تحلیل واریانس یکطرفه

Off By
دانلود پایان نامه

240
242 813/1
981/1 849/1 160/0
میزان تحصیلات بین گروهی
درون گروهی
کل 352/7
957/243
309/251 3
247
250 451/2
988/0 481/2 062/0
* در سطح 5% معنادار است. ** در سطح 1% معنادار است.
بر اساس اطلاعات جدول (21-4) در میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سن تفاوت معناداری مشاهده نمیشود (078/0= P و 299/2= (249 و 3)F). همچنین در میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ سنوات خدمت تفاوت معناداری مشاهده نمیشود (160/0= P و 429/1= (249 و 3)F). و در میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان به لحاظ میزان تحصیلات تفاوت معناداری مشاهده نمیشود (062/0= P و 481/2= (249 و 3)F). چون تفاوت ها معنادار نشد، آزمون تعقیبی نیز انجام نمی شود. به همین دلیل فرضیه مربوط به تفاوت یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا از دیدگاه کارکنان با توجه به جنس، سن، سنوات خدمت و میزان تحصیلات آنان، رد می شود.

فصل پنجم
استنباط و نتیجهگیری
1- 5- مقدمه
تهیه و تنظیم خلاصهی رساله شاید یکی از مشکلترین بخشهای رساله نویسی میباشد که در آن محقق یافتهها و نتایج خود را به صورتی منظم ارائه میدهد و با نتایج تحقیقات دیگران در آن زمینه، در جهت رد یا تایید فرضهای تحقیق خود، مورد مقایسه قرار میدهد (نادری و سیف نراقی، 1390: 158).
در این فصل، در قسمت اول خلاصهای از تحقیق ارائه شده است. در قسمت دوم، بحث در زمینه‌ی نتایج و تحلیل نتایج از طریق مقایسهی آن با سایر تحقیقات انجام گرفته و در قسمت پایانی پیشنهادهای کاربردی و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
2- 5- خلاصهی پژوهش
هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه بوعلی سینا بود. این پژوهش از لحاظ انجام تحقیق، در زمرهی پژوهشهای کاربردی و از نوع همبستگی میباشد. جامعهی آماری پژوهش را کلیهی کارکنان دانشگاه بوعلی که تعداد آنها 777 نفر (587 نفر مرد و 190 نفر زن) است، تشکیل میدهد. از بین جامعهی آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات از دو پرسشنامهی مدیریت استعداد (اجاق و حاجی نبی، 1390) و یادگیری سازمانی (نیفه، 2001) استفاده شده است. در پژوهش‌های قبلی روایی و پایایی این پرسشنامهها مورد تایید قرار گرفته است. در این پژوهش نیز روایی آنها بر اساس روایی محتوا و با استفاده از دیدگاه متخصصین و تعیین پایایی آنها نیز بر اساس آلفای کرونباخ به ترتیب 94% و 95% محاسبه گردیده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آمار توصیفی مانند (جدول، نمودار، فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و روشهای آمار استنباطی در حد (آزمون کالموگروف- اسمیرونوف، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره، t برای گروههای مستقل و آزمون توکی) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که: 195 نفر(75 درصد) از نمونهی آماری را مردان و 65 نفر(25 درصد) را زنان تشکیل میدهند. مدرک تحصیلی بیشتر کارکنان (8/51 درصد)، لیسانس است. از نظر سن، بیشتر کارکنان شرکت کننده در پژوهش بین 31 تا 40 سال سن دارند و سابقهی خدمت بیشتر کارکنان (5/ 38 درصد)، بین 1 تا 10 سال میباشد.
3- 5- نتیجهگیری
سوال1) میزان کاربست مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلیسینا چقدر است؟