ژانویه 22, 2021

پژوهش – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر …

۹۱

۳۳/۴

۵۹/۰

نتایج جدول نشان می دهد که از میان گویه های شش گانه برای ارزیابی انگیزه در بین دانش آموزان ، پاسخگویان گویه ی « تا چه اندازه ای استفاده از فاوا بر شادابی دانش آموزان در کلاس تاثیر دارد ؟ » را با میانگین رتبه ای ۸۱/۴ دارای بیشترین میزان اهمیت و گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا باعث شکوفایی استعدادهای دانش آموزان شده است ؟ » را با متوسط نمره ۲۳/۴ دارای کمترین میزان اهمیت ارزیابی کردند .
۴-۳-۵ ) تحلیل توصیفی متغیر فعالیت های گروهی دانش آموزان در مدارس هوشمند
جدول ۴-۱۱ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر فعالیت های گروهی دانش آموزان

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

خرده مقیاس طیف ارزیابی جمع میانگین رتبه ای انحراف معیار
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱٫ تا چه میزان استفاده از فاوا روحیه همکاری و مشارکت میان دانش آموزان را افزایش داده است ؟ ۲۸ ۴۹ ۱۴ ۰ ۰ ۹۱ ۱۵/۴ ۶۶/۰
۲٫ تا چه میزان استفاده از فاوا فضای دوستانه و صمیمی در کلاس درس و مدرسه را افزایش داده است ؟ ۵۲ ۳۱