ژانویه 16, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۵-۵ ) محدودیت ها و مشکلات تحقیق ۱۳۲
۵-۵-۱ ) محدودیت های در کنترل محقق ۱۳۲
۵-۵-۲ ) محدودیت های خارج از کنترل محقق ۱۳۲
۵-۶ )پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش ۱۳۰
۵-۷ ) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ۱۳۵
فهرست منابع و ماخذ ۱۳۶
پیوست ۱۴۹
پرسشنامه ۱۴۹
چکیده انگلیسی ۱۵۳
فهرست جداول
جدول ۲-۱ ) ماتریس توسعه فاوا در مدارس ۱۹
جدول ۳-۱ ) چگونگی توزیع سوالات پرسشنامه ۹۵
جدول ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان برحسب جنس ۱۰۰
جدول ۴-۲ ) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی ۱۰۱
جدول ۴-۳) توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات ۱۰۲
جدول ۴-۴ ) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سابقه تدریس در آموزش و پرورش ۱۰۴
جدول ۴-۵) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سابقه تدریس در مدارس هوشمند ۱۰۵
جدول ۴-۶) توزیع پاسخگویان برحسب گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر ۱۰۶
جدول ۴-۷ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان ۱۰۸
جدول ۴-۸ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ۱۰۹
جدول ۴-۹ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر خلاقیت دانش آموزان ۱۱۰
جدول ۴-۱۰ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان ۱۱۱
جدول ۴-۱۱ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر فعالیتهای گروهی دانش آموزان ۱۱۳
جدول ۴-۱۲ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر روحیه پژوهشگری دانش آموزان ۱۱۴
جدول ۴-۱۳ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه نخست ۱۱۵
جدول ۴-۱۴ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه نخست ۱۱۶
جدول ۴-۱۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه دوم ۱۱۷
جدول ۴-۱۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه دوم ۱۱۸
جدول ۴-۱۷ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه سوم ۱۱۹
جدول ۴-۱۸ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه سوم ۱۱۹
جدول ۴-۱۹ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه چهارم ۱۲۱
جدول ۴-۲۰ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه چهارم ۱۲۱
جدول ۴-۲۱ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه پنجم ۱۲۲
جدول ۴-۲۲ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه پنجم ۱۲۳
جدول ۴-۲۳ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه ششم ۱۲۴
جدول ۴-۲۴ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه ششم ۱۲۵
جدول ۴-۲۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال اصلی ۱۲۶
جدول ۴-۲۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال اصلی ۱۲۶
فهرست نمودارها
نمودار ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان برحسب جنس ۱۰۰

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.