تحقیق رایگان درمورد عزت نفس، بهداشت روان، دانش آموزان پسر، ابراز وجود

پژوهش و تحقیقات دیگر موید این موضوع می‌باشد بنابراین جهت افزایش کیفیت زندگی و رضایت‌مندی بیماران پوستی موارد زیر پیشنهاد می‌گردد.
1. در پژوهش‌های آتی تحقیق مشابهی در مقایسه با افراد سالم صورت پذیرد.
2. ایجاد مراکز مشاوره و روان‌درمانی جهت این بیماران و سایر بیماران مزمن پوستی.
3. ایجاد گروه‌های حمایتی از بیماران پوستی در بیمارستانها و درمانگاه‌های تخصصی پوست.

منابع فارسی
ازکمپ ، استوارت.، (1369). روان شناسی اجتماعی- کاربردی ، (ترجمه فرهاد ماهر) . تهران : آستان قدس رضوی
اسلامی نسب ، علی.،(1373). روان شناسی اعتماد به نفس در نوجوانان، (ترجمه پروین- فاطمه علی پور)،تهران: مهرداد
اسمیت ، کوپر.،(1967). ناراحتی های مربوط به فشار روانی و راه های رفع آن، (ترجمه نصرت الله
)، تهران: رشد
امین بیدختی ، علی اکبر.، عبدالملکی ، جمال.، محمدی کمسرخ، احمد.،(1385).بررسی رابطه خلاقیت ، حالات هویت و عزت نفس در دانشجویان دانشگاه شاهد در سال تحصیلی 85-86 به منظور ارائه راهکارهای کاربردی ، چکیده مقالات: کنگره ملی علوم انسانی وضعیت امروز ، چشم انداز فردا ، تهران: وزارت علوم تحقیقات و فن آوری
ایروانی ، محمود.،نجات،حمید.، (1378). مفهوم سلامت روان در مکاتب روانشناسی، فصلنامه اصول بهداشت روانی ، سال اول ، شماره سوم.
بنی جمالی، شکوه السادات.، احدی ،حسن.، (1369). بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی، تهران: نی.
بیابانگرد،اسماعیل.،(1372). رو‌ش‌های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، تهران: انجمن اولیاء و مربیان.
تقوی ، محمدرضا .،(1380). بررسی روائی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی. مجله روانشناسی ، 5 ، 4.
حیدری ، زهره .، ضرغامی ، مهران.، (1384). بررسی آسیب روانی مراجعین درمانگاههای پوست شهر ساری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، 15 ، 50.
خوارزمی ، شهیندخت .، ( ????)، کیفیت زندگی و الزامات عصر دیجیتال در ایران. تهران: شبکه فناوری اطلاعات ایران.
درجانی ، عباس.، قنبری، عاطفه. ،صیادی‌نژاد ، علی.، گلچای، جواد.، صدر اشکوری ، شهریار.،علیزاده ، نرگس.،حیدر زاده ، آبتین .،(1387). مقایسه کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پمفیگوس و افراد سالم . مجله علوم پزشکی گیلان ، 17، 67.
رابین دیمانتو، ام.، (1378).روانشناسی سلامت (جلد 1)، (ترجمه محمدکاویانی ، حسن محمدی ، محمد عباسپور ، غلامرضا تقی زاده ، علی اکبر کیمیا ، زیر نظر: کیانوش هاشمیان ، تهران: سمت.
راجرز، کارل.، (1369).در آمدی بر انسان شدن. (ترجمه قاسم قاضی ) تهران:دانشگاه آزاد.
رادمنش ، محمد.،شفیعی ، صدیقه.، (1381). آسیب شناسی روانی بیماریهای روان تنی پوست. فصلنامه بیماریهای پوست ، سال پنجم ، شماره 3.
زینالی ، شیرین.، (1386). بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس. پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تبریز.
سادوک ، بنیامین.،سادوک ، ویرجینیا .،(1388)،خلاصه روانپزشکی.( ترجمه: نصرالله پورافکاری ). تهران :شهر آب ، (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2007).
سراج ، مهران.، نادری ، ندا.، سیف نراقی ، مریم.، (1378).ارزیابی روانشناختی بیماران مونث مبتلا به‌ آکنه ولگاریس. فصلنامه بیماریهای پوست، 4 ، 3.
سیاری ، علی اکبر.، گری ، دیوید.، اسدی لاری ، محسن.، (1380).ارزیابی کیفیت زندگی تجربیات جهانی و ضرورت اقدام در ایران، فصلنامه طب و تزکیه ، سال 10 ، شماره 41.
شاملو ، سعید.، (1385). بهداشت روانی. تهران: رشد.
شکرکن ، حسین.، نیسی ، عبدالکاظم.، (1373).تاثیر عزت نفس بر عملکرد دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روان شناسی ، سال اول ، شماره 1و2.
شهنی ییلاق ،منیجه. ،میکائیلی ، نیلوفر.، شکر کن ،حسین. ،حقیقی، جمال.، (1386).بررسی شیوع کودک آزاری و پیش بینی این متغییر از طریق سلامت عمومی والدین ، سازگاری ، عزت نفس و عملکرد تحصیلی دانش آموز و متغیرهای جمعیت شناختی در دانش آموزان دختر آزار دیده و عادی دوره راهنمایی شهر اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، سال چهاردهم ، شماره 1و2 .
شهنی ییلاق ، منیجه.، نیسی ، عبدالکاظم.، (1380).تاثیر آموزش ابراز وجود بر ابراز وجود، عزت نفس ، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش آموزان پسر مضطرب اجتماعی دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز ، سال هشتم ، شماره 1و2 .
شیخ اسلامی ، راضیه.،لطیفیان ، مرتضی.، (1381). بررسی رابطه ابعاد خودپنداره با سلامت عمومی و مؤلفه های آن.تازه های علوم شناختی ، سال 4 ، شماره1
شیهان ، ایلین.، (1378). عزت نفس. (ترجمه مهدی گنجی)، تهران: ویرایش
صفا ، میترا.،جبرئیلی،رقیه.،مومن نسب،مرضیه.، (1386). بررسی فراوانی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به آلوپسی آرئآتا مراجعه کننده به‌کلینیکهای تخصصی آموزشی و درمانی پوست و اعصاب و روان شهر خرم آباد. فصلنامه علمی پژوهشی یافته، دانشگاه علوم پزشکی لرستان ، 9.
عنبری،موسی.، (1389). بررسی تحولات کیفیت زندگی در ایران (1365 تا 1385). مجله توسعه روستایی ، دوره اول ، شماره 2 ، بهار و تابستان 1389 ، دانشگاه علوم اجتماعی تهران.
غفاری ، غلامرضا .، امیدی ،رضا .،(1387). کیفیت زندگی، شاخص توسعه اجتماعی. تهران : شیرازه.
غفاری ، غلامرضا .، تاج الدین ، محمدباقر.، (1384). کیفیت زندگی در برنامه‌های عمرانی و توسعه ایران. فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال هشتم ، ش 30 و 31
فیروز ،علیرضا.،رشیقی فیروز آبادی، مهدی.،قاضی سعیدی، بهناز.،دولتی، یحیی.، (1380). بررسی نگرش به بیماری و کیفیت زندگی
بیماران مبتلاء به آلوپسی آرئاتا. فصلنامه بیماری های پوست ، سال چهارم ، شماره 3.
کرتیس،آنتونی‌جیمز.،(1388).روانشناسی‌سلامت.(ترجمه:علی‌ فتحی آشتیانی،هادی‌ عظیمی آشتیانی).تهران : بعثت
کریمی ، یوسف.، (1375). روانشناسی شخصیت. تهران : ویرایش
کوکبی،افشین.،(1384). برنامه ریزی کیفیت زندگی شهری در مراکزشهری ، تعاریف و شاخص‌ها. مجله جستارهای شهرسازی ، سال 4 ، شماره 12.
گلاوراسکات،کتی.، (1384). عزت نفس راهنمای تقویت خودباوری شما برای یک زندگی بهتر. (ترجمه: ساناز قاسمی )، تهران : انجمن اولیاء و مربیان.
گنجی، حمزه .،(1380). بهداشت رو انی. تهران : ارسباران .
ماجدی، سید مسعود.،لهسایی زاده ، عبدالعلی.، (1385). بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه‌ای ، سرمایه اجتماعی و رضایت از کیفیت زندگی: مطالعه موردی در روستاهای استان فارس. فصلنامه روستا و توسعه ، سال 9 ، شماره 4.
محمودی ،غلامرضا.،شریعتی، علی‌رضا.، بهنام پور،ناصر.، (1382). ارتباط بین کیفیت زندگی و روش‌های مقابله‌ای به کارگرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان ، سال پنجم ، شماره 2.
معانی ، ایرج .،(1376). طب روان‌ـ تنی .شیراز : انتشارات دانشگاه
مقدادی ، مرتضی.، (1373). بیماری‌های پوستی و ضمائم. جلد1و 2 ، اصفهان : جلوه.
موسوی ،غفور.،برنامنش،علی‌رضا.،یعقوبی،محمد.،(1386). ویژگیهای روانسنجی،ساختارعاملی ، نقطه‌برش بالینی،حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی. مجله تحقیقات علوم رفتاری ، دوره پنجم ، 1.
میرخانی ، س م.،(1387). مبانی توان بخشی .تهران : سازمان بهزیستی و توان بخشی.
نبئی،بهروز.،صافی‌زاده،حسین.،حلاجی،زهرا.،(1381).بررسی‌کیفیت زندگی بیماران مبتلاء به پسوریازیس و مقایسه آن با افراد سالم. فصلنامه بیماریهای پوست ، سال پنجم ، 3.
نشاط دوست،حمید ظاهر.، نیلوفروش، محمد علی.، (1388).اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آلوپسی آرئاتا.مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک ، سال 12 ، شماره2
نوربالا،احمدعلی.، محمد ،کاظم.،باقری یزدی ،عباس.، یاسمی، محمد تقی.، (1380). نگاهی به سیمای سلامت در ایران .تهران : وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی .
نوربالا،احمدعلی.، باقری یزدی، عباس.، محمد،کاظم.، (1380). اعتباریابی پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی به عنوان ابزار غربالگری اختلالات روان پزشکی در شهر تهران. مجله پژوهشی حکیم ، دوره یازدهم ، 4.
ولمن ، بنجامین .،(1375). اختلالات روان تنی.(ترجمه: بهمن نجاریان ، محسن دهقانی ، بهرام دباغ ، (تاریخ انتشار به زبان اصلی 1988). تهران: رشد.
هریس‌کلمز ،کلارک.،امینه، بین‌رینولد.، (1373). روش های تقویت عزت نفس در نوجوانان.(ترجمه: پروین علی پور )، مشهد : آستان قدس رضوی ، چاپ اول.
هومن ،حیدرعلی.، (1380). تحلیل داده‌های چند متغیری در پژوهش رفتاری. تهران : پارسا.ئئئئئ