ژانویه 19, 2021

سامانه پژوهشی – تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند …

۳-۳ ) جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری ، مجموعه ای از اشیا ، افراد و یا چیزهایی است که در یک یا چند صفت مشترک هستند ( گوردزی ، ۱۳۸۸ : ۱۸ ) .
جامعه آماری تحقیق ، متشکل از کلیه معلمان شاغل به تدریس در مدارس هوشمند شهرستان بابلسر در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ می باشند . که تعداد آن ها بر اساس آمار سازمان آموزش و پرورش شهرستان بابلسر ۱۰۰ نفر گزارش شده است .
۳-۴ ) نمونه آماری (فرمول نمونه گیری، نحوه محاسبه و انتخاب نمونه)
نمونه آماری ، مجموعه ای از اشیاء ، افراد ، اعداد یا چیزهایی است که ویژگی ها و صفات جامعه آماری را دارا است و از جامعه با روش های احتمال و شانس انتخاب می شوند ( گودرزی ، ۱۳۸۸ : ۱۸ ) .
بر اساس جدول کرجسی و مورگان[۷۳] حجم نمونه برابر با ۹۱ نفر تعیین گردید . برای انتخاب نمونه های آماری از روش تصادفی ساده استفاده شده است .
۳-۵ ) روش جمع آوری اطلاعات
روش گرد آوری این مطالعه کتابخانه ای و میدانی است . با استفاده از روش کتابخانه ای ابعاد مفهومی و نظری موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با بکارگیری روش میدانی چگونگی توزیع و روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در جامعه مورد مطالعه بررسی خواهد شد . در روش اسنادی از تکنیک فیش برداری برای جمع آوری اطلاعات اسنادی استفاده خواهد شد و در روش پیمایشی از تکنیک پرسشنامه بکارگیری خواهد شد .
۳-۶ ) ابزار جمع‌آوری اطلاعات
ابزار اصلی جهت گردآوری اطلاعات در این پژوهش ، پرسشنامه ی محقق ساخته ی بسته پاسخ ، می باشد .
جهت تحقق اهداف تحقیق ، پرسشنامه ی بسته پاسخ بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت[۷۴] تنظیم و تدوین شده است . پرسشنامه حاوی ۳۲ سوال بوده که از گزینه های خیلی زیاد ( ۵ نمره ) ، زیاد ( ۴ نمره ) ، متوسط ( ۳ نمره ) ، کم ( ۲ نمره ) ، خیلی کم ( ۱ نمره ) تشکیل شده است . پرسشنامه شامل قسمت های زیر می باشد :
الف ) مقدمه که به معرفی موضوع و نحوه ی تکمیل پرسشنامه پرداخته است .
ب ) اطلاعات عمومی که شامل مشخصات فردی ( جنسیت ، سابقه تدریس در آموزش و پرورش ، سابقه تدریس در مدارس هوشمند ، میزان تحصیلات ، سن و داشتن مدرک مهارت های عمومی کامپیوتر ) می باشد .
ج ) سوالات مربوط به فرضیه های اول تا ششم می باشد بدین ترتیب که سوالات (۲-۸-۱۴-۲۰-۲۵-۳۱) مربوط به فرضیه اول در رابطه با یادگیری تحصیلی ، سوالات ( ۴-۱۰-۱۶-۲۲-۲۷ ) مربوط به فرضیه دوم در رابطه با میزان پیشرفت تحصیلی ، سوالات ( ۵-۱۱-۱۷-۲۳-۲۸ ) مربوط به فرضیه سوم در رابطه با خلاقیت ، سوالات (۱-۷-۱۳-۱۹-۳۰-۲۲ ) مربوط به فرضیه ی چهارم در رابطه با انگیزه تحصیلی ، و سوالات ( ۶-۱۲-۱۸-۲۴-۲۹ ) مربوط به فرضیه پنجم فعالیت های گروهی و سوالات ( ۳-۹-۱۵-۲۱-۲۶ ) مربوط به فرضیه ی ششم در رابطه با روحیه پژوهشی می باشد ( جدول ۳-۱ ) .
جدول ۳-۱) چگونگی توزیع سوالات پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ردیف شاخص ها شماره سوال در پرسشنامه
۱ یادگیری تحصیلی ۲-۸-۱۴-۲۰-۲۵-۳۱
۲ پیشرفت تحصیلی ۴-۱۰-۱۶-۲۲-۲۷
۳ خلاقیت ۵-۱۱-۱۷-۲۳-۲۸
۴ انگیزه تحصیلی