ژانویه 24, 2021

مقاله دانشگاهی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته …

۵۸۱۸/۹

۴۵۶۰/۰

+

GROWTH

۰۰۰۰/۰

۹۱۵۱/۶

۳۶۲۵/۰

AR(1)

F=05255/24 F(P-Value)= 0000/0 DW= 2712/2 R2=8426/0
ADJR2=8076/0

همانطور که از جدول شماره ۴-۳ مشاهده میشود ، آماره F بدست آمده در مدل فوق در سطح اطمینان ۹۹/۰ معنی دار است، بنابراین کل مدل از لحاظ آماری معنادار است. . بدون در نظر گرفتن وقفه بهینه، آماره دوربین- واتسون مقدار ۱۹/۱ را نشان می داد، که بیانگر وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل بود. برای رفع این مشکل ابتدا وقفه بهینه با استفاده از معیار های خطای نهایی پیش بینی شده[۱۰۸]، معیار آکائیک[۱۰۹]، شوارز[۱۱۰] و حنان کوئین[۱۱۱] تعیین گردید که همگی این معیارها وقفه بهینه یک را نمایش دادند بنابراین با در نظر گرفتن وقفه بهینه یک آماره دوربین- واتسون مقدار ۰۷/۲ را نشان می دهد، که بیانگر عدم وجود خودهمبستگی بین خطاهای مدل است. معیار ضریب تعیین تعدیل شده نیز نشان دهنده این است که۷۱/۰ درصد از تغییرات در شاخص افشای اختیاری توسط متغیر های مستقل وارد شده در مدل تبیین میگردد.همانطور که از جدول شماره ۴-۳ مشاهده میشود ، آماره t بدست آمده برای متغیر ریسک برابر با ۳۴/۳- میباشد. با توجه به (p-value) بدست آمده (۰۰۰۹/۰) که مقدار آن کمتر از ۰۱/۰ میباشد، فرضیه اول تحقیق در رابطه با میزان افشای اختیاری در سطح اطمینان ۹۹/۰ تایید می گردد. به عبارت دیگر رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری وجود دارد. بدین ترتیب می توان اینگونه تفسیر کرد که شرکت های دارای ریسک بالا برای وخیم تر نشدن اوضاع مالی شرکت کمتر افشای اختیاری اطلاعات را در دستور کار خود قرار می دهند و تنها به افشای اطلاعاتی که توسط نهادهای قانون گذاری همچون سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به افشا شده اند اکتفا می نمایند.
۴-۵-۲٫ نتایج حاصل ازآزمون فرضیه دوم
دومین فرضیهی این تحقیق به بررسی رابطه بین ارزش شرکت و افشای اختیاری میپردازد. بنابراین فرضیهی صفر و فرضیهی جانشین به صورت زیر مطرح میگردد.
H0b: ارزش شرکت بر افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر ندارد.
H1b: ارزش شرکت بر افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
نتایج حاصل از آزمون چاو و آزمون هاسمن برای مدل مورد استفاده در آزمون فرضیه بالا در جدول ۴-۴ ارائه گردیده است.
جدول ۴-۴: نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل مورد استفاده در آزمون فرضیه دوم

نوع آزمون آماره آزمون مقداره آماره آزمون درجه آزادی P-Value
آزمون چاو F ۳۹۱۴۸۷/۴ (۳۷۶،۶۳) ۰۰۰۰/۰
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است