نوامبر 27, 2020

تحلیل واریانس

3-7-2- روش میدانی: یکی از مهم ترین بخش های اجرایی در این پژوهش به جمع آوری داده ها از روش میدانی مربوط می شود. برای این منظور از پرسشنامه های استانداردی استفاده می شود که جزئیات آن در ادامه آمده است.
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای ارایه نتایج پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود:
1) برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی شامل؛ شاخص های پراکندگی و گرایش مرکزی استفاده می شود.
2) برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به مقیاس به کار رفته برای سنجش فرضیه های پژوهش، از آزمون های آماری پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا استفاده می شود. در ضمن کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار spss نگارش 16 تجزیه و تحلیل می شود.
3-9- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش
در اجرای این طرح پژوهشی به طور خلاصه اقدامات زیر صورت گرفته است:
1) ابتدا ادبیات مرتبط با موضوع طرح؛ اعم از کتاب، طرح های پژوهشی انجام شده در داخل و خارج از کشور، مقالات، اینترنت و … مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت.
2) بر اساس یافته های حاصل از ادبیات تحقیق و با توجه به موضوع تحقیق اولاً اهداف و فرضیه ها تحقیق تنظیم شد سپس به منظور جمع آوری داده ها، از ابزار استاندارد مربوطه استفاده گردید.
3) حجم نمونه از بین جامعه آماری بر اساس روش های علمی، نمونه گیری و مشخص شد.
4) ابزار مورد نظر بر روی جمعیت نمونه اجرا گردید.
روش اجرای ابزار نیز بدین صورت بود که پس از دریافت معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل به اداره کل بهزیستی استان تهران مراجعه شد و با دریافت سه معرفی نامه از معاونت آموزشی اداره کل بهزیستی استان تهران برای شهرستان های زیر مجموعه استان تهران، شامل؛ شمیرانات، شهر تهران و شهر ری، به ادارات بهزیستی این شهرستان ها مراجعه گردید. پس از هماهنگی های لازم معاونت آموزشی بهزیستی این ادارات با معاونت اجتماعی و هماهنگی معاونت اجتماعی بهزیستی با مراکز مداخله در بحران این شهرستان ها و در نهایت با تعهداتی که در زمینه عدم سو استفاده از تحقیقات به حراست بهزیستی این شهرستان ها ارائه شد، معرفی نامه های لازم برای ورود به مراکز مداخله در بحران این شهرستان ها دریافت شد و با مراجعه به این مراکز و ارایه توضیحات لازم، نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام شد. در پایان، پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از روش های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا ویژگی های توصیفی داده ها در قالب جدول و نمودار توصیف شده است. سپس فرضیه ها با استفاده از آزمون آمار استنباطی پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-2- یافته های توصیفی
در فصل چهارم تحقیق و در بخش تجزیه و تحلیل داده ها ابتدا برای سازماندهی، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار، توصیف و تفسیر داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی استفاده می شود. در این تحقیق نیز ابتدا با استفاده از فراوانی، درصد و نمودارهای دایره ای و ستونی اطلاعات مربوط به داده ها در قالب جدول های 4-1 الی 4-11 شرح ذیل آمده است.
جدول 4-1. فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی
آزمودنی
شاخص های آماری
فراری
عادی
جمع
فراوانی
100
100

نوشته ای دیگر :   ж