ژانویه 21, 2021

سایت مقالات فارسی – تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده …

۳-۶-۲-۴- سودآوری (PROF)
برای محاسبه سودآوری میتوان از بازده حقوق صاحبان سهام و یا سود قبل از مالیات به فروش خالص استفاده کرد که در این تحقیق، برای محاسبه سودآوری از نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص استفاده گردیده است.
PROF =
۳-۶-۲-۵- رشد شرکت (GROWTH)
برای محاسبه رشد شرکت در تحقیق حاضر از نرخ رشد فروش شرکت استفاده گردیده است که از رابطه زیر بدست میآید:
GROWTH =
۳-۱۱ روش گردآوری اطلاعات
اطلاعات و دادههای مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر حسب نوع آنها از منابع مختلفی گردآوری شده است. اطلاعات مربوط به ادبیات تحقیق و مباحث نظری از منابع کتابخانهای و پایگاههای علمی و مقالات خارجی و داخلی جمعآوری شد. داده های مورد نیاز برای انجام این تحقیق عموماً با استفاده از نرم افزار تدبیر پرداز، پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، صورتهای مالی شرکتها و گزارشات منتشر شده توسط بورس بدست آمد.
۳-۱۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها
بطورکلی میتوان گفت که در تجزیه و تحلیل دادهها، یک بُعد کمّی وجود دارد که آن محاسبات آماری خاص است و یک بعُد کیفی که آن تحلیلها، استدلالها و استنتاجهایی است که بر روی نتایج محاسبات آماری صورت می پذیرد تا بتوان در نهایت آن را به جامعه آماری تعمیم داد. استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی صورت می گیرد(حافظنیا، ۱۳۷۷).
تحقیقات همبستگی را میتوان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد:
۱- مطالعه همبستگی دو متغیری
۲- تحلیل رگرسیونی
۳- تحلیل ماتریس همبستگی با کواریانس ( سرمد و همکاران، ۱۳۸۵).
در تحقیق حاضر از روش همبستگی از نوع تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیهها استفاده شده است.
به علت وجود بیش از یک متغیر مستقل در تمامی مدلهای تحقیق حاضر، از رگرسیون خطی چند متغیره استفاده گردیده است.
۳-۱۳ تجزیه و تحلیل رگرسیون
تجزیه و تحلیل رگرسیون ممکن است برای خلاصه و توضیح بیشتر رابطه بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل مورد استفاده قرار گیرد.متغیر وابسته با yو متغیر های مستقل با ( k، تعداد متغیرهای مستقل است) نشان داده میشود . تجزیه و تحلیل رگرسیون می تواند ساده یا چندگانه باشد. رگرسیون ساده زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تنها از یک متغیر مستقل استفاده شود . درحالی که اگر دو یا چند متغیر مستقل داشته باشیم، تکنیک آماری رگرسیون چندگانه نامیده میشود.
۳-۱۳-۱ تجزیه و تحلیل رگرسیون سری زمانی- مقطعی
مجموعه داده های مورد نیاز برای این پژوهش، هم از بعد سری زمانی و هم از بعد مقطعی تشکیل شده است. این موضوع دلالت بر این دارد که مجموع داده ها حاوی مشاهدات گوناگونی از واحدهای مشاهده شده طی یک سری دوره های زمانی برای شرکتهای مختلف است. مجموعه داده های امثال این به عنوان دیتا پانل[۱۰۱] شناخته شده است، که کاربرد چنین تجزیه و تحلیل رگرسیونی پیچیده تر از مجموع داده های تک بعدی است. مجموع داده ها برای این پژوهش شامل هر دو بعد(سری زمانی و مقطعی) میشود ، زیرا متغیرهای گوناگون طی دوره زمانی ۱۰ ساله برای شرکتهای مختلف مشاهده گردیده است، که بیانگر دیتا پانل است. برای برآورد مدل بر اساس داده های پانل، روش های مختلفی همچون روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی وجود دارد که بر حسب مورد کاربرد خواهند داشت.
۳-۱۳-۲ روش اثرات ثابت
در این روش، ضرایب شیب بین واحد های مقطعی ثابت بوده و لیکن عرض از مبدأ برای هر یک متفاوت می باشد. در این مدل با وجود آنکه عرض از مبدأ برای هر یک از شرکت ها متفاوت می باشد و لیکن در طول زمان ثابت بوده و تغییر نمی کند و به همین دلیل نیز به مدل اثرات ثابت معروف گردیده است.
۳-۱۳-۳ روش اثرات تصادفی
در صورتی که متغیر ها بصورت تصادفی انتخاب شده باشند و بین متغیر های توضیحی و خطا ها همبستگی وجود نداشته باشد، می توان برای رسیدن به تخمین کارا و سازگار از روش اثر تصادفی استفاده نمود. استدلال طرفداران روش اثرات تصادفی چنین است که آوردن متغیر های مجازی در مدل رگرسیون، پوششی برای بی توجهی وناآگاهی محقق از وجود متغیر های توضیحی مناسب و بکار گرفتن آن در مدل تخمین می باشد. لذا در این مدل اثرات غفلت از کاربرد متغیر های مزبور به واسطه جمله خطا بیان می شود.
۳-۱۳-۴ آزمون چاو[۱۰۲] یا Fمقید
در بررسی داده های مقطعی و سری زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی دار نشود، می توان داده ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آنجایی که در اکثر داده های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری های زمانی معنی دار هستند، این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده معروف است کمتر مورد استفاده قرار می گیرد (یافی[۱۰۳]۲۰۰۵). لذا برای اینکه بتوان مشخص نمود که آیا داده های پانل جهت برآورد تابع مورد نظر مناسب خواهد بود یا نه، فرضیه ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا Fمقید معروف است بصورت زیر می باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به صورت زیر استفاده می شود:
 
که در آن N برابر با تعداد واحد های مقطعی، K تعداد متغیر های توضیحی، RRSS مجذور پسماند های حاصل از برآورد مقید رگرسیون بصورت حداقل مربع

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ات متغیر مجازی و URSS مجذور پسماند های حاصل از برآورد نامقید رگرسیون بصورت حداقل مربعات معمولی می باشد. در این آزمون، فرضیه  یعنی یکسان بودن عرض از مبدا ها در مقابل فرضیه  یعنی ناهمسانی عرض از مبدا ها قرار می گیرد. در صورتی که فرضیه  پذیرفته شود به معنی یکسان بودن شیب ها برای مقاطع مختلف بوده و قابلیت ترکیب شدن داده ها و استفاده از مدل رگرسیون ترکیب شده مورد تایید آماری قرار می گیرد. اما در صورت رد فرضیه  روش داده های پانل پذیرفته می شود و می توان از مدل داده های پانل استفاده نمود (قدیری، ۱۳۸۹).