ژانویه 15, 2021

تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمند سازی دانش آموزان مدارس هوشمند بابلسر …

صالحی و کاشانی ( ۱۳۸۶ ) ، در پژوهش خود با عنوان ، عوامل موثر در اجرای طرح مدارس هوشمند از دیدگاه مدیران دبیرستان های استان مازندران ، که هدف آن شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در اجرای طرح مدارس هوشمند بود ، یافتند که بستر سازی مناسب و خلق محیط متناسب با فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و وجود برنامه ریزی آموزشی متناسب با فاوا در مدارس ، تربیت و آموزش نیروی انسانی ماهر در استفاده از فاوا و وجود امکانات و منابع مالی از مولفه های اصلی برای اجرای طرح است .
جعفری حاجتی ( ۱۳۸۵ ) ، پژوهشی جهت ، ارزیابی طرح مدرسه هوشمند در دبیرستان های شهر تهران ( مطالعه موردی دبیرستان آبسال ) ، پرداخته است . یافته های این پژوهش نشان می دهد که مدرسه آبسال در راه رسیدن به اهداف خود تلاش بسیار زیادی انجام می دهد . همچنین ارزیابی طرح هوشمند در مدرسه آبسال در حد متوسط می باشد در این مدرسه دستیابی به اهداف مدرسه هوشمند در حد زیاد بوده نقش معلمان و دانش آموزان در این مدرسه در حد متوسط ایفا می شود . یعنی معلمان در این مدارس تفاوتی با مدارس سنتی ندارند .
نجفی و محمدی ( ۱۳۸۵ ) پژوهشی با عنوان تاثیر فناوری اطلاعات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل ، انجام دادند . یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین استفاده از کامپیوتر و فناوری اطلاعات و روش های آموزش رایج در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ( دختر و پسر ) تفاوت وجود دارد. به عبارتی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در معدل تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر نقش موثری دارد.
کرمی و عطاران ( ۱۳۸۵ ) در پژوهشی با عنوان ، بررسی تاثیر ساخت چند رسانه ای توسط دانش آموزان در میزان یادگیری آنها در درس علوم پایه ی پنجم ، به بررسی آثار کاربرد روش آموزش علوم به کمک فناوری اطلاعات یعنی ساخت چندرسانه ای توسط دانش آموز پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان داد که دانش آموزانی که درس علوم را با روش ساخت چندرسانه ای در کلاس درس آموزش دیده اند در مقایسه با دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند ، یادگیری بهتر و عمیق تری داشته اند.
قربانیان ( ۱۳۸۴ ) ، در پژوهشی وضعیت تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و نگرش آنها به تیم اداری و آموزشی ، پرداخته است . وی در تحقیق خود به سوالات زیر پاسخ داده است ۱) آیا رابطه دانش آموزان با سیستم اداری مدارس هوشمند برقرار است ؟ ۲) آیا وضعیت تحصیلی مدارس هوشمند با امکانات فراگیری دانش آموزان متناسب است ؟ ۳) آیا ابزارها و امکانات اینترنتی جوابگوی نیازها و مشکلات درسی دانش آموزان می باشد ؟ ۳) آیا بین دانش آموزان و فضای آموزشی مدارس هوشمند رابطه متناسب برقرار است؟ . یافته ها بیانگر آن است که در مورد سوال اول ، ارتباط مناسبی بین مدرسه و دانش آموز برقرار می باشد و در مورد سوال دوم به این نکته توجه می کند که استعدادهای افراد با یکدیگر متفاوت می باشد .در مورد سوال سوم ، بیان می کند که دانش آموزان در این مورد با مشکلات خاصی روبرو هستند که از جمله هزینه های بالای نگهداری و تعمیر رایانه و وجود اجناس غیر استاندارد برای رایانه ها در بازار و آشنا نبودن دانش آموزان با امکانات سخت افزاری و سرعت پایین و سرویس های نامناسب مخابراتی اشاره می کند . و در مورد سوال آخر ، دریافت که رابطه مثبتی بین دانش آموزان و فضای آموزشی مدارس هوشمند برقرار است .
حافظی بافقی ( ۱۳۸۴ ) ، در پژوهشی به مطالعه موردی مدرسه هوشمند سیرجان به عنوان اولین مدرسه هوشمند پرداخته است . یافته های وی نشان داد که معلمان ترسی از رایانه ندارند اما توان آن را هم ندارند که در آموزش از آن بطور موثری استفاد کنند همچنین آگاهی رایانه ای دانش آموزان نسبت به معلمان بیشتر می باشد و این موضوع باعث عدم اعتماد به نفس دبیران شده و راندمان کاری آنها را کاهش می دهد از طرفی عدم آموزش معلمان در مدارس هوشمند باعث رویکرد آنها به همان روش های سنتی تدریس می شود که این امر با روح این مدارس منافات دارد . و در پایان بیان می دارد که تاسیس اینگونه مدارس به امر تولید محتوا که از اساسی ترین ارکان تولید فرایند یادهی – یادگیری می باشد کوچکترین توجهی نشده است و این امر بر عهده وزارت آموزش و پرورش است که امر مهم تولید محتوا را مورد توجه قرار دهد .
حج فروش و اورنگی ( ۱۳۸۳ ) پژوهشی با عنوان ، نتایج کاربرد فاوا در دبیرستان های شهر تهران ، انجام داد که هدف آن بررسی نقش کاربرد فاو در دروس ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و زبان انگلیسی بود . نتایج نشان داد که استفاده از فاوا در تعمیق محتوای آموزش و یادگیری دروس فوق نقش بسزایی دارد. همچنین استفاده از فاو سبب توسعه ی یادگیری مشارکتی دانش آموزان می شود .
شیخ زاده و مهر محمدی ( ۱۳۸۳ ) ، تحقیقی با عنوان ، نرم افزار آموزش ریاضی ابتدایی بر اساس رویکرد سازنده گرایی و سنجش میزان اثر بخشی آن ، انجام دادند . هدف پژوهش ، تولید نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس دیدگاه سازنده گرایی است و میزان اثر بخش نرم افزار را به شیوه ی نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه در دوره ابتدایی مورد بررسی می باشد . جامعه آماری شامل دانش آموزان استان آذربایجان غربی در سال تحصیلی ۱۳۸۳-۱۳۸۴ است . حجم نمونه برای گروه آزمایش برابر با ۳۴ و برای گروه گواه برابر با ۳۶ دانش آموز بود . در گروه آزمایش از آموزش نرم افزاری و در گروه گواه از آموزش معمول کلاسی استفاده شده است . از پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و از چک لیست مشاهده برای اندازه گیری میزان پیشرفت فرایند تدریس استفاده شده است . نتایج تحلیل نشان می دهد که میان آموزش نرم افزار سازنده گرایی و انجام دادن فعالیت های گروهی و همچنین میان آموزش نرم افزار سازنده گرایی و میزان پاسخ دانش آموزان به سوالات مراحل بالای حیطه شناختی تفاوت معنادار وجود دارد . همچنین آموزش از طریق نرم افزار سازنده گرایی باعث افزایش انگیزه و مهارت حل و طرح مسئله در فراگیران نسبت به روش تدریس غیر رایانه ای می شود . و در ادامه نتیجه گیری می کنند که آموزش های رایانه ای بر ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، نسبت به آموزش های معمول مدارس که از آموزش های غیر رایانه ای استفاده می کنند ، تاثیر مثبتی دارد .
حاجی کتابی ( ۱۳۸۱ ) ، در تحقیق خود بیان می کند فاو انگیزه یادگیری را افزایش داده و فرایند یادگیری را آسان تر و خلاق تر می کند و به موجب آن پیشنهاد می کند که تعادل جدیدی بین روش های معلم محور و دانش آموز محور برای تدوین فرایند یادگیری برقرار شود و فاوا به منزله ی ابزار حمایتی در فرایند یادگیری راه حل های جدید جهت مقابله با چالش های آموزش و پرورش جدی گرفته شود .
۲-۳-۲ ) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
غزنویی و همکاران[۵۱] ( ۲۰۱۱ ) ، پژوهشی با عنوان ، تاثیر فاوا بر پیشرفت تحصیلی ، انجام دادند . هدف اصلی از پژوهش ، شناسایی تاثیر فاوا بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم دبیرستان شهرستان خاش بود . یافته های تحقیق نشان می دهد که بکارگیری فاوا در افزایش انگیزه تحصیلی ، بهبود مهارت پرسشگری ، افزایش روحیه پرسشگری دانش آموزان تاثیر مثبت دارد .
دِریاکولو[۵۲] و همکاران (۲۰۱۰ ) ، تحقیقی تحت عنوان ، پیش بینی موفقیت دانش آموزان با روش تدریس فاوا همراه با سبک های مختلف یادگیری ، در ترکیه انجام دادند . هدف اصلی این مطالعه پیش بینی پیشرفت و موفقیت دانش آموزان به وسیله ی فاو همراه با سبک های مختلف یادگیری بود . شرکت کنندگان ۱۴۸ دانشجو از دانشگاه آنکارا بودند. تجزیه و تحلیل آماری حاکی از رابطه ی مثبت بین پیشرفت تحصیلی و روش تدریس مبتنی با فاوا بود.
یک گزارش فراتحلیلی توسط جاسچیک[۵۳] ( ۲۰۱۰) از وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده ، تحت عنوان مقایسه تاثیر آموزش الکترونیکی با روش سنتی ارایه گردید . این گزارش شامل یافته های پژوهشی سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۸ و در سطوح مختلف تحصیلی بود و بیش از ۱۰۰۰ مطالعه تجربی در ارتباط با آموزش به روش آنلاین را شامل می شد. یافته های این فراتحلیل حاکی از آن است که دانش آموزان در یادگیری با روش آنلاین نسبت به دانش آموزانی که به روش سنتی آموزش دیده بودند عملکرد بهتری داشتند . نتایج همچنان حاکی از آن بود که تاثیر آموزش الکترونیکی به تنهایی بیشتر از آموزش ترکیبی ( آموزش الکترونیکی به همراه آموزش چهره به چهره ) می باشد.
الیوت[۵۴] (۲۰۱۰) در پژوهشی تحت عنوان ، چند رسانه ای در مدارس ، به تاثیر آموزش مبتنی بر وب- انیمیشن با یادگیری علوم، زبان، خواندن و درک مطلب در دانش آموزان کلاس سوم و پنجم و هشتم دبیرستان پرداخت. ۱۱۰۰ دانش آموز در ۴۶ کلاس درس در شهر پالم بیچ فلوریدا و نیویورک از ژانویه تا ژوئن ۲۰۰۹ با استفاده از روش نیمه تجربی در یک مطالعه کنترل شده شرکت داشتند. دانش آموزان به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شده و گروه آزمایشی با استفاده از انیمیشن و گروه گواه به روش سنتی آموزش دیدند. یافته ها حاکی از آن بود که عملکرد گروه آزمایشی بیش از حد متوسط و بهتر از عملکرد گروه گواه بود.
حمزه و اسماعیل و اِمبی[۵۵] (۲۰۰۹) تحقیقی تحت عنوان ، تاثیر تغییر فناوری بر تعلیم و تربیت اسلامی معلمان و دانش آموزان مدارس هوشمند کشور مالزی ، به انجام رساندند . این تحقیق برای درک همه جانبه فرایند تغییر در مدارس هوشمند و درک مشکلات معلمان و دانش آموزان در امر یادگیری و تدریس صورت گرفت . در این پژوهش ترکیب کامپیوتر و کاربرد آن با توجه به دیدگاه های معلمان و دانش آموزان و تجربیات آنان مورد بررسی قرار گرفت . که نویسنده متعقد است تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است . و با توجه به نیاز افراد در این مدارس بر آن شده که این تحقیق را بررسی نمایند که در این مطالعه بیان شده که استفاده از کامپیوتر در مدارس هوشمند یک امر مهم است که هم در تدریس و هم در یادگیری کاربرد دارد . اما موانع بسیاری در زمینه استفاده از کامپیوتر از ناحیه معلمان و دانش آموزان وجود دارد که عدم وجود رایانه و منابع در دسترس ، فقدان آموزش ، کمبود وقت و فشار سنگین و سوال از رئوس یادگیری محور است و دولت مالزی نیز مجبور بوده برای جبران کمبود نیروی ماهر و آموزش دیده آشنا به کامپیوتر از نیروهای خارجی بهره بگیرد . و محقق معتقد است معلمان نقش عمده ای در این تغییر آموزش و سیستم را دارند که برای تغییر آموزش باید به دیدگاه معلمان نیز توجه شود . البته اذعان دارد که معلمان از این تغییر هراس دارند و در این تغییر دانش آموزان هم نقش بسزایی را باید ایفا کنند . محقق در نتیجه این بررسی دریافت که دانش آموزان خود را در امر آموزش دخیل نمی دانند و چالش های بین این برنامه با نیازهای دانش آموزان به چشم می خورد . محقق در این پژوهش از گروه های متمرکز به عنوان روش تحقیق و با بررسی آماری استفاده شده شرکت کنندگان را از گروه های مورد هدف مدارس هوشمند انتخاب کردند که به نحوی درگیر نوعی از فعالیت های دسته جمعی در مورد مسائل مدرسه هوشمند بودند و از هر گروه ۳ تا ۵ نفر که از نظر سطح سواد ، دانش مورد موضوعات بحث ، همگن بودند حضور داشتند . دستیابی برای اطلاعات گروه از طریق گروه تعامل بین افراد گروه ها صورت گرفت در این تحقیق از روش مقایسه تجزیه و تحلیل جامع با تجزیه و تحلیل مصاحبه انجام شد . با توجه به این تحقیق اینگونه برآورد شده است که در مدارس هوشمند ۲ آزمایشگاه فناوری اطلاعات و هر کلاس ۴ کامپیوتر مجهز به چاپگر و ایده ی تولید با کمک کامپیوتر افزایش یافته است . دانش آموزان یادگیری از طریق کامپیوتر را جذاب تر بیان کرده اند و سیستم تهویه در اتاق فناوری اطلاعات یا آزمایشگاه برای برخی از دانش آموزان قابل توجه بوده است .
دنیل[۵۶] ( ۲۰۰۹ ) پژوهشی در زمینه ی ، تاثیر فاو در محیط یادگیری در سه کشور شیلی ، هند و ترکیه ، با انتخاب ۶ مدرسه از هر کشور انجام داده است . در این پژوهش چهار بعد از ابعاد تغییر در محیط یادگیری مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از تغییر در : ۱- دانش ، اعتقاد و نگرش معلم ۲- درگیر کردن فراگیران با محتوای برنامه آموزشی ۳- روابط میان دانش آموزان ، معلمان و والدین ۴- استفاده از فاو در پیشرفت یادگیری دانش آموزان . نتایج به دست آمده حول چهار محور ذکر شده شامل این موارد می باشد : ا – فاوا در تغییر نگرش ، اعتقاد و نگرش معلمان موفق بوده و نگرش آنان نسبت به دانش آموز محوری و نهایتا دانش و مهارت آنان را نسبت به فاو افزایش می دهد . ۲- فاو به دانش آموزان شانس بیشتری برای استفاده از منابع متعدد داده و باعث افزایش یادگیری مستقل می شود که نتیجه ی آن احساس خودمختاری دانش آموز می باشد همچنین دانش آموز با ارتباط دادن محتوای آموزشی با زندگی واقعی یادگیری معنادار در او به وجود می آید . ۳- فاوا باعث پرورش ارتباطات و افزایش مشارکت بین دانش آموزان می شود . همچنین استراتژی های جدید آموزش ، به معلمان اجازه می دهد تا ارتباطات مشارکتی و متقابل خویش با دانش آموزان را توسعه دهند . در نهایت نو آوری و فاو ، ارتباط بین مدرسه و والدین و اجتماع را تقویت می کند . ۴- در مجموع هسته ی اصلی این پژوهش توجیه در استفاده از فاوا جهت یادگیری دانش آموزان می باشد که کلیه ی افراد مورد پژوهش علاقمند به توسعه بیشتر فاوا با استفاده از منابع ، فضا و زمان بیشتری برای یادگیری بوده اند .
بارو و همکاران[۵۷] (۲۰۰۹) در پژوهشی تحت عنوان ، اثر بخشی آموزش مبتنی بر فاو در سطوح و دروس مختلف ، به بررسی مزایای آموزش با کامپیوتر در درس ریاضیات پرداخته اند. نمونه بررسی فوق ۱۶۰۰ دانش آموز بود که از ۱۷ مدرسه ی سه شهر بزرگ در آمریکا انتخاب شده بودند. نتایج حاکی از آن بود که عملکرد دانش آموزان گروه آزمایش (تعلیم دیده در آزمایشگاه کامپیوتر) به نحو بارزی بهتر از گروه گواه (تعلیم دیده به روش سنتی) بود.
بیوشاپ و پارکینسون[۵۸] (٢٠٠٨) در مطالعه ای با عنوان ، نگرش دانش آموزان به علوم هنگامی که آنان از یک محیط غنی شده با فناوری در دوره ابتدایی به دبیرستانی با امکانات کم فناوری وارد می شوند ، به این نتیجه رسیدند که هر چه دانش آموزان دبیرستانی، به دلیل دسترسی کافی نداشتن به رایانه و سایر فناوری های اطلاعات و ارتباطات ناراحت هستند اما با کوشش معلمان علوم توانستند از درس لذت ببرند . در این مطالعه که در مدرسه ای ابتدایی در شهر ولز انگلستان انجام شد ، ۳۰ دانش آموز پایه ششم ابتدایی ( ۱۰ الی ۱۱ ساله ) به صورت تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند ، و درباره ی روش های تدریس آن مدرسه و درس علوم با آنان مصاحبه شد ( مدرسه ای که در آن تدریس از طریق فاو انجام می شد ) . همین دانش آموزان برای ادامه ی تحصیل به دبیرستانی متوسط رفتند ؛ دبیرستانی که در آن دسترسی به رایانه محدود بود و معلمان کم کم مهارت های رایانه ای خود را توسعه می دادند . پس از سه ماه دوباره با این دانش آموزان درباره ی درس علوم و شیوه ی تدریس معلم ، مصاحبه شد . آنان اظهار داشتند هر چند از نداشتن فاوا در کلاس ها ناخشنودند ، اما معلمان سعی کرده اند تا با به کارگیری روش های تدریس فعال و انجام دادن تکالیف و فعالیت های عملی به دانش آموزان، کمبود رایانه را جبران کرده و درس را برایشان لذت بخش نمایند .
ملیسن و درنت[۵۹] ( ۲۰۰۸ ) تحقیقی با عنوان ، تاثیر کاربرد کامپیوتر بر نگرش ، انگیزش و پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی ، به شکل گروهی در مدرسه ابتدایی فونیکس آریزونا انجام دادند . او در این بررسی از دو پرسشنامه ، مهارت های پایه آزمون لوا [۶۰]برای پیشرفت دانش آموزان و آزمون نگرش و انگیزش که توسط کنزک و میاشیتا [۶۱]تهیه شده ، استفاده کرده است . نمره ی گروه آزمایش در پیشرفت تحصیلی معنادار تر از گروه کنترل بوده ولی تفاوت معناداری بین گروه از لحاظ انگیزش و نگرش وجود نداشته است .
ایلوماکی و رانتانن[۶۲] ( ۲۰۰۷ ) در پژوهشی با عنوان ، کابرد عمیق فاو در مدارس : بررسی تفاوت های مهارتی دانش آموزان در فاوا ، بر روی دانش آموزان فنلاندی انجام دادند . هدف از تحقیق آنها بررسی پیشرفت دانش آموزان فنلاندی در زمینه مهارت های کامپیوتری سطح بالا و قابلیت های ( مهارت های دانش آموزی ) فاوا و همین طور بررسی ویژگی های این مهارت است . به هیجده دانش آموز مقطع راهنمایی که به نمایندگی از هر دو جنس و سطوح مختلف انتخاب شده بودند ، لپ تاپ هایی داده شد تا به مدت ۳ سال در مدرسه و خانه از آنها استفاده کنند . داده های این مطالعه طولی شامل یک آزمون مهارت های فاوا ، پرسشنامه های خودارزیابی در توانایی های مربوط به فاوا ، علاقه به فاوا و مشاهدات کلاسی است . نتایج این بررسی نشان داد که بکارگیری عمیق از فاوا و فضای آموزشی فرایند محور ، به پیشرفت مهارت های دانش آموزان کمک می کند . در تحلیل ها سه گروه شناسایی شده اند که رویکردهای نسبتا متفاوتی در برابر فاوا داشته اند : دانش آموزان متخصص ، کاربران پیشرفته و کاربران بی علاقه . افراد متخصص از این نظر که تمرکزی خاص بر بهبود مهارت های فاوا خود نشان داده اند ، با گروه های دیگر متفاوت هستند . آنها وظایفی مرتبط با فاوا را در بیرون از مدرسه به عهده گرفته اند ، در مورد قابلیت های خود آگاهی بالایی داشته و برنامه هایی برای تحصیل و اشتغال در بخش های مرتبط با فاوا در آینده دارند .
المخلافی[۶۳] ( ۲۰۰۶ ) در پژوهش خود با عنوان ، تاثیر یادگیری زبان به کمک رایانه بر پیشرفت و انگیزش دانش آموزان دبستانی در درس زبان انگلیسی ، به عنوان زبان خارجی در امارات متحده عربی انجام گرفت ، ۸۳ دانش آموز در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند که گروه کنترل بدون استفاده از رایانه و گروه آزمایش با استفاده از آن به یادگیری زبان انگلیسی پرداختند . نتایج تحقیق نشان دهنده تفاوت معنادار میان این دو گروه و به سود گروه آزمایشی بوده است . علاوه بر این نتایج نشان داد که گروه کنترل انگیزه بیشتری برای یادگیری زبان انگلیسی نسبت به گروه آزمایش داشتند.
پست هولم[۶۴] ( ۲۰۰۶ ) ، در تحقیقی کیفی که در سطح دبیرستان و در سه کلاس بر روی ۶۲ دختر و ۵۵ پسر به همراه ۱۲ دبیر در کشور نروژ انجام داد به این نتایج دست یافت : دبیران به منزله ی آگاهی دهنده در کلاس درس ، در بحث های دانش آموزان مشارکت می کنند ؛ همچنین فعالیت دانش آموزان به صورت گروهی با بکارگیری فاوا بهبود می باید .
پلگرام و لاوا[۶۵] (۲۰۰۳) در تحقیقی به این نتیجه رسیدند که فاوا به حمایت از محیط های یادگیری که بیش از گذشته دانش آموز محورند ، ارزش داده است . همچنین گفته اند که دانش آموزان بسیار با انگیزه شده اند و مشکلات انضباطی از بین رفته است . در مورد معلمان نیز انگیزه ایجاد کرده و روند همکاری آنان با دیگر معلمان بهبود پیدا کرده است .
پژوهش دیگری که توسط مایر[۶۶] (۲۰۰۲) انجام شد، نشان داد که ادغام کلیپ های ویدئویی استاندارد طراحی شده توسط معلمان، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می دهد. این مطالعه که در بین بیش از ۱۴۰۰ دانش آموز مدارس ابتدایی و متوسطه در ۳ منطقه ویرجینیا انجام شد، نشان داد یادگیری دانش آموزانی که به کمک کلیپ ویدیوئی آموزش دیده بودند در مقایسه با دانش آموزانی که با روش سنتی به تنهایی آموزش دیده بودند افزایش در حد متوسط داشت.
در پژوهشی که توسط یانگ جی ( ۲۰۰۲ ، به نقل از شریفی، ۱۳۸۵ ) در ارتباط با تاثیر فاو بر چگونگی یادگیری انجام شد، مشخص گردید که فاوا به دلیل تمرکز بر فراگیر، یادگیری را افزایش می دهد.
هاریسون و همکاران[۶۷] (۲۰۰۲) جهت تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش انجام و معلوم شد که فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزش را عمیق تر و اثربخش تر کرده و سبب بروز خلاقیت می گردد .
در پژوهشی دیگر مهارت ها و تجارب دانش آموزان در استفاده از فاو در حکم یک ارزیابی ملی در فنلاند مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این تحقیق، مطالعه مهارت های دانش آموزان ابتدایی و متوسطه از فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی بود . از تجزیه و تحلیل داده ها، سه عامل به دست آمد که رابطه دانش آموزان با فاوا را نشان می دهد. اولین عامل مطرح می کند که رایانه یادگیری را پشتیبانی می کند، موجب یادگیری معنادارتر می گردد و مشوق دانش آموزان برای مطالعه کردن است . عامل دوم استفاده علمی از فاوا در خانه گزارش شده است و عامل سوم استفاده از فاوا در مدرسه با دسترسی به تجهیزات، عنوان گردیده است ( هاکاراینن و همکاران[۶۸] ، ۲۰۰۰ ) .
ونگلینسکی[۶۹] (۱۹۹۸) ، در تایید تاثیر بعضی از فناوری های خاص در سطح علمی دانش آموزان ، خاطر نشان کرد که استفاده از رایانه برای یادگیری بازی های گوناگون در دانش آموزان سال چهارم دبستان با نمرات آن ها در درس ریاضی رابطه ای مثبت داشته است ، همچنین این رابطه در استفاده از فاوار برای تدریس مهارت هایی که به سطح فکری بالایی نیاز دارند با نمرات ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی تاییده شده است .
جو ( ۱۹۹۶ ، به نقل از جعفرپور ، ۱۳۸۹ ) ، در تحقیق خود با عنوان ، بررسی معلمان آموزش دیده در زمینه استفاده از رایانه در امر آموزش و پرورش در مدارس هوشمند ، نتیجه گرفت : فقدان معلمان آموزش دیده در زمینه رایانه ای امر آموزش را با مشکل مواجه می کند ما می توانیم معلمان را به فناوری مجهز کنیم زیرا تجارب نشان می دهد معلمان مایل به شرکت در دوره های آموزشی هستند . اگر دولت به ویژه آموزش و پرورش در زمینه تجهیزات و امکانات سرمایه گذاری کنند ولی معلمان آگاهی نداشته باشند این طرح قابل اجرا نمی باشد .
مینز و اولسن[۷۰] ( ۱۹۹۵ ) ، تحقیقی که روی دانش آموزان ۴۶۲ مدرسه در ایالات متحد آمریکا انجام داده اند ، بیشتر معلمان این مدارس ، برای فراهم آوردن محیط های یادگیری واقعی که به حل مشکلات و مسائل موجود در دنیای واقعی دانش آموزان می پردازند از فناوری استفاده می کرده اند . در این مدارس دانش آموزان در مقاطع زمانی گوناگون به اجرای پروژه هایی که کار با آنها نیاز به آگاهی از چند موضوع درسی متفاوت داشت ، می پرداختند . در این کلاس ها نظام ارزشیابی دانش آموزان نیز تا حدی تغییر کرده بود ، به طوری که آنان را بر اساس فعالیت هایشان ارزیابی می کردند . استفاده از فاوا دانش آموزان را در جستجو ، گردآوری و تحلیل اطلاعات و ارائه آنها به صورت کاری علمی توانا ساخت . این نتایج نقشی اساسی در حمایت از این شیوه های آموزشی ایفا می کند .
ساندهالتز و همکاران[۷۱] ( ۱۹۹۴ ) ، در پژوهشی تحت عنوان نگاهی به میزان حضور دانش آموزان در کلاس درس توانمند شده با فناوری ، به مساله افزایش انگیزه و علاقه معلمان و دانش آموزان در استفاده از فناوری برای یادگیری اشاره داشتند و بیان داشتند که : علاقه بسیار دانش آموزان به کار با رایانه سبب شد که یادگیری آنها با سرعت بیشتری انجام شود این علاقه همچنین انگیزه معلمان را برای تلفیق فناوری در فرایند یاددهی – یادگیری افزایش داده است ؛ دانش آموزان زمان بیشتری را به انجام تکالیف و پروژه های تحقیقاتی با استفاده از رایانه اختصاص داده اند .
در تحقیق انجام شده توسط کانفری و همکارانش[۷۲] ( ۱۹۹۰ ) ، معلمان و مدیران اظهار داشتند که فناوری، آموزش را تقویت می کند و به منزله ی نیرویی محرک برای دانش آموزانی است که مستعد پرسیدن سؤال و مشارکت در کلاس هستند.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱ ) مقدمه
آمار شاخه ای از ریاضیات عملی است که به شیوه های مختلف و با استفاده از اندازه گیری های کمی و کیفی ، ویژگی هایی از عوامل مورد مطالعه را مشخص می کند . آمار به طبقه بندی ، خلاصه کردن و توصیف کمی اطلاعات و روش های برآورد و تعمیم آنها می پردازد . روش های آماری دو دسته هستند . آمار توصیفی بیشتر به مشخص کردن داده ها ، تعمیم و ارائه آنها به صورت جدول بندی یا ترسیم نمودارها ، محاسبه و تعیین روابط بین اطلاعات می پردازد . آمار استنباطی به مجموعه روش هایی گفته می شود که در آن با استفاده از داده های حاصل از نمونه ویژگی های جامعه ، برآورد یا استنباط می شود ( حسن زاده و مداح ، ۱۳۸۵ : ۱۵ ) .
این فصل به بررسی نوع و روش تحقیق ، جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری ، ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات و الگوهای آماری مورد استفاده شده ، اعتبار و روایی ابزار و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات می پردازد .
۳-۲ ) نوع و روش تحقیق
منظور از روش تحقیق آن است که مشخص کنیم چه روشی برای بررسی موضوع پژوهش لازم و ضروری است و یا با چه روشی بتوانیم بهتر و آسان تر به پاسخ های مورد نظر در پرسشنامه پژوهش دست یابیم .
روش تحقیق مطالعه حاضر از نوع پیمایشی است و از نظر دامنه یک مطالعه خرد و واحد تحلیل آن معلم (فرد ) است و از نظر زمانی یک بررسی مقطعی است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.