ژانویه 17, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس …

۲-۳-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۸۴
فصل سوم روش شناسی تحقیق ۹۸-۹۳
۳-۱ ) مقدمه ۹۳
۳-۲ ) نوع و روش تحقیق ۹۳
۳-۳ ) جامعه آماری تحقیق ۹۳
۳-۴ ) نمونه آماری (فرمول نمونه گیری، نحوه محاسبه و انتخاب نمونه) ۹۴
۳-۵ ) روش جمع آوری اطلاعات ۹۴
۳-۶ ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات ۹۴
۳-۷ ) روایی ابزار اندازه گیری ۹۶
۳-۸ ) پایایی ابزار اندازه گیری ۹۶
۳-۹ ) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ۹۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۱۲۷-۹۹
۴-۱ ) مقدمه ۹۹
۴-۲ ) تحلیل توصیفی داده ها بر مبنای ویژگی های فردی آزمودنی ها ۱۰۰
۴-۲-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر جنسیت ۱۰۰
۴-۲-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر گروه سنی ۱۰۱
۴-۲-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر میزان تحصیلات ۱۰۲
۴-۲-۴ ) تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در آموزش و پرورش پاسخگویان ۱۰۳
۴-۲-۵ ) تحلیل توصیفی متغیر سابقه تدریس در مدارس هوشمند پاسخگویان ۱۰۵
۴-۲-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر گذراندن دوره مهارتهای عمومی کامپیوتر ۱۰۶
۴-۳ ) تحلیل توصیفی متغییرهای پژوهش ۱۰۸
۴-۳-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر سطح یادگیری ۱۰۸
۴-۳-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر پیشرفت تحصیلی ۱۰۹
۴-۳-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر خلاقیت دانش آموزان ۱۱۰
۴-۳-۴ ) تحلیل توصیفی متغیر انگیزش تحصیلی ۱۱۱
۴-۳-۵ ) تحلیل توصیفی متغیر فعالیت های گروهی دانش آموزان ۱۱۳
۴-۳-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر روحیه پژوهشگری دانش آموزان ۱۱۴
۴-۴ ) تحلیل استنباطی داده ها ۱۱۵
۴-۴-۱ ) سوال ویژه نخست : ۱۱۵
۴-۴-۲ ) سوال ویژه دوم : ۱۱۷
۴-۴-۳ ) سوال ویژه سوم : ۱۱۹
۴-۴-۴ ) سوال ویژه چهارم : ۱۲۰
۴-۴-۵ ) سوال ویژه پنجم : ۱۲۲
۴-۴-۶ ) سوال ویژه ششم : ۱۲۴
۴-۴-۷ ) سوال اصلی : ۱۲۶
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۳۵-۱۲۸
۵-۱ ) مقدمه ۱۲۸
۵-۲ ) یافته های تحقیق ۱۲۸
۵-۳ ) بحث و تفسیر ۱۲۹
۵-۴ ) نتیجه گیری ۱۳۱