تحلیل رگرسیونی

Off By
دانلود پایان نامه

T ضریب استانداردشده ضریب غیراستاندارد
مدل
Vif Tolerance
Beta Std.Error B
0.000 8.578
0.102 0.875 مقدار ثابت
3.972 0.252 0.000 6.574 0.367 0.044 0.288 ویژگی آرمانی
4.978 0.201 0.000 4.175 0.261 0.046 0.190 رفتار آرمانی
2.153 0.465 0.000 5.331 0.219 0.028 0.148 انگیزه الهام بخش
5.947 0.168 0.001 3.505 0.240 0.044 0.154 ترغیب ذهنی
2.415 0.414 0.001 0.155 0.007 0.032 0.005 ملاحظه فردی
متغیر وابسته: خودکارآمدی

متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیونی می باشند که در جدول فوق آمده است. معادله رگرسیونی را می توان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به شرح زیر محاسبه کرد:
رابطه 4-2
ملاحظه فردی+ترغیب ذهنی + انگیزه الهام بخش + رفتار آرمانی + ویژگی آرمانی+ مقدار ثابت= خودکارآمدی
005/0+154/0 + 148/0 + 190/0 + 288/0+ 875/ 0= خودکارآمدی
با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته افزوده می شود و یا به عبارتی با ارتقای یک واحد ویژگی آرمانی ، 288/0 واحد انحراف معیار خودکارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند. آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با 000/0 بوده، در نتیجه ویژگی آرمانی در خودکارآمدی موثر است و این تاثیر مثبت می باشد.
با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته افزوده می شود و یا به عبارتی با ارتقای یک واحد رفتار آرمانی، 190/0 واحد انحراف معیار خودکارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند. آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با 000/0 بوده، در نتیجه رفتار آرمانی در خودکارآمدی موثر است و این تاثیر مثبت می باشد.
با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته افزوده می شود و یا به عبارتی با ارتقای یک واحد انگیزه الهام بخش، 148/0 واحد انحراف معیار خودکارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند. آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با 000/0 بوده، در نتیجه انگیزه الهام بخش در خودکارآمدی موثر است و این تاثیر مثبت می باشد.
با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته افزوده می شود و یا به عبارتی با ارتقای یک واحد ترغیب ذهنی، 154/0 واحد انحراف معیار خودکارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند. آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با 001/0 بوده، در نتیجه ترغیب ذهنی در خودکارآمدی موثر است و این تاثیر مثبت می باشد.
با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته افزوده می شود و یا به عبارتی با ارتقای یک واحد ملاحظه فردی، 005/0 واحد انحراف معیار خودکارآمدی ارتقاء پیدا خواهد کرد، در نتیجه این دو متغیر با یکدیگر ارتباط مثبت دارند. آزمون T مربوط به ضریب رگرسیون نیز در جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر برابر با 001/0 بوده، در نتیجه ملاحظه فردی در خودکارآمدی موثر است و این تاثیر مثبت می باشد.

فصل پنجم
نتیجه گیری و
پیشنهادها