ژانویه 27, 2021

تحلیل مدل معادلات ساختاری

پارامتریک
اجرای مدیریت زنجیره تامین
1.832
0.052
نرمال
پارامتریک
با توجه به خروجی آزمون و اینکه سطح معناداری بالای 0.05 است، همچنین مقدار آماره آزمون در بازه 1.96± است، پس فرض نرمال بودن داده ها تایید می شود و می توان از آزمون های پارامتریک استفاده کرد.
3-12 ) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می شود. آمار توصیفی به توصیف اطلاعات به دست آمده می پردازد که این اطلاعات عبارتند از ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری و تحلیل های آماری از قبیل شاخص های فراوانی و درصد فراوانی محاسبه می گردد. در حالی که از آمار استنباطی جهت بررسی فرضیات و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها استفاده می شود. تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات آماری این تحقیق با نرم‌افزارSPSS 20 ، LISREl 8.80 و Smart PLS 2 انجام می‌گیرد. تجزیه ‌و تحلیل سوالات پژوهشی تحقیق با توجه به روش تحقیق، با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری ضرایب رگرسیون متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی را محاسبه نموده و برازش مدل نظری پژوهش را بررسی کردیم.
3-12-1) تحلیل مدل معادلات ساختاری
برای بررسی روابط همبستگی بین متغیرها به‌صورت منسجم، کوشش ‌های بی‌شماری در دهه ‌های اخیر صورت گرفته است. یکی از روش ‌های نوید بخش در این زمینه، مدل‌یابی معادلات ساختاری است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک چند متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق‌تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر این امکان را می‌دهد مجموعه‌ای از معادلات رگرسیونی را به ‌طور همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادلات ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه ‌هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده‌ شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاها نیز لیزرل نامیده می‌شود (هومن، 1384).
در این پژوهش جهت تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه ‌ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و برای اجرای آن از نرم‌افزار LISREL 8.80 استفاده ‌شده است. به‌طورکلی می توان گفت که به دلایل زیر از نرم‌افزار لیزرل استفاده ‌شده است:
تحقیق حاضر به دنبال یافتن یک مدل علی و آزمودن آن به جهت بررسی روابط بین متغیرها است، روابط وابسته به هم و یا همزمان بین متغیرها وجود دارد.
مدل معادلات ساختاری، یک ساختار علی خاص بین مجموعه‌ای از سازه‌ های غیر قابل ‌مشاهده است که از دو مولفه تشکیل‌شده است، یک مدل ساختاری که ساختار علی بین متغیرهای پنهان را مشخص می‌کند و یک مدل اندازه‌گیری که روابطی بین متغیرهای پنهان و مشاهده‌ شده را تعریف می‌کند (هومن، 1384).
3-12-1-1) متغیرهای پنهان و متغیرهای قابل مشاهده
سازه ‌های متغیرهای پنهان و متغیرهای مشاهده‌ شده دو مفهوم اساسی در تحلیل‌ های آماری به‌ ویژه بحث تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری هستند. متغیرهای پنهان ‌که از آن‌ها تحت عنوان متغیر مکنون یاد می‌شود، متغیرهایی هستند که به ‌طور مستقیم قابل‌ مشاهده نیستند(هومن، 1384).
3-12-1-2) بار عاملی
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل ‌مشاهده به‌ وسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعیف در نظر گرفته می‌شود و از آن صرف‌ نظر می‌شود. بار عاملی بین 3/0 تا 6/0 موردقبول بوده و اگر از 6/0 بزرگ‌تر باشد خیلی مطلوب است (کلاین، 1390).
در تحلیل عاملی متغیرهایی که یک متغیر پنهان (عامل) را می‌سنجند، باید با آن عامل، بار عاملی بالا و با سایر عامل‌ها، بار عاملی پایین داشته باشند. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره آزمون t یا همان t-value استفاده می‌شود. چون معناداری در سطح خطای 05/0 محاسبه می‌شود، بنابراین اگر میزان بار عاملی مشاهده‌شده با آزمون t-value از 96/1 کوچک‌تر شود، رابطه معنادار نیست (کلاین، 1390).
3-12-2) ماتریس اهمیت – عملکرد
جیمز و مارتیلا (1977)، به منظور اولویت بندی پروژه های بهبود و برنامه های بازاریابی، ماتریس ” تحلیل اهمیت – عملکرد، را معرفی نمودند. در این راستا سازمان ها به واسطه یک تجزیه و تحلیل ساده داده ها می توانند به طور مستقیم انواع مشخصه های کیفی، استراتژی ها و برنامه ها را بر اساس هر یک از چهار بخش مشخص شده در ماتریس اهمیت – عملکرد، مورد بررسی قرار دهند (yen & lee,2008 ). به این ترتیب مدل تجزیه و تحلیل به سادگی به وسیله دو محور اهمیت و عملکرد شکل می گیرد. بر این اساس چهار ناحیه توسط این ماتریس ایجاد می شود که به صورت ذیل توصیف می شوند:
ناحیه ١- نشان دهنده حوزه ای است که هر دو مقدار اهمیت و عملکرد به صورت بالا و مناسب مورد توجه قرار گرفته اند. ارائه دهندگان خدمت همواره این مشخصه ها را به خوبی اداره می کنند و بایستی عملکرد موجود را به صورت مناسب حفظ کنند.
ناحیه ٢- مشخصه های کیفی که کم ترین میزان اهمیت را داشته و با وجود این عملکرد شرکت برای آن ها بسیار مناسب است. ارائه دهندگان خدمت می توانند منابع خود در این حوزه را به بخش های دیگر با توجه به نیازهای تعیین شده انتقال دهند.
ناحیه ٣- مشخصه های موجود نشان دهنده کم ترین میزان اهمیت و عملکرد هستند. ارائه دهندگان خدمت می توانند کم ترین توجه را به این موارد داشته باشند.