ژانویه 18, 2021

تعداد اعضای هیات مدیره

ثقفی و صفرزاده، با استفاده از داده های تلفیقی به بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و کیفیت سود بر نمونه ای متشکل از 117 شرکت ایرانی پرداختند.محققان دریافتند که شاخص معرفی شده برای هیات مدیره با معیارهای پایداری، هموارسازی و محافظه کاری سود، ارتباط منفی معنادار و با معیار به موقع بودن سود، ارتباط مثبت معنادار داشته است اما با معیارهای کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود و ارتباط ارزشی سود ارتباط معناداری ندارد.( ثقفی و صفرزاده،1390).
بادآور و همکاران ، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین استقلال اعضای هیات مدیره با محافظه کاری ارتباط معناداری وجود ندارد. (بادآور و همکاران ،1390).
ایزدی نیا و رسائیان، به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت سود و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره رابطه منفی و بدون معنی وجود دارد.(ایزدی نیا ورسائیان،1390).
احمدپور و همکاران، با استفاده از رویکرد فازی ارتباط بین ساختار هیات مدیره و سرمایه فکری شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. در این راستا پژوهشگران ارتباط بین سه عامل نسبت اعضاء غیر موظف هیات مدیره به کل اعضاء، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره و تعداد اعضای هیات مدیره را با سرمایه فکری مورد آزمون قرار دادند.نتایج پژوهش بیانگر این است که تعداد اعضای هیات مدیره 133/0بر سرمایه فکری شرکتها اثر مثبت داشته در حالی که دو متغیر اعضای غیر موظف به کل اعضای هیات مدیره و درصد مالکیت هیات مدیره ، بر سرمایه فکری رابطه معناداری نداشته است. (احمدپور و همکاران ،1391).
رزمیان و هشی، به این نتیجه رسیدند که بین اندازه هیات مدیره و نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره با محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود ندارد.(رزمیان و هشی،1392).
حاجیها و اخلاقی،در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که اندازه هیأت مدیره بر ساختار سررسید بدهی (نسبت بدهی بلند مدت به کل بدهی)تأثیرگذار است و این رابطه نیز مثبت است.و همچنین به وجود رابطه معنی دار منفی بین درصد اعضا غیرموظف هیأت مدیره و ساختار سررسید بدهی در سطح کل نمونه دست یافتند. وجود رابطه منفی حاکی از این است که با افزایش اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره بدهی های کوتاه مدت که در ساختار سررسید بدهی با کیفیت تر هستند افزایش می یابد.(حاجیها و اخلاقی،1392).
دیانتی و محمدی،اندازه هیات مدیره برکیفیت اطلاعات مالی مؤثرنیست ولی استقلال هیات مدیره برکیفیت اطلاعات مالی مؤثر است.(دیانتی و محمدی،1392).
اولی و همکاران، در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری وجود ندارد.(اولی و همکاران،1393).
2-4 خلاصه فصل
در این فصل به بررسی مبانی نظری پشتوانه پژوهش و پیشینه خارجی و داخلی پرداخته شد. ملاحظه گردید که پژوهشی که از تمام جهات مشابه با پژوهش حاضر باشد در ایران صورت نگرفته است.
در ادامه روش پژوهش یعنی چگونگی انجام پژوهش ارائه می‎شود. روش پژوهش مسیر را روشن می‏سازد و محقق را جهت دستیابی به نتایج هدایت می‏نماید، این موضوع در فصل سوم بیان خواهد شد.

3-1 مقدمه
یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب یک روش تحقیق به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن بستگی دارد. به عبارت دیگر هدف از روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید که چه شیوه ای پیش بگیرد تا او را در دستیابی دقیق تر و سریع تر به پرسش های مورد نظر یاری کند. محقق با بهره گیری از پژوهش علمی و روشهای علمی تحقیق بطور منظم می تواند به نتایجی دست یابد که تصمیم گیری بر مبنای آن غالباً خالی از خطر و بعضاً با خطری به مراتب کمتر از روش آزمون و خطا و دیگر روش هاست .
در این فصل روش اجرای تحقیق بیان می شود ، جامعه و دوره زمانی مورد مطالعه مشخص می گردد، روش گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می گردد.
3-2 موضوع و مسأله تحقیق
اطلاعات حسابداری از مهمترین منابع اطلاعاتی است که بعنوان محصول اصلی سیستم حسابداری نقش اساسی در تصمیم گیری های گروه های مختلف بازار سرمایه ایفا می کند.این اطلاعات طی یک فرآیند محاسباتی و بر اساس اصول و استانداردهای مراجع ذیصلاح اندازه گیری و ارائه می شوند و اگر از شفافیت لازم برخوردار نباشد احتمال اتخاذ تصمیمات نادرست توسط گیرنده اطلاعات افزایش می یابد.
برابر بند 6 استاندارد شماره یک حسابداری ایران (ترجمه استاندارد بین المللی شماره یک )، هدف از گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعاتی طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ،عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف وسیعی از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می شود.این اهداف زمانی قابل دستیابی است که استانداردهای بین المللی در شرایط موجود و مربوط بکار گرفته شود.در حالی که در گزارشگری مالی ایران،عدم بکارگیری برخی استانداردهای بین المللی حسابداری سبب شده است صورتهای مالی نتوانند به هدف خود که ارائه اطلاعاتی مفید برای اخذ تصمیمات اقتصادی است نایل شوند.این تصمیم،به طور قابل ملاحظه ای از بار اطلاعاتی و شفافیت صورتهای مالی کاسته است.
یکی از استانداردهای بین المللی حسابداری که تأثیر بسزایی در کیفیت گزارشگری مالی دارد استاندارد حسابداری مالیات بر درآمد شماره 12 است .نبود این استاندارد در مجموعه استانداردهای حسابداری ایران موجب انحراف صورتهای مالی می شود چرا که این استاندارد ابزاری برای تفکیک اندازه های حسابداری مالی از اندازه های قوانین مالیاتی و تخصیص تفاوت این اندازه ها به ادوار مالی دوره عمر مبادلاتی که باعث ایجاد این تفاوت شده اند، فراهم می کند.(طالب نیا و همکاران، 1390).
3-3 روش شناسی تحقیق