همکاران ۲۰۱۰) در برآورد فعالیت های بدنی در کودکان در دسترس می باشد. اما باید توجه کنیم که فواید که فعالیت بدنی، در بعضی موارد، در کودکان دارد با آنچه که در بزرگسالان اتفاق می افتد، متفاوت می باشد. به عنوان مثال: تأثیراتی که انجام فعالیت های بدنی در رشد و توسعه مهارت های حرکات پایه در کودکان دارد.
به طور کلی برآورد سطوح فعالیت بدنی به دو گروه تقسیم می شوند:
۱٫روش های نظری یا خودگزارشی
۲٫روش های تجربی یا عینی
روش های نظری یا خود گزارشی، شامل پرسش نامه ( الکترونیکی یا نوشتاری)، مصاحبه ها ( الکترونیکی یا نوشتاری) و یادداشت های روزانه می باشند. روش های اندازه گیری تجربی نیز شامل مشاهده مستقیم، آب نشاندار مضاعف، کالری سنجی غیر مستقیم، شتاب سنج ها، پدومترها، کنترل ضربان قلب و گیرنده های حرکتی می باشد. ( هایدی و همکاران[۹۸]۲ ۲۰۰۶؛ جان و همکاران، ۲۰۰۱). ( نمودار ۲-۳) نحوه بکارگیری هر کدام از این روش ها متفاوت می باشد. اما، همه روش های اندازه گیری سطوح فعالیت بدنی می توانند اطلاعات با ارزشی را برای محققین فراهم کنند. اما اطلاعات بدست آمده از روش های خودگزارشی دارای دقت کمتری نسبت به روش های تجربی می باشد. ( جان و همکاران[۹۹]۱، ۲۰۰۱). روش های اندازه گیری سطوح فعالیت بدنی ( هزینه انرژی) در کودکان و نوجوانان به سه گروه طبقه بندی می شوند که شامل:
۱٫اندازه گیری های اولیه
۲٫اندازه گیری های ثانویه
۳٫اندازه گیری های نظری می باشند ( جان و همکاران ۲۰۰۱).
در نمودار ۲-۳ زیر مجموعه گروه های سه گانه اندازه گیری سطوح فعالیت بدنی در کدوکان و نوجوانان نشان داده شده است.
روش های برآورد سطوح فعالیت های بدنی در کودکان
روش های تجربی
روش های نظری
اندازه گیری های اولیه
اندازه گیری های ثانویه

  1. پرسشنامه
  2. مصاحبه ها
  3. یادداشت های روزانه
  4. ۱مشاهده مستقیم
  5. آب نشاندار مضاعف
  6. کالری سنجی غیرمستقیم مسیم
  7. ۱. کنترل کننده ها
  8. پدومتری
  9. شتاب سنج

نمودار ۲-۳ روش های مختلف برآورد سطوح فعالیت های بدنی در کودکان ( هایدی ۲۰۰۶ م)
۲-۴-۲-۱-۱ روش های تجربی برآورد سطوح فعالیت های بدنی در کودکان و نوجوانان ( هزینه انرژی)
مشاهده مستقیم
مشاهده مستقیم، شامل مشاهده رفتار فعالیت بدنی، همزمان با ثبت آن روی فرم کدگذاری شده یا کامپیوتر می باشد (پیت و همکاران ۱۹۹۳). عموماً این روش توسط مشاهده گرهایی که گروه خاص کودکان یا نوجوانان را هم در زمان واقعی و هم از طریق نوار ویدئویی، برای یک مدت خاص یا در زمان های متناوب، مدنظر دارند، مورد استفاده قرار می گیرد. سپس این اطلاعات ثبت شده و به شکل نمره ها در می آید. مشاهده مستقیم، هم در محیط خانه و هم در محیط مدرسه، مورد استفاده قرار می گیرد. اگرچه این روش به علت پرهزینه بودن و نیاز به افراد متخصص، برای نمونه های بزرگ قابل استفاده نمی باشد. اما استفاده از این روش در نمونه های کوچک می تواند اطلاعات دقیق را در مورد سطوح و الگوهای فعالیتی کودکان و نوجوانان در اختیار محققین قرار دهد.. تحقیقات انجام شده در زمینه روایی سنجی روش مشاهده مستقیم در جدول (۳-۳) آورده شده است.
جدول ۲-۳ مطالعات روایی سنجی روش مشاهده مستقیم

منبع نمونه تجهیزات طرح تحقیق
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.