نوامبر 25, 2020

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۴-۴-۱ ) سوال ویژه نخست :
آیا فاو بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد؟:
با توجه به آزمون تی تک نمونه ای به عمل آمده از مولفه ها و سوالات تشکیل دهنده فناوری ارتباطات و اطلاعات موثر بر یادگیری دانش آموزان نتایج در جدول ذیل ارائه شده است.
جدول ۴-۱۳ ) آماره تک نمونه ای مربوط به سوال ویژه نخست

سوال ویژه نخست تعداد میانگین انحراف معیار ضریب تغییر پذیری میانگین
آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ ۹۱ ۲۶/۴ ۴۱/۰ ۰۴۳/۰

همانطوریکه در جدول فوق مشاهده می شود میانگین آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟ برابر با ۲۶/۴ بوده است. سپس جهت بررسی این فرض که آیا اختلاف معنی داری بین میانگین فرضی (۰۰/۳ ) و متغیر فاوا موثر بر سطح یادگیری دانش آموزان وجود دارد  یا خیر  ، نتایج آزمون تی تک نمونه ای در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول ۴-۱۴ ) آزمون تک نمونه ای تی مربوط به سوال ویژه نخست

نوشته ای دیگر :   جستجوی مقالات فارسی - بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- قسمت ...
سوال ویژه نخست مقدار آزمون T درجه آزادی سطح معنی داری اختلاف میانگین اختلاف سطح میانگین
کمترین بیشترین
آیا فاوا بر سطح یادگیری دانش آموزان مدارس هوشمند تاثیر دارد ؟