ژانویه 26, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ ) مقدمه
یک برنامه ریزی خوب در پژوهش مستلزم پیش بینی روش های مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری به عنوان یک فرایند علمی ، یکی از مجموعه فعالیت های اساسی هر کار پژوهشی است . شرط اساسی و اولیه برای انجام یک تحلیل درست آن است که ، محقق با شیوه های آماری مناسب ، یا به عبارت دیگر آزمون های آماری ، آشنایی داشته باشد . روش های آماری ، دستورالعمل های لازم را برای خلاصه کردن و توصیف داده ها و نیز تعمیم نتایج از گروه های آزمودنی به گروه های وسیع تر فراهم می سازند . در یک تقسیم بندی به مجموعه روش هایی که برای سازمان دادن ، خلاصه کردن و توصیف مشاهدات مورد استفاده قرار می گیرند ، آمار توصیفی می گویند و روشی که در آن داده های آماری به دست آمده از نمونه به جامعه تعمیم داده می شود آمار استنباطی گفته می شود . در این تحقیق با استناد به روش های آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل آماری سوالات ویژه پژوهش خواهیم پرداخت . مطالبی که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرند به شرح زیر می باشند :
الف ) تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش :
هدف از تنظیم این بخش ، بررسی و توصیف متغیرهای کلیدی پژوهش و بررسی نمونه با توجه به ویژگی های فردی آزمودنی ها می باشد .
ب ) تحلیل استنباطی سوالات ویژه پژوهش :
در این بخش سوالات ویژه تحقیق با استفاده از آمار استنباطی مورد بررسی قرار می گیرند.
۴-۲ ) تحلیل توصیفی داده ها بر مبنای ویژگی های فردی آزمودنی ها
۴-۲-۱ ) تحلیل توصیفی متغیر جنسیت :
مطابق با داده های بدست آمده از جنس پاسخگویان ، جدول فراوانی جنس پاسخگویان در جدول شماره ۴-۱ ارائه شده است .
جدول شماره ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان برحسب جنس

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانـی درصـد
مرد ۳۰ ۰/۳۳
زن ۶۱ ۰/۶۷
جمع ۹۱ ۰/۱۰۰

مطابق با جدول فوق تعداد ۶۱ نفر از پاسخگویان معادل ۰/ ۶۷ درصد از کل پاسخگویان زن و دارای بیشترین فراوانی بوده اند . همچنین تعداد ۳۰ نفر معادل ۰/۳۳ درصد از پاسخگویان مرد و دارای کمترین فراوانی می باشند.
نمودار شماره ۴-۱ ) توزیع پاسخگویان برحسب جنس
۴-۲-۲ ) تحلیل توصیفی متغیر گروه سنی:
مطابق با داده های بدست آمده از گروه سنی ، جدول فراوانی سن پاسخگویان در جدول شماره ۴-۲ ارائه شده است . جدول زیر توزیع سنی پاسخگویان را نشان می دهد.
جدول شماره ۴-۲ ) توزیع پاسخگویان برحسب گروه سنی