تخلفات انتظامی

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89
1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89
2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90
3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91
4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92
5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93
6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93
7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94
8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94
9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95
10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96
11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97
14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98
15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99
16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100
17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100
18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101
19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101
20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102
21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102
22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103
23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103