ژانویه 23, 2021

تجزیه وتحلیل اطلاعات

ضریب آلفای کرونباخ 82/0 88/0 85/0 83/0 83/0
3-7)مراحل انجام تحقیق
بطور کلی برای انجام دادن این تحقیق مراحل زیر انجام شده است:

3-8)روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل داده های آماری به منظور استخراج نتایج برای تحلیل صورت می گیرد و بین مراحل جمع آوری داده و تحلیل نتایج واقع می گردد در این پژوهش ابتدا اطلاعات خام بدست آمده از پرسشنامه جهت سهولت تعریف برای محاسبات نرم افراز SPSS کد بندی شده است و در قسمت آمار توصیفی سن و جنس و شغل و تحصیلات و میزان آشنایی با مولفه های ICT پرسش شده که جدول و نمودار فراوانی آن در فصل بعدی آورده خواهد شد و در ارتباط با آزمون سوالات تحقیق از آزمون سوالات تحقیق از آزمون t برای میانگین یک جامعه آماری و آزمون دانکن بهره گیری و تمامی محاسبات آماری تحقیق توسط محقق ومشاور آماری و بوسیله نرم افزارSPSS وexcell انجام شده است.
3-9)تحلیلی گذرا بر فصل سوم
در این فصل سعی شد که ابتدا توضیحی در زمینه روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق و جامعه آماری و نمونه آماری این پژوهش ارائه گردد و شناختی نسبی در این زمینه فراهم گردد سپس در خصوص ابزار جمع آوری اطلاعات بحث گردید و به پایایی و روایی ابزار مورد استفاده پرداخته شد در اینجا لازم بذکر است که در سنجش کیفیت خدمات نقش اصلی را برای تعیین میزان کیفیت مشتری و ارباب رجوع ایفا میکند زیرا در نهایت اوست که باید در زمینه کیفیت نظر خود را ابزار دارد ودر واقع نظر مشتری باید مورد آزمون و سنجش قرار گیرد براین اساس بدلیل اینکه ابزاری چون پرسشنامه در زمیته بدست آوردن میزان زیادی از اطلاعات در زمانی نسبتا کوتاه کارساز است از ابزار پرسشنامه بهره گیری شد و با توجه به استانداردبودن پرسشنامه سروکوال روایی وپایایی آن نیز از اطمینان بالایی برخورداراست.و باتوجه به مطالعات صورت گرفته در زمینه مباحث کیفی و الگوگیری از تحقیقات تحقق یافته از میان جامعه آماری مشخصی براساس فرمول معینی حجم نمونه آماری بدست آمد وسپس پرسشنامه مربوطه توزیع گردید. در فصل بعدی به بررسی اطلاعات بدست آمده از توزیع پرسشنامه خواهیم پرداخت.
مقدمه:
درفصل سوم روش تحقیق وابزارجمع اوری داده ها وروش های آماری مورد استفاده در این تحقیق توضیح داده شد.دراین فصل که باعنوان فصل تجزیه وتحلیل اطلاعات و یافته ها شناخته می شود واز مهمترین واصلی ترین بخش های تحقیق به حساب می آید سعی برآن شده است تا داده های آماری که از پرسشنامه های تکمیل شده توسط مشتریان جمع آوری شده و مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار گیرد.ابتدا نتایج بررسی متغیرهای جمعیت شناختی (سن جنس تحصیلات شغل ومیزان آشنایی با مولفه های ICT) با استفاده از آمارتوصیفی در قالب جداول ونمودار فراوانی و درصد فراوانی آمده است در گام بعدی به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون ANOVA برای میانگین یک جامعه آماری وآزمون دانکن بهره گیری شده است.