نوامبر 30, 2020

تامین مالی از طریق انتشار سهام

در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص بوسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود (شریعت پناهی، 1376).
سهامداران نهادی:
سهامداران نهادی به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از 5% سهام شرکت در اختیار داشته باشند. به عبارت دیگر سهامدار، فردی حقیقی یا حقوقی است طبق متن پیش نویس آیین نامه راهبری شرکتها در بورس اوراق بهادار ایران دارای دو ویژگی کلیدی زیر می باشد :
سهامدارانی که بیش از5در صد سهام شرکت را در اختیار دارند و دارای بیشترین حق کنترل و توان نظارت بر تصمیمات هیأت مدیره میباشند .
بتواند حداقل یک عضو هیأت مدیره را به طور مستقل منصوب نماید (احمدوند ، 1385،8)1 .
تمرکز مالکیت :
عبارت است از چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکتهای مختلف هرچه تعداد سهامداران کمتر باشد مالکیت متمرکزترخواهد بود.درمالکیت متمرکز عمده سهام شرکت درمالکیت تعداد محدودسهام داران است (نمازی وشمس الدینی ،1388). منظور ازتمرکز مالکیت تعداد سهامداران نهادی است.
بازده سرمایه گذاری:
که بیانگر میزان نسبت سود خالص شرکت تقسیم بر حقوق صاحبان سهام در شرکت خواهد بود (شریعت پناهی، 1376).
3-13) خلاصه فصل سوم
در این فصل به شرح نوع پژوهش، جامعه آماری مورد استفاده، نمونه گیری، روش گردآوری اطلاعات، متغیرهای پژوهش و روشهای مورد استفاده تجزیه و تحلیل دادهها، اشاره شده است.
با توجه به توضیحات داده شدهدر این تحقیقدر این فصل، آزمونها و فرضیههای تحقیق بیان شده و نحوه رد یا تایید فرضیهها ارائه شده است.
در ادامه و در فصل چهارم نیز از رگرسیون چند متغیره با به کارگیری داده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق نیز از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی استفاده شده است که در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی دادهها پرداخته شده و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیقاز نرم افزارEviews وSPSSاستفاده شده است. برای تصریح مدلهای تحقیق نیز کلیه فروض کلاسیک رگرسیون آزمون و اقسام آن تشریح گردید و برای انتخاب نوع مدل قابل استفاده در داده های ترکیبی از آزمونهای تعیین مدل چاو و هاسمن استفاده شده است.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
4-1) مقدمه
در این فصل برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباطها وجود دارد. در این فصل در فرایند اجرای مدل در وهله نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. در ادامه، فروض کلاسیک رگرسیون شامل استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها ، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است. و در انتها با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی جهت تجزیه و تحلیل استخراج گردیده است.پژوهش حاضر از سه فرضیه اصلی تشکیل شده است که هر یک به ترتیب برازش کننده ارتباط میان ساختار سرمایه و تامین مالی از طریق انتشار سهام (فرضیه اول)، تامین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت ( فرضیه دوم) و تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات بانکی (فرضیه سوم) می باشند. نتایج بررسی ها بطور خلاصه بیانگر تایید هر سه فرضیه پژوهش است و لذا اینگونه قابل ذکر است که بین ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نحوه تامین منابع مالی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد و می توان برای تعیین و پیش بینی نوع تامین منابع مالی در شرکتها از ساختار سرمایه آنها کمک گرفت و آن را در مدل های پیش بینی گنجاند.
از فرضیات اصلی نیز خود تشکیل شده از سه فرضیه فرعی خواهند بود.
4-2) توصیف نمونه آماری
جامعه آماریپژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که تا پایان سال 1391 بر پایه نرم‌افزار ره‌آورد نوین بورس برابر با 470 شرکت بوده که با توجه به روش غربالگری( بر اساس معیارهای جدول 4-1) 122 شرکت باقی ماند.
جدول 4-1) تعداد شرکت ها پس از غربالگری
شـــــــــــــــــرح
تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال 1391
470
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند

نوشته ای دیگر :   توانمند سازی کارکنان