نوامبر 27, 2020

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری در شرکتهای پذیرفته …

۹-۴- کمک های خیریه(حمایت های مالی
۹-۵- صورت ارزش افزوده

۱۰

آماره های کلیدی غیر مالی

۱۰-۱- تجزیه و تحلیل کیفی و کمی رقبا
۱۰-۲- تجزیه و تحلیل کیفی و کمی سهم از بازار محصولات یا خدمات
۱۰-۳- میزان رشد کمی فروش
۱۰-۴- تشریح مشتری ها

۱۱

اطلاعات مربوط به بازار

۱۱-۱- قیمت سهام و روند آن
۱۱-۲- حجم مبادلات سهام و روند آن
۱۱-۳- ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و روند آن
۱۱-۴- درصد مالکیت سهامداران عمده
۱۱-۵- نوع مالکیت سهامداران شرکت (حقیقی یا حقوقی بودن مالکان)

با توجه به شیوه محاسبه این شاخص، میتوان گفت که شاخص افشای اختیاری بدست آمده یک شاخص کمی میباشد. به عبارتی این شاخص فقط میزان اطلاعات افشا شده را از نظر کمی نشان میدهد.
۳-۹ متغیرهای مستقل و نحوه محاسبه آنها
متغیر مستقل، متغیری است که روی متغیر وابسته به صورت مثبت یا منفی تأثیر میگذارد. یعنی هنگامی که متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد. به بیان دیگر تغییرات در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد(خاکی،۱۳۷۸). متغیر های مستقل این پژوهش شامل۲متغیر است.در ادامه هر کدام از این۲ متغیر مستقل همراه با معیارهایی که برای محاسبه این متغیرها اعمال خواهد شد، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. متغیرهای مستقل پژوهش حاضر ارزش شرکت و ریسک بازار می باشد.
۳-۹-۱٫ ارزش شرکت (MTBR)
در بسیاری از مطالعات پیشین، لگاریتم طبیعی نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان ارزش شرکت مورد استفاده قرار گرفته است(به عنوان مثال، لینز[۹۸]، ۲۰۰۳). به طور اساسی نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (MTBR) نشان میدهد که اوراق بهادار با تقسیم ارزش بازار سهام در دست سهامداران به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام کمتر ارزشگذاری شدهاند یا بیشتر. اگر نسبت از یک بیشتر (کمتر) باشد بنابراین ارزش شرکت بیشتر (کمتر) شده است. این رابطه همچنین میتواند به شکل ارزش دفتری به ارزش بازار محاسبه گردد. فاما و فرنچ [۹۹](۱۹۹۲) دریافتند که لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (که از نظر ریاضی با –ln(MTBR) برابر است) بر حسب اندازه و حجم و رابطه معنی داری نسبت به لگاریتم طبیعی ارزش بازار (که میتواند به عنوان اندازه شرکت به کار رود) درتوضیح متوسط بازده قویتر عمل کند. علاوه بر این، برک[۱۰۰] (۱۹۹۵) بیان میکند که لگاریتم نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، در اصل، نسبت به لگاریتم ارزش بازار به تنهایی مقیاس بهتری برای بازده مورد انتظار میباشد.
در این تحقیق برای محاسبه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری به صورت زیر عمل شده است:
ارزش بازار حقوق صاحبان سهام از ضرب تعداد سهام در دست سهامداران در پایان سال مالی برگرفته از گزارشهای سالانه شرکت در قیمت سهام در چهار ماه بعد از گزارشهای پایان سال، به منظور اطمینان از اینکه قیمتها متاثر از اطلاعات حسابداری افشا شده در گزارشهای سالانه شده باشند، محاسبه گردیده و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، ارزش دفتری در پایان سال مالی میباشد. در نهایت به منظور توزیع این متغیر به نرمال و کاهش تاثیر ارزشهای دارای پراکندگی زیاد از لگاریتم طبیعی استفاده شده است.
۳-۹-۲٫ ریسک(β):
ریسک تجاری وضعیت عملیاتی یک شرکت است که بر روی درآمد عملیاتی شرکت و سود تقسیمی آن شرکت تأثیر می‌گذارد . به بیان دیگر اگر انتظار برود که درآمد عملیاتی در آینده قابل پیش بینی ۱۰% رشد داشته باشد ریسک تجاری بالا خواهد بود. اگر درآمد عملیاتی از ۶% تا ۱۴% رشد برخوردار باشد نسبت به زمانی که درآمد عملیاتی از ۹% به ۱۱% رشد برخوردار باشد ریسک بالاتری دارد. به بیان دیگر ریسک تجاری می‌تواند به دو بخش تقسیم گردد: ریسک تجاری برونی و ریسک تجاری درونی .
ریسک تجاری درونی مربوط به کارایی شرکت در انجام عملیاتش در یک محیط بازرگانی می‌باشد و هر چقدر که شرکت بیشتر در عملیاتش کارایی داشته باشد ریسک تجاری آن شرکت پایین تر است.
ریسک تجاری بیرونی در نتیجه اوضاع عملیاتی است که بر شرکت بوسیله موقعیت‌های خارج از کنترل شرکت تحمیل می‌شود. هر شرکتی با ریسک تجاری بیرونی مخصوص به خود مواجه است و این بستگی به درجه ارتباط شرکت با عوامل بیرونی دارد. عوامل بیرونی مانند بودجه دفاعی دولت، نرخ‌های تعرفه،سیکل بازرگانی، رقابت ، پیشرفت تکنولوژی، علایق مصرف کنندگان و شرایط دیگر می‌باشند. بنابراین با توجه به مطالب بالا می توان گفت که ریسک تجاری بطور منفی با درصد تغییر بدهی در ساختار مالی یک شرکت مربوط می‌باشد.
معیار ریسک ضریب  است که از طریق نرم افزار رهاورد نوین ۳ محاسبه می شود.  شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازده بازار یا شاخص شامل آن سهم است که از طریق فرمول زیر نیز می توان آن را محاسبه کرد.
۳-۱۰ متغیرهای کنترلی و نحوه محاسبه آن:
۳-۱۰-۱- اندازه شرکت (SIZE)
در تحقیقات گوناگون برای اندازه شرکت از معرفهای مختلفی استفاده شده است، از جمله کل داراییها، ارزش بازار سهام شرکت و فروش خالص. در این تحقیق برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی فروش خالص استفاده شده است.
SIZE = ln(فروش خالص)
۳-۱۰-۲- اهرم مالی (LEV)
برای محاسبه اهرم مالی میتوان از معرفهایی مانند نرخ کل بدهیها به حقوق صاحبان سهام، نرخ بدهیهای بلند مدت به حقو

نوشته ای دیگر :   متن کامل - سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت- قسمت ۱۲

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ق صاحبان سهام، نسبت اهرمی (کل بدهیها به کل داراییها) استفاده کرد. در تحقیق حاضر برای محاسبه اهرم مالی از نرخ بدهیهای بلند مدت به ارزش بازار سهام در پایان سال مالی استفاده شده است. از آنجا که حقوق صاحبان سهام در برخی از شرکتها به دلیل وجود زیان انباشته منفی میباشد، لذا ارزش دفتری نمیتوانست مبنای مناسبی برای محاسبه اهرم باشد. بنابراین، از ارزش بازار حقوق صاحبان سهام استفاده گردیده است.
LEV =