ژانویه 21, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

نتایج جدول نشان می دهد که از میان گویه های پنج گانه برای ارزیابی سطح مشارکت و فعالیت های گروهی در بین دانش آموزان ، پاسخگویان گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا فضای دوستانه و صمیمی در کلاس درس و مدرسه را افزایش داده است ؟ » را با میانگین رتبه ای ۴۲/۴ دارای بیشترین میزان اهمیت و گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا موجب ترغیب دانش آموزان در فعالیتهای گروهی شده است ؟ » را با متوسط نمره ۹۱/۳ دارای کمترین میزان اهمیت ارزیابی کردند .
۴-۳-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر روحیه پژوهشگری دانش آموزان در مدارس هوشمند
جدول ۴-۱۲ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر روحیه پژوهشگری دانش آموزان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خرده مقیاس طیف ارزیابی جمع میانگین رتبه ای انحراف معیار
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱٫ تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش کنجکاوی دانش آموزان نسبت به محتوای درس شده است ؟ ۳۶ ۵۰ ۵ ۰ ۰ ۹۱ ۲۹/۴ ۷۳/۰
۲٫ تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش قدرت تحلیل و بررسی دانش آموزان نسبت به محتوای درس شده است ؟ ۲۵ ۵۸ ۸ ۰ ۰ ۹۱