ژانویه 21, 2021

پایان نامه ارشد – تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتهاخرید پایان نامه آماده

مفاهیم سود در سطح تئوری رفتاری (انعکاسی)

مفاهیم انعکاسی سود با‌ فرآیند تصمیم گیری سرمایه‌گذاران واعتباردهندگان، عکس العمل قیمت اوراق بهادار در بازارهای سازمان یافته، تصمیمات مدیریت در زمینه مصارف سرمایه ای و عکس العمل های مدیریت، حسابداران و گزارشگری سود ارتباط پیدا می‌کند. به عبارت دیگر دراین سطح از تئوری، رفتار فرستنده اطلاعات درگیرنده اطلاعات تأثیر می‌کند. دراین سطح از تئوری برای سود مفاهیم زیر بیان شده است:

الف) سود به عنوان معیاری برای پیش بینی: در این مورد بیانیه شماره یک FASB عنوان می کند که سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان نسبت به پیش بینی های شرکت در مورد جریانات نقدی خالص علاقه مند هستند. آنان غالباً از سود برای ارزیابی قدرت بازده حقوق صاحبان سهام، پیش بینی سودهای آتی یا تعیین ریسک سرمایه‌گذاری و یا وام دهی به شرکت استفاده می‌کنند. در نتیجه بین سود گزارش شده و جریانات نقدی از جمله سود نقدی توزیع شده، ارتباطی در نظر گرفته می‌شود. ارزش جاری یک شرکت و ارزش هر سهم آن، به جریان سود سهام آتی مورد انتظار که بین سهامداران توزیع خواهد شد بستگی دارد. بر پایه این انتظارات، سهامدار فعلی شرکت می‌تواند نسبت به فروش یا نگهداری سهام خود تصمیم گیری نماید و سرمایه‌گذار بالقوه نیز می‌تواند در مورد خرید سهام شرکت و یا سرمایه‌گذاری در جای دیگر، تصمیم گیری نماید. دارندگان اوراق قرضه واعتباردهندگان کوتاه مدت نیز در مورد سود ‌آتی علاقه مند هستند. پیش بینی سود برای شرکت، موجب افزایش اطمینان آنان در خصوص دریافت بازده سالانه و همچنین بازپرداخت اصل وام در سررسید می‌شود.

ب) سود به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری مدیریت: صورتهای مالی اساسی برای استفاده کننده‌گان خارج از شرکت تهیه می‌شود ولی حسابداران باید ابزار مورد نیاز مدیریت را نیز جهت کنترل و اتخاذ تصمیمات مناسب فراهم کنند. همانند سرمایه‌گذاری که به جریانات سود سهام آتی شرکت علاقمند است، مدیران نیز به آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد علاقه دارند. در این ارتباط تا زمانی که مدیریت از سود برای اهداف تصمیم گیری و کنترل استفاده می‌نماید مسئله و مشکلی نخواهد بود ولی نباید سود به عنوان مبنایی برای تصمیمات مدیریت درجهت گمراه کردن استفاده کنندگان، سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان مورد استفاده قرار گیرد (شباهنگ، 1389).

 

2-7 پیشینه تحقیق

2-7-1 تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

طالبی و جلیلی (1381)، در پژوهش خود با عنوان «کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1376 و 1377 به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام ارتباط معنا داری وجود ندارد.

شیرازیان (1383)، در تحقیقی رابطه عملکرد شرکت های سرمایه گذاری براساس سه شاخص، ترینر، جنسن و شارپ را با اندازه (ارزش بازار) و نقد شوندگی آنها مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که میانگین عملکرد شرکت های کوچک براساس این شاخص ها با میانگین عملکرد شرکت های بزرگ براساس این شاخص ها برابرند. بدین معنی که اندازه شرکت ها هیچ تأثیری در عملکرد شان در سال های مورد تحقیق نداشته است.

عنایتی (1383)، پس از بررسی وضعیت سرمایه در گردش شرکت های مورد مطالعه در طی سال های 1377 تا 1381 در قالب پنج فرضیه، به نتایج زیر رسیده است.

روش های مدیریت وجه نقد بر نقدینگی شرکت ها تاثیر دارد و رابطه معناداری بین آنها وجود دارد.

رابطه معناداری بین روش های مدیریت مطالبات و نقدینگی شرکت ها وجود دارد.

شیوه مدیریت موجودی کالا بر دوره موجودی کالا تاثیر دارد، ولی بر شاخص فراگیر نقدینگی تاثیر ندارد.

روش های تامین مالی بر نقدینگی شرکت ها تاثیر دارد و همچنین نوع صنعت و اندازه شرکت ها هم عوامل تعیین کننده ای در مدیریت وجه نقد و اثر بخشی آن هستند.

هنگامی که شرکت ها را بر حسب نوع صنعت و اندازه آنها تفکیک و دسته بندی کنیم و تاثیر ماهیت آنها را بر شاخص های نقدینگی شان ، بررسی کنیم رابطه معناداری مشاهده می کنیم.

آزان آخاری (1385)، به بررسی ارتباط ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با معیارهای معمول ارزیابی عملکرد از قبیل سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 الی 1383 پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه آماری معنی دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماری مذکور براساس تحلیل های آماری به اثبات نرسیده است؛ اما این موضوع به معنی فقدان هیچ گونه رابطه بین متغیر های پژوهش نیست. درصد های ضریب همبستگی و ضریب تعیین محاسبه شده نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده و معیار های معمول ارزیابی عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم، رابطه همبستگی ضعیفی وجود دارد. با این حال، شدت این همبستگی برای نسبت قیمت به سود هر سهم کمی قوی تر از سود هر سهم است.

خرم نژاد (1386)، بر اساس تفکیک سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها، تجزیه و تحلیل مدیریت سرمایه درگردش شرکت های صنعت دارو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انجام داد. در این تحقیق تاثیر عوامل مختلف محیطی و درونی شرکت بر روی دو جزء سرمایه در گردش شامل وجه نقد خالص و سرمایه در گردش مورد نیاز مورد مطالعه قرار گرفته است.

این تحقیق با ارائه مدل مطرح شده در تحقیق تفکیک سیاست های مالی از عملیاتی شرکت  به دنبال این موضوع بود که نمی توان گفت سیاست های یک شرکت در کل جسورانه است یا محافظه کارانه . بلکه دیدگاه شرکت نسبت به مسائل تامین مالی و مسائل عملیاتی می تواند متفاوت باشد . ممکن است سیاست های تامین مالی شرکتی جسورانه باشد ، ولی در مورد سیاست های عملیاتی جسورانه عمل نکند.با توجه به نتایج تحقیق ، می توان تا انداز ه ای تفکیک سیاستها را مشاهده نمود . سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه بوده است و سیاست های عملیاتی آنها محافظه کارانه است . با توجه به نتایج این تحقیق مانده نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است در کمترین حد خود بوده و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی آنها است در بیشترین حد خود قرار دارد.

حیدر پور و مستوفی (1388) به بررسی همبستگی بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1383 پرداختند. هدف آنان این بود که در صورت اثبات همبستگی بین دو معیار فوق با توجه به سهولت محاسبه Q توبین سرمایه گذاران می توانند از این معیار به جای معیار ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده استفاده کنند. برای بررسی این موضوع نمونه ای تصادفی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و از ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی همبستگی بین دو متغیر استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که در سطح اطمینان 95 درصد می توان ادعا نمود که بین نسبت  Qتوبین و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده رابطه معنی داری وجود دارد.

محمدی(1388)، در این تحقیق، تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه آماری این تحقیق شامل 92 شرکت می باشد که بین سال های 1375 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفته اند. در این تحقیق از متغیر  نسبت سود ناخالص به جمع دارائیها  به عنوان معیار سودآوری شرکت ها و از متغیرهای، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیارهای مدیریت سرمایه در گردش و از متغیرهای، اندازه شرکت، رشد فروش، نسبت دارایی های مالی به کل دارایی ها و نسبت بدهی های مالی به کل دارایی ها به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجود ی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معناداری وجود دارد. به عبارتی مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجود ی ها در حد معقول سودآوری شرکتشان را افزایش دهند. همچنین نتایج این تحقیق در رابطه با دوره واریز بستانکاران می تواند بیانگر این امر باشد که شرکت هایی که سودآور می باشند دوره واریز بستانکاران کوتاه تری دارند.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله :

یعقوب نژاد و دیگران(1389)، این تحقیق به بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است .به این منظور تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی 1386-1381 انتخاب گردید. در این تحقیق اثر متغیرهای مختلف مدیریت سرمایه در گردش شامل متوسط دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، متوسط دوره پرداخت بدهی و چرخه تبدیل وجه نقد را برسود خالص عملیاتی شرکتها مورد مطالعه قرارگرفت. نسبت جاری ،نسبت بدهی واندازه شرکت (که با لگاریتم طبیعی فروش اندازه گیری شده است)به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است .برای تجزیه وتحلیل از همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان می دهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد .نتایج نشان می دهد که اگر دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکتها خواهد شد، ومدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات،دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران بوجود آورند.