ژانویه 23, 2021

تامین مالی از طریق انتشار سهام

3-5) قلمرو تحقیق :
3-5-1) قلمرو موضوعی:
بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روشهای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
3-5-2) قلمرو زمانی انجام تحقیق:
دوره زمانی انجام این تحقیق سال های 1385 الی 1391(دوره هفت ساله) می باشد.
3-5-3) قلمرو مکانی تحقیق:
مکان انجام این تحقیق بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
3-6) جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولأ در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهش‌گر مایل است درباره صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد. به عبارت دیگر، این تعریف باید چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی، همۀ واحد‌های مورد مطالعه را در برگیرد و در عینحال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعۀ آنها پرداخته شود، جلوگیری به عمل آید (سرمد، بازرگان و حجازی، ).
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام می‌گیرد. به دلیل موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات و ویژگی‌ها، کارکردها و متغیرهای آن باشد یا اینکه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تاثیرگذار بر جامعه را مورد مطالعه قرار دهد. جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت(خصیصه) مشترک باشند.
در این تحقیق، همان طور که در هدف تحقیق عنوان شده بررسی رابطه بین ترکیب مالکیت و انواع روش های تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، لذا جامعه آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که طی سال های 1385 تا 1391 در بورس حضور داشته اند و اطلاعات موردنیاز تحقیق برای آنها قابل استخراج باشد.
3-7) نمونه آماری:
صرف نظر از اینکه استفاده از چه روشهای آمار استنباطی مورد نظر است، در صورتیکه نمونه نماینده واقعی جامعه نباشد، پیش‌بینی دقیق و صحیح درمورد پارامتر‌های جامعه امکان نخواهدداشت(آذر و مومنی،).
دراین پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و نیز وجود برخی ناهماهنگیها میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرایط زیر به منظور تعیین جامعهی آماری تحقیق درنظرگرفته شده است:
به منظور همگن شدن نمونه آماری در سالهای مورد بررسی، قبل از سال 1385 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
در طی سال های مالی مورد مذکور از لیست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران خارج نشده باشند.
به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
جزء شرکت های سرمایهگذاری، واسطهگری مالی، هلدینگ، بانک و لیزینگ نباشد.
در طی سال های مورد بررسی، همواره اطلاعات کامل ارائه داده باشند و دارای نقصان اطلاعاتی نباشند.
در اکثر تحقیقات شرکت‌هایی که در صنعت واسطه‌گری مالی فعال می‌باشند، از جامعه مورد مطالعه حذف می‌شوند. علت این امر تفاوت در ماهیت فعالیت و ماهیت اقتصادی ارقام حسابداری آن شرکت‌ها می‌باشد. دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری عموما از سهام سایر شرکت‌های فعال در بازار بورس تشکیل شده و قیمت سهام آنها متاثر از قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است. بنابراین شرکت‌های مزبور از جامعه حذف می‌شوند.
با توجه به اینکه تعداد جامعه مورد نظر در پایان سال 91 شامل 470 شرکت (بدون در نظر گرفتن هیچ یک از محدودیت ها) بوده که دارای سهام داران نهادی می باشد و از طریق فرمول کوکران برای انتخاب تعداد نمونه، تعداد نمونه نهایی 122 شرکت (854 سال- شرکت )در دوره زمانی 7 سالهی 1385 الی 1391 شرایط فوق را دارا بوده واز طریق نمونه گیری هدف مند و حذف داده های ناقص انتخاب شده است.
3-8) فرضیات تحقیق:
فرضیه عبارت است از حدس عالمانه‌ای است دربارۀ ماهیت و چگونگی روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها، که پژوهش‌گر را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف عامل مجهول کمک می‌کند. فرضیه را می‌توان به منزلهی رابطه‌ای منطقی بین دو یا چند متغیر توصیف کرد که به صورت جمله‌ای آزمون‌پذیر بیان می‌شود و درست بودن یا درست نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب پژوهش‌گر، به وجود میآید. این شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد و یا در جریان مطالعۀ ادبیات تحقیق حاصل شده باشد. در این تحقیق سه فرضیه اصلی و در پی آن نه فرضیه فرعی به شرح زیر مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد .بطور کلی فرض بر آن است که ترکیب های متنوعی از مالکیت در شرکت منجر به شیوه های متنوعی از تأمین مالی خواهد شد، در نتیجه فرضیات تحقیق به قرار زیر پیشنهاد می شود:
فرضیه اصلی اول:
بین ترکیب مالکیت و میزان تامین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین مالکیت نهادی و میزان تامین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.