ژانویه 28, 2021

تامین مالی از طریق انتشار سهام

000/0
آماره دوربین واتسون
16/1
فرضیه اول پژوهش (اصلی)
پذیرفته می شود
فرضیه فرعی اول (بر اساس معناداری ضریب β1)
پذیرفته می شود
فرضیه فرعی دوم (بر اساس معناداری ضریب β2)
پذیرفته می شود
فرضیه فرعی سوم (بر اساس معناداری ضریب β3)
پذیرفته می شود
فرضیه اول
“بین ترکیب مالکیت و میزان تامین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.”
نتیجه آزمون: در ارتباط با تأیید یا عدم تأیید فرضیه اصلی تحقیق می توان از معناداری مدل با استفاده از آماره F استفاده نمود، مطابق با جدول 4-11، سطح معنی‌داری (sig) آماره F در سطح اطمینان 5% بیانگر معناداری مدل است و بیان می دارد که 2/13 % از تغییرات در تأمین مالی از طریق انتشار سهام در نتیجه تغییرات در ترکیب مالکیت است و لذا فرضیه اصلی اول پذیرفته می شود.
در ارتباط با سه فرضه فرعی مرتبط به فرضیه اصلی اول نیز می توان به شرح زیر نتیجه گیری نمود.
فرضیه فرعی اول:بین مالکیت نهادی و میزان تامین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ، متغیر Inst مورد توجه قرار میگیرد. همانگونه که در جدول 4-11 مشاهده می شود با توجه به ضریب β3(193/0-) و سطح معنی داری 03/0 (کمتر 05/0) میتوان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی اول پذیرفته می شود. به عبارتی میزان تأمین مالی از طریق انتشار سهام تحت تأثیر میزان سهامداران نهادی است و همانطور که مشاهده می شود یک ارتباط منفی بین این دو متغیر وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین مالکیت حقیقی و میزان تامین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ، متغیر Iown مورد توجه قرار میگیرد. همانگونه که در جدول 4-11 مشاهده می شود با توجه به ضریب β1(216/0) و سطح معنی داری 036/0 (کمتر از 05/0) میتوان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی دوم نیز پذیرفته می شود. به عبارتی میزان تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکتهای نمونه تحت تأثیر میزان سهامداران حقیقی است و به ازای یک واحد افزایش در میزان سهامداران حقیقی موجب افزایشی معادل0.216 واحد در انتشار سهام خواهد شد.
فرضیه سوم فرعی: بین تمرکز مالکیت و میزان تامین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه ، متغیر Cown مورد توجه قرار میگیرد. همانگونه که در جدول 4-11 مشاهده می شود با توجه به ضریب β2(032/0) و سطح معنی داری 023/0 (کوچکتر از 05/0) میتوان نتیجه گرفت که فرضیه فرعی سوم نیز پذیرفته می شود. به عبارتی میزان تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکتهای نمونه تحت تأثیر میزان تمرکز مالکیت خواهد بود و یک ارتباط مثبت بین متغیرهای مزبور نشان داده می شود.
4-5-2)آزمون فرضیه دوم
مدل دوم تحقیق به شرح زیر است)لین وهمکاران 2013):
BIit = β0 + β1INSTit + β2IOWNit + β3COWNit +β4ROAit + β5SIZEit + β6LEVit + εit
نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق برای شرکت های تولیدی در جدول4 -12 ارائه شده است. مقدار آماره F (10.589) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول 4-12 مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از 2/66 درصد و 9/59 درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود 9/59 درصد از تغییرات متغیر وابسته ( میزان اوراق مشارکت منتشر شده و اعتبارات بلند مدت) توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند.
جدول4-13- نتایج حاصل از برازش مدل دوم