نوامبر 24, 2020

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

سطح معنی داری

اختلاف میانگین

اختلاف سطح میانگین

کمترین

بیشترین

آیا فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟

۱۷/۲۸

۹۰

۰۰۰/۰

۱۸/۱

۱۰/۱

۲۷/۱

با توجه به میانگین تراز محاسبه از طیف ارزیابی که به صورت ۵ گزینه ای مطرح شده است، میانگین تراز از بین امتیازات هر گویه محاسبه شده و برابر ۰۰/۳ بوده و میانگین فاوا بر پیشرفت تحصیلی پس از مقایسه با این مقدار ، مقدار آزمون t و سطح معنی داری محاسبه شده برابر با sig = 0.000 & t=28/17 و اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز نیز برابر ۱۸/۱ نشان دهنده این است که بین دو متغیر موجود در سوال ، آیا فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ ، اختلاف معنی داری وجود دارد. و به عبارت دیگر به دلیل بالاتر بودن مقدار میانگین متغیر فاو موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از میانگین تراز محاسبه شده نشان دهنده این است که بیشتر پاسخگویان از رتبه هایی برخوردار بوده اند که در دامنه پاسخ های زیاد و خیلی زیاد قرار داشته اند. و این اختلاف میانگین از لحاظ آماری معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به سطح معنی داری آزمون تی ،  مبنی بر وجود اختلاف نظر پاسخگویان در زمینه فاوا موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تایید و  مبنی بر عدم وجود اختلاف نظر در زمینه فاو موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با حداکثر اطمینان ۹۹% رد می شود.
۴-۴-۳ ) سوال ویژه سوم :
آیا فاو بر خلاقیت دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟:
با توجه به آزمون تی تک نمونه ای به عمل آمده از مولفه ها و سوالات تشکیل دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات موثر بر
 

نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.