نوامبر 30, 2020

مقاله – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر از دید …

۲-۲-۷-۲ ) کشور چین ۲۹
۲-۲-۷-۳ ) آموزش و پرورش امریکا ۳۱
۲-۲-۷-۴ ) کشور دانمارک ۳۱
۲-۲-۷-۵ ) کشور اندونزی ۳۲
۲-۲-۷-۶ ) کشور برزیل ۳۳
۲-۲-۷-۷ ) کشور مالزی ۳۴
۲-۲-۸ ) موانع بکارگیری فاوا در آموزش و پرورش ۳۶
۲-۲-۸-۱ ) موانع زیر ساختی – فنی ۳۶
۲-۲-۸-۲ ) موانع فردی ۳۷
۲-۲-۸-۳ ) موانع اقتصادی ۳۹
۲-۲-۸-۴ ) موانع فرهنگی – آموزشی ۴۰
۲-۲-۹ ) یادگیری الکترونیکی یا آموزش الکترونیکی ۴۲
۲-۲-۱۰ ) فاوا و ارتقاء یادگیری دانش آموزان ۴۵
۲-۲-۱۱ ) نقش های یاددهی _ یادگیری فاوا ۴۶
۲-۲-۱۱-۱ ) نقش فاوا در تسهیل یاددهی – یادگیری ۴۷
۲-۲-۱۱-۲ ) نقش فاوا در انگیزش یادگیری ۴۹
۲-۲-۱۱-۳ ) نقش فاوا در یادگیری شاگرد محور ۵۰
۲-۲-۱۱-۴ ) نقش فاوا در سنجش و ارزیابی ۵۴
۲-۲-۱۱-۵ ) نقش فاوا در بهبود و ارتقای مهارتهای تفکر ۵۶
۲-۲-۱۲ ) صلاحیت های مورد نیاز معلمان در فرایند یاددهی– یادگیری مبتنی بر فاوا ۵۹
۲-۲-۱۲-۱ ) صلاحیت های ارتباطی – اطلاعاتی ۵۹
۲-۲-۱۲-۲ ) صلاحیت در استفاده از فاوا ۶۱
۲-۲-۱۲-۳ ) صلاحیت رسانه ای معلم ۶۲
۲-۲-۱۳) مدارس هوشمند ۶۵
۲-۲-۱۴ ) علل تاسیس مدارس هوشمند ۶۶
۲-۲-۱۵ ) اهداف مدارس هوشمند ۶۸
۲-۲-۱۶ ) انتخاب محتوا در مدرسه هوشمند ۶۹
۲-۲-۱۷ ) فرایند تمرین و تکرار در مدرسه هوشمند ۷۰
۲-۲-۱۸ ) آزمون در مدرسه هوشمند ۷۰
۲-۲-۱۹ ) راهبردهای توسعه مدارس هوشمند ۷۱
۲-۲-۲۰ ) زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات در مدارس هوشمند ۷۲
۲-۲-۲۱ ) ساختار اجرایی مدارس هوشمند ۷۴
۲-۲-۲۱-۱ ) شرح وظایف مدیر مدرسه هوشمند ۷۴
۲-۲-۲۱-۲ ) شرح وظایف کارشناسان فناوری اطلاعات در مدرسه هوشمند ۷۵
۲-۲-۲۱-۳ ) شرح وظایف معلمان مدرسه هوشمند ۷۵
۲-۲-۲۱-۴ ) شرح وظایف دانش آموزان مدرسه هوشمند ۷۷
۲-۲-۲۱-۵ ) شرح وظایف اولیای دانش آموزان مدرسه هوشمند ۷۷
۲-۲-۲۲ ) موانع موجود در راه توسعه ی مدارس هوشمند در کشور ۷۸
۲-۳ ) مبانی عملی تحقیق ۷۹
۲-۳-۱ ) تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۷۹

نوشته ای دیگر :   فایل دانشگاهی - ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ...