نوامبر 24, 2020

مقاله علمی با منبع : تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۱۹/۴

۵۷/۰

۳٫ تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش توانایی نتیجه گیری و کاربرد دانش آموزان نسبت به محتوای درس شده است؟

۳۴

۴۲

۱۵

۰

۰

۹۱

۲۱/۴

۷۰/۰

۴٫ تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش فرصت سوال و روحیه پرسشگری نسبت به محتوای درس در دانش اموزان شده است ؟

۴۴

۴۷

۰

۰

۰

۹۱

۴۸/۴

۵۰/۰

۵٫ تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش قدرت اظهار نظر نسبت به محتوای درس در دانش اموزان شده است ؟

۲۶

۴۸

۱۷

۰

۰

۹۱

۱۰/۴

۶۸/۰

نتایج جدول نشان می دهد که از میان گویه های پنج گانه برای ارزیابی سطح روحیه پژوهشگری در بین دانش آموزان ، پاسخگویان گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش فرصت سوال و روحیه پرسشگری نسبت به محتوای درس در دانش آموزان شده است ؟ » را با میانگین رتبه ای ۴۸/۴ دارای بیشترین میزان اهمیت و گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش قدرت اظهار نظر نسبت به محتوای درس در دانش آموزان شده است ؟ » را با متوسط نمره ۱۰/۴ دارای کمترین میزان اهمیت ارزیابی کردند .
۴-۴ ) تحلیل استنباطی داده ها

نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر ...

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir