می 11, 2021

تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر رشد، عملکرد و اجزای- قسمت ۲۲

۲۴٫۹۹

 

 

 

 

شکل ۴-۱۵ اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت طول گل آذین در بوته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ کاشت اول ۱۷٫۰۲ ۱۵٫۷۷ ۱۴٫۷۸ ۱۳٫۴۵
تاریخ کاشت دوم ۱۴٫۵۳ ۱۳٫۹۲ ۱۲٫۸۳ ۱۲٫۱۳

 

شکل ۴-۱۶ اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد چرخه در گل آذین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ کاشت اول ۲۲۵٫۴۰ ۱۹۰٫۰۵ ۱۶۲٫۰۵ ۱۲۶٫۹۸
تاریخ کاشت دوم ۱۵۶٫۵۸ ۱۳۴٫۸۰ ۱۲۸٫۲۰ ۱۱۲٫۳۳

 

شکل ۴-۱۷ اثر متقابل انواع بستر و تاریخ کاشت بر تعداد کل چرخه در بوته
بر اساس (شکل ۴-۱۴) و (شکل ۴-۱۷) تعداد گل آذین در بوته و تعداد کل چرخه در بوته در بستر های ورمی کمپوست و (پرلیت+ کوکوپیت) در دو تاریخ کاشت از لحاظ آماری با هم اختلاف معنی داری در سطح ۵ درصد داشتند و سایر بستر ها در هر دو تاریخ کاشت با حروف مشابه اختلاف معنی داری با هم در سطح ۵ درصد ندارند، همچنین بر اساس (شکل ۴-۱۵) و (شکل ۴-۱۶) طول گل آذین و تعداد چرخه در گل آذین تمامی بستر ها در تاریخ های کاشت از لحاظ آماری در سطح ۵ درصد با هم اختلاف معنی داری داشتند.
با تأثیری که بستر های حاوی مواد آلی و مواد معدنی بر افزایش رشد گیاه ریحان داشتند، تعداد شاخه های فرعی و تعداد شاخه های فرعیِ فرعی افزایش یافت که هر کدام از این انشعابات جانبی در انتها به یک گل آذین ختم شد. بهبود شرایط محیطی و تغذیه ای در اثر کاربرد کودهای آلی و معدنی، منجر به افزایش تعداد گل آذین و طول گل آذین ها شد که این امر متعاقباً افزایش تعداد چرخه های گل در گل آذین و تعداد چرخه های کل در بوته را در پی داشت. با توجه به افزایش طول گل آذین، تعداد چرخه در هر گل آذین افزایش یافت به نظر می رسد که تعداد چرخه در گل آذین تابعی از طول گل آذین باشد. از آنجایی که طول دورۀ زایشی در تاریخ کاشت اول بیشتر بود، از این رو گیاه فرصت بیشتری برای تولید این صفات داشت. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات زیر مطابقت داشت:
تهامی زرندی (۱۳۸۸) تأثیر مثبت کودهای آلی را در افزایش تعداد گل آذین و تعداد چرخه گل در ریحان گزارش کرد. رضائی مؤدب و نبوی کلات (۱۳۹۱) در آزمایشی گزارش کردند که بیشترین تعداد چرخه گل در بوته ریحان مربوط به تیمارهای دارای ورمی کمپوست بود. اصغری پور و رضوانی مقدم (۱۳۸۳) در بررسی اثرات تاریخ کاشت بر گیاه دارویی اسفرزه بیان نمودند که تاریخ کاشت اثر معنی داری بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه از جمله طول سنبله داشت به طوری که با تأخیر در کاشت این خصوصیات با روند کاهشی برخوردار بود.
۴-۲-۲- تأثیر بستر و تاریخ کاشت بر وزن بذر در بوته، تعداد بذر در بوته، وزن بذر در گل آذین و تعداد بذر در گل آذین

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *