ژانویه 23, 2021

سامانه پژوهشی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۱-۷-۱۳-۱۹-۳۰-۲۲

۵

فعالیت های گروهی

۶-۱۲-۱۸-۲۴-۲۹

۶

روحیه پژوهشگری

۳-۹-۱۵-۲۱-۲۶

۳-۷ ) روایی[۷۵] ابزار اندازه گیری
روایی یا اعتبار به معنای آنست که آیا روش یا وسیله اندازه گیری که برای سنجش موضوع انتخاب شده مناسب است و آیا موضوع را به خوبی می سنجد یا خیر . به عبارت دیگر ما همان چیزی را می سنجیم که قصد سنجش آن را داریم یا چیز دیگری را می سنجیم . روایی انواع گوناگون دارد از جمله روایی محتوایی ، روایی نمادی ، روایی سازه و … . جهت تعیین روایی پرسشنامه تحقیق از روش « روایی محتوایی » استفاده شده است .
اعتبار محتوایی معرف بودن یا کفایت نمونه گیری محتوای ( ماده ، مطلب ، موضوع ) وسیله اندازه گیری است . معتبر ساختن محتوایی در پاسخ به این پرسش است که آیا مواد یا محتوای این وسیله اندازه گیری معرف محتوی یا مجموعه خصوصیات مورد اندازه گیری است . برای این که محقق اعتبار محتوایی سوالات را تامین کند ، باید سوالات را بر اساس اهداف و فرضیات تحقیق مطرح نماید.
با توجه به توضیحات ذکر شده در بالا ، برای بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش ، با بهره گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور ، متخصصان و معلمان خِبره ، سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون می باشد .
۳-۸ ) پایایی[۷۶] ابزار اندازه گیری
قابلیت اعتماد یا پایایی از سویی نشان دهنده ی دقت و ثبات و از سویی دیگر نشان دهنده میزان اشتباه وسیله اندازه گیری است . به عبارت دیگر اگر محققان دیگر همان موضوع را با همان روش بررسی کنند ، یا این که یک محقق در مشاهدات مختلفی که از یک موضوع دارد به نتایج مشابهی برسد ، آن آزمون دارای قابلیت اعتماد است ( گودرزی ، ۱۳۸۸ : ۲۹ ) . دامنه ضریب قابلیت اعتماد بین صفر تا یک متغیر است . هر چه ضریب قابلیت اعتماد به یک نزدیک باشد ، نشان دهنده دقت و ثبات وسیله اندازه گیری و به تبع آن بالا بودن قابلیت اعتماد گویه ها است و هر چه این ضریب به صفر نزدیک باشد ، نشان دهنده میزان اشتباه وسیله اندازه گیری و پایین بودن قابلیت اعتماد گویه ها خواهد بود ( گودرزی ، ۱۳۸۸ : ۲۹ ) . چنان چه مقدار قابلیت اعتماد بدست آمده در پژوهش از ۷۵/۰ بیشتر باشد پرسشنامه از دارایی پایایی قابل قبولی می باشد .
شیوه های مختلفی برای محاسبه پایایی وجود دارد که مهم ترین آنها عبارتند از :
روش دو نیمه کردن[۷۷]
روش آلفای کرونباخ[۷۸]
روش دوباره آزمایی[۷۹]
روش کودر – ریچاردسون[۸۰]
با توجه به اینکه محقق در پژوهش خود ، از روش آلفای کرونباخ استفاده نموده به شرح مختصری از آن می پردازیم :
آلفای کرونباخ به وسیله فرمول زیر محاسبه می شود ( همان منبع : ۳۳ ) :
فرمول ۳-۱فرمول پایایی پرسشنامه
a=r= ضریب آلفای کرونباخ
j = تعداد زیر مجموعه سوالات پرسشنامه
= مجموع واریانس تک تک زیر مجموعه ها
s2 = واریانس نمره های کل آزمون
در پرسشنامه حاضر ، ضریب آلفای کرونباخ که توسط نرم افزار SPSS v16 محاسبه شده بود برابر ۸۴/۰ می باشد که با توجه با توضیحات داده شده از ۷۵/۰ بیشتر می باشد و این امر نشانگر پایایی قابل قبول پرسشنامه می باشد .
۳-۹ ) روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش آمار توصیفی از جدول فراوانی و درصد آن ، نمودار ستونی و میانگین استفاده شده است . در بخش آمار استنباطی از آزمون t تک نمونه ای جهت تحلیل سوالات تحقیق استفاده گردید . بنا به اهمیت آزمون تی تک نمونه ای به طور مختصر به آن می پردازیم :
از این آزمون هنگامی استفاده می شود که بخواهیم ببینیم آیا میانگین یک متغیر تفاوت معنی داری با یک مقدار ثابت ( مقدار آزمون ) دارد یا خیر . نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب شده باشد .
فرمول محاسبه t برای داده های یک نمونه ای عبارت است از :
فرمول ۳-۲فرمول محاسبه آزمون تی
اگر قدر مطلق تی محاسبه شده مساوی یا بزرگ تر از تی جدول ( مقادیر بحرانی ) بود . دلیلی برای رد فرضیه تحقیق نداریم . بنابراین فرض صفر را رد می کنیم و نتیجه می گیریم بین دو متغیر اختلاف معناداری وجود دارد . ولی اگر قدر مطلق تی محاسبه شده کوچک تر از تی جدول بود ، فرض صفر (H0 ) را رد نمی کینم و نتیجه می گیریم بین متغیر ها اختلاف معناداری وجود ندارد ( گودرزی ، ۱۳۸۸ : ۲۳۰ ) . با توجه به توضیحات داده شده در این فصل ، به تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش در فصل بعد خواهیم پرداخت .
فصل چهارم

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.