ژانویه 23, 2021

دسترسی متن کامل – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس …

نتایج جدول نشان می دهد که از میان گویه های پنج گانه برای ارزیابی انگیزه در بین دانش آموزان ، پاسخگویان گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش معلومات دانش آموزان نسبت به محتوای درسی در طول ترم شده است ؟ » را با میانگین رتبه ای ۵۴/۴ دارای بیشترین میزان اهمیت و گویه ی « تا چه میزان استفاده از فاوا باعث افزایش نمرات درسی دانش آموزان در طول ترم شده است ؟ » را با متوسط نمره ۹۰/۳ دارای کمترین میزان اهمیت ارزیابی کردند .
۴-۳-۳ ) تحلیل توصیفی متغیر خلاقیت دانش آموزان در مدارس هوشمند
جدول ۴-۹ ) فراوانی گویه های سنجش اثرگذاری فاوا بر خلاقیت دانش آموزان

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

خرده مقیاس طیف ارزیابی جمع میانگین رتبه ای انحراف معیار
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱٫ تا چه میزان استفاده از فاوا موجب تقویت و افزایش قوه تخیل در دانش اموزان شده است ؟ ۲۰ ۶۴ ۶ ۱ ۰ ۹۱ ۱۳/۴ ۵۶/۰
۲٫ تا چه میزان استفاده از فاوا تفکر انتقادی در دانش آموزان را افزایش می هد ؟ ۱۴ ۵۶ ۲۱ ۰ ۰