نوامبر 24, 2020

پژوهش – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس …

جمع

۹۱

۰/۱۰۰

مطابق با جدول فوق تعداد ۷۷ نفر از پاسخگویان معادل ۶/۸۴ درصد از کل پاسخگویان دارای یک سال سابقه تدریس در مدارس هوشمند بوده و بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند . در حالیکه ۳ نفر از پاسخگویان دارای سه سال سابقه تدریس در مدارس هوشمند بوده و کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند .
نمودار شماره ۴-۵توزیع پاسخگویان برحسب سابقه تدریس در مدارس هوشمند
۴-۲-۶ ) تحلیل توصیفی متغیر گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر ICDL :
گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر ICDL پاسخگویان نشان دهنده شرکت در یا عدم شرکت در کلاس های مهارت کامپیوتر می باشد که در جدول شماره ۴-۶ ارائه شده است . جدول زیر توزیع فراوانی پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول شماره ۴-۶) توزیع پاسخگویان برحسب گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر ICDL

گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر ICDL فراوانـی درصـد
بله ۷۶ ۵/۸۳
خیر ۱۵ ۵/۱۶
جمع ۹۱ ۰/۱۰۰

مطابق با جدول فوق تعداد ۷۶ نفر از پاسخگویان معادل ۵/۸۳ درصد از کل پاسخگویان در کلاس های مهارت کامپیوتر شرکت نموده و دارای بیشترین فراوانی بوده اند . همچنین تعداد ۱۵ نفر معادل ۵/۱۶ درصد از پاسخگویان نیز در کلاس های مهارت کامپیوتر شرکت نکرده و دارای کمترین فراوانی می باشند.
نمودار شماره ۴-۶ ) توزیع پاسخگویان برحسب گذراندن دوره مهارت های عمومی کامپیوتر ICDL

نوشته ای دیگر :   تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند ...