ژانویه 22, 2021

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۰۵/۲۹

۹۰

۰۰۰/۰

۲۶/۱

۱۷/۱

۳۴/۱

با توجه به میانگین تراز محاسبه از طیف ارزیابی که به صورت ۵ گزینه ای مطرح شده است، میانگین تراز از بین امتیازات هر گویه محاسبه شده و برابر ۰۰/۳ بوده و میانگین متغیر فاوا بر سطح یادگیری پس از مقایسه با این مقدار ، مقدار آزمون t و سطح معنی داری محاسبه شده برابر با sig = 0.000 & t=29/05 و اختلاف میانگین محاسبه شده بین میانگین واقعی متغیر و میانگین تراز نیز برابر ۲۶/۱ نشان دهنده این است که بین دو متغیر موجود در سوال ، آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ ، اختلاف معنی داری وجود دارد. و به عبارت دیگر به دلیل بالاتر بودن مقدار میانگین متغیر فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان از میانگین تراز محاسبه شده نشان دهنده این است که بیشتر پاسخگویان از رتبه هایی برخوردار بوده اند که در دامنه پاسخ های زیاد و خیلی زیاد قرار داشته اند. و این اختلاف میانگین از لحاظ آماری معنی دار می باشد. بنابراین با توجه به سطح معنی داری آزمون تی ،  مبنی بر وجود اختلاف نظر پاسخگویان در زمینه فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان تایید و  مبنی بر عدم وجود اختلاف نظر در زمینه فاوا موثر بر یادگیری دانش آموزان با حداکثر اطمینان ۹۹% رد می شود.
۴-۴-۲ ) سوال ویژه دوم :
آیا فاو در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟:
با توجه به آزمون تی تک نمونه ای به عمل آمده از مولفه ها و سوالات تشکیل دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات موثر بر افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نتایج در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول ۴-۱۵ ) آماره تک نمونه ای تی تست مربوط به سوال ویژه دوم

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

سوال ویژه دوم تعداد میانگین انحراف معیار ضریب تغییر پذیری میانگین
آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟ ۹۱ ۱۹/۴ ۴۰/۰ ۰۴/۰

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین آیا فاوا در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ برابر با ۱۹/۴ بوده است. سپس جهت بررسی این فرض که آیا اختلاف معنی داری بین میانگین فرضی (۰۰/۳) و متغیر فاوا موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان وجود دارد  یا خیر  ، نتایج آزمون تی تک نمونه ای در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول ۴-۱۶ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه دوم

سوال ویژه دوم مقدار آزمون T درجه آزادی