ژانویه 27, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

آیین نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش های علمی
موسسه آموزش عالی فارابی
مقدمه: با عنایت به سیاست های پژوهشی و فناوری موسسه در راستای تحقق عدالت و کرامت انسانها که لازمه شکوفایی علمی و فنی است و رعایت حقوق مادی و معنوی موسسه و پژوهشگران، لازم است اعضای هیأت علمی، دانشجویان، دانش آموختگان و دیگر همکاران طرح، در مورد نتایج پژوهشهای علمی که تحت عناوین پایان نامه، رساله و طرحهای تحقیقاتی با هماهنگی موسسه انجام شده است، موارد زیر را رعایت نمایند:
ماده ۱- حق نشر و تکثیر پایان نامه / رساله و درآمدهای حاصل از آنها متعلق به موسسه می باشد ولی حقوق معنوی پدید آورندگان محفوظ خواهد بود.
ماده ۲ – انتشار مقاله یا مقالات مستخرج از پایان نامه / رساله به صورت چاپ در نشریات علمی و یا ارائه در مجامع علمی باید به نام موسسه بوده و با تایید استاد راهنمای اصلی، یکی از اساتید راهنما، مشاور و یا دانشجوی مسئول مکاتبات مقاله باشد. ولی مسئولیت علمی مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله به عهده استاد راهنما و دانشجو می باشد.
تبصره: در مقالاتی که پس از دانش آموختگی بصورت ترکیبی از اطلاعات جدید و نتایج حاصل از پایان نامه / رساله نیز منتشر می شود نیز باید نام موسسه درج شود.
ماده ۳ – انتشار کتاب و یا نرم افزار و یا آثار ویژه حاصل از نتایج پایان نامه / رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی کلیه واحد های دانشگاه اعم از دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پارک علم و فناوری و دیگر واحدها باید با مجوز کتبی صادره از معاونت پژوهشی موسسه و بر اساس آئین نامه های مصوب انجام شود.
ماده ۴ – ثبت اختراع و تدوین دانش فنی و یا ارائه یافته ها در جشنواره های ملی، منطقه ای و بین المللی که حاصل نتایج مستخرج از پایان نامه / رساله و تمامی طرح های تحقیقاتی دانشگاه باید با هماهنگی استاد راهنما یا مجری طرح از طریق معاونت پژوهشی موسسه انجام گیرد.
ماده ۵ – این آیین نامه در ۵ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱/۴/۸۷ در شورای پژوهشی و در تاریخ ۲۳/۴/۸۷ در هیأت رئیسه موسسه به تایید رسید و در جلسه مورخ ۱۵/۷/۸۷ شورای موسسه به تصویب رسیده و از تاریخ تصویب در شورای موسسه لازم الاجراست.
 
موسسه آموزش عالی فارابی
تحصیلات تکمیلی مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت فناوری اطلاعات
( گرایش منابع اطلاعاتی )
تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید معلمان
پژوهشگر
محمد اسدی گنجی
استاد راهنما :
دکتر عیسی ابراهیم زاده
استاد مشاور :
دکتر علی رضا ربیع
شهریور ۹۰
تقدیم به:
خدایی که آفرید
جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را
و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.
پدرِ بزرگوار و مادرِ مهربانم ،
این مجموعه تلاشی است اندک و هدیه ایست ناچیز ، به پاس دریایِ بی کران ِ مهربانی تان
تقدیم به قلب مهربان و دستان پرتلاشتان .
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار
تقدیر و تشکر:
حال که با لطف خداوند مهربان ، نوشتن پایان نامه به پایان رسید بر خود لازم می دانم که از تمامی اساتید ، دوستان و بزرگوارانی که صمیمانه و بی شائبه بنده را در انجام این امر یاری نموده اند تقدیر و تشکر نمایم:
از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر عیسی ابراهیم زاده که به عنوان استاد راهنما در تمام مراحل انجام این کار با خلقی خوش بنده را راهنمایی نموده اند صمیمانه تشکر می نمایم .
همچنین از استاد محترم جناب دکتر علی رضا ربیع که مشاوره ی این پژوهش را بر عهده داشتند و در مراحل مختلف ، با صبر و حوصله بسیار ، این کار را مطالعه نموده و نکات اساسی و ایرادت آنرا گوشزد نموده اند ، سپاسگزاری می نمایم .
چکیده
هدف کلی این مطالعه ، بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات ( فاوا ) در توانمندسازی دانش آموزان اعم از افزایش و بهبود در سطح یادگیری ، پیشرفت تحصیلی ، خلاقیت ، انگیزه ، مشارکت درسی و روحیه پژوهشی دانش آموزان می باشد . سوالات این تحقیق عبارتند از : سوال اصلی : آیا فاوا موجب توانمندسازی دانش آموزان در مدارس هوشمند می شود؟ و سوالات فرعی : ۱) آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۲) آیا فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۳) آیا فاوا بر خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۴) آیا فاوا بر انگیزه تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۵) آیا فاوا بر افزایش فعالیت های گروهی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۶) آیا فاوا در افزایش روحیه پژوهشی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟
روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل کلیه آموزگاران مدارس هوشمند شهرستان بابلسر در سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹ می باشند . حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان به تعداد ۹۱ نفر تعیین گردید . روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد . روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی می باشد که در روش میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته ی بسته پاسخ استفاده شده است ، برای تعیین روایی آنها از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای پرسشنامه ، ۸۴/۰ محاسبه شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزارSPSS و Excel استفاده گردید .
پس از تجزیه و تحلیل داده ها ، سوال اصلی و سوالات فرعی تحقیق مورد تایید واقع شدند .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.