می 6, 2021

راهنمای پایان نامه درباره : تأثیراستفاده از اینترنت بر سبک زندگی در بین دانشجویان

فهرست مطالب

عنوان                                                شماره صفحه

چکیده ۱

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ۳

۱-۲- بیان مسئله ۴

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۴-۱ هدف کلی ۱۰

۱-۴-۲ اهداف جزیی ۱۰

۱-۵- فرضیه‏های تحقیق ۱۱

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه ۱۳

۲-۱-۱ تعاریف ۱۴

۲-۲- مبانی نظری ۱۶

۲-۲-۱ ماکس وبر ۱۶

۲-۲-۲ آنتونی گیدنز ۱۷

۲-۲-۳ پیر بوردیو ۲۱

۲-۲-۳-۱ مفهوم منش ۲۲

۲-۲-۳-۲ مفهوم میدان ۲۶

۲-۲-۳-۳ مفهوم عمل ۳۰

۲-۲-۳-۴ مفهوم نماد ۳۱

۲-۲-۳-۵ مفهوم طبقه ۳۱

۲-۲-۳-۶ مفهوم مصرف ۳۵

۲-۲-۴ کاکرام ۳۹

۲-۲-۵ آدلر ۴۰

۲-۲-۵-۱ مفاهیم اساسی نظریه آدلر ۴۱

۲-۲-۵-۲ انواع سبک زندگی از دیدگاه آدلر ۴۲

۲-۲-۶ تورستین وبلن ۴۴

۲-۳- شاخص های جوانی و سبک زندگی ۴۶

۲-۳-۱ امتداد یافتن دوره جوانی ۴۷

۲-۳-۲ فردی شدن ۴۷

۲-۳-۳ عدم اطمینان و خطر ۴۸

۲-۳-۴ ریسک پذیری ۴۸

۲-۳-۵ نگرش متفاوت جوانان به کار و فراغت ۴۹

۲-۳-۶ برقراری ارتباط به شیوه متفاوت ۵۰

۲-۳-۷ مصرف گرایی و مصلحت طلبی ۵۰

۲-۴- اینترنت ۵۱

۲-۴-۱ استفاده جوانان از اینترنت در ایران ۵۳

۲-۴-۲ ویژگی های اینترنت ۵۵

۲-۴-۳ انواع کاربردهای رسانه های مجازی ۵۵

۲-۴-۴ آمار استفاده از اینترنت در جهان ۵۷

۲-۴-۵ تأثیرات مثبت اینترنت بر سبک زندگی ۵۸

۲-۴-۵-۱ کوچک شدن جهان و رشد فرهنگی ۵۸

۲-۴-۵-۲ خدمات آموزشی و پژوهشی ۵۹

۲-۴-۵-۳ ارائه خدمات به «شهروند الکترونیک» ۵۹

۲-۴-۵-۴ توسعه اقتصادی و تجارت الکترونیک. ۶۰

۲-۴-۵-۵ ایجاد خلاقیت و اخلاق کاری سازنده ۶۰

۲-۴-۵-۶ تعامل و همزیستی جهانی؛ شکل‌گیری هویت پویا ۶۱

۲-۴-۵-۷ کثرت‌گرایی فرهنگی ۶۲

۲-۴-۵-۸ جهانی شدن و حقوق شهروندی ۶۲

۲-۴-۶ تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی ۶۳

۲-۴-۶-۱ بعد اجتماعی ۶۳

۲-۴-۶-۲ تبدیل اینترنت به ارزش ۶۳

۲-۴-۶-۳ قبض و بسط باورها ۶۴

۲-۴-۶-۴ اثرات روانی ۶۴

۲-۴-۷ تأثیرات مثبت و منفی فیس بوک بر سبک زندگی ۶۵

۲-۴-۷-۱ انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی ۶۵

۲-۴-۷-۲ امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با افراد، جوامع و فرهنگ های مختلف ۶۵

۲-۴-۷-۳ شکل گیری و تقویت خرد جمعی ۶۵

۲-۴-۷-۴ ارتباط مجازی مستمر با دوستان و آشنایان ۶۶

۲-۴-۷-۵ تبلیغ و توسعه ارزش های انسانی و اخلاقی در عرصه جهانی ۶۶

۲-۴-۷-۶ افزایش سرعت در فرایند آموزش و ایجاد ارتباط شبانه روزی بین استاد و شاگرد ۶۶

۲-۴-۷-۷ فیس بوک و اختلالات روانشناختی ۶۶

۲-۴-۷-۸ فیس بوک و اعتیاد ۶۷

۲-۵- پیشینه پژوهش ۶۷

۲-۵-۱ تحقیقات داخلی ۶۷

۲-۵-۲ تحقیقات خارجی ۷۵

۲-۶- چارچوب نظری تحقیق حاضر ۷۹

۲-۶-۱ گرایش و رفتارهای زیست محیطی ۸۲

۲-۶-۲ مصرف کالاهای فرهنگی ۸۲

۲-۶-۳ باورها و رفتارهای دینی ۸۳

۲-۶-۴ گرایش و رفتارهای بهداشتی ۸۳

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱- مقدمه ۸۶

۳-۲- روش تحقیق ۸۶

۳-۳- ابزار گردآوری داده ها ۸۷

۳-۴- اعتبار ۸۷

۳-۵- پایایی ۸۸

۳-۶- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ۸۹

۳-۶-۱ متغیر وابسته ۸۹

۳-۶-۲ متغیر مستقل ۹۱

۳-۷- جامعه آماری ۹۳

۳-۸- تعیین حجم نمونه ۹۳

۳-۹- روش نمونه گیری ۹۴

۳-۱۰- استخراج و پردازش داده ها ۹۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه ۹۷

۴-۱-۱ توصیف متغیرهای جمعیتی ۹۷

۴-۱-۱-۱ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس سن ۹۷

۴-۱-۱-۲ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس جنسیت ۹۸

۴-۱-۱-۳ بررسی توزیع فراوانی افراد مورد بررسی براساس وضعیت تاهل ۹۹

۴-۱-۱-۴ بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس مقطع تحصیلی ۱۰۰

۴-۱-۱-۵ بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس درآمد خانوار ۱۰۱

۴-۱-۱-۶ بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس ۱۰۲

۴-۱-۱-۷ بررسی توزیع افراد مورد بررسی براساس طبقه اجتماعی ۱۰۳

۴-۱-۲ توصیف  متغیر وابسته و ابعاد آن ۱۰۴

۴-۱-۲-۱ توصیف بعد مصرف کالاهای فرهنگی ۱۰۴

۴-۱-۲-۲ توصیف بعد گرایش و رفتارهای بهداشتی ۱۰۵

۴-۱-۲-۳ توصیف بعد باورها و رفتارهای دینی ۱۰۶

۴-۱-۳ توصیف بعدهای مستقل تحقیق ۱۰۸

۴-۱-۳-۱ توصیف متغیر میزان دسترسی به اینترنت ۱۰۸

۴-۱-۳-۲ توصیف متغیر میزان استفاده از خدمات اینترنت ۱۰۹

۴-۱-۳-۳ توصیف متغیر فعالیت در فیسبوک ۱۱۰

۴-۲- آزمون فرضیات ۱۱۱

۴-۲-۱ بررسی رابطه بین متغیر های پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن ۱۱۱

۴-۲-۱-۱ فرضیه اول ۱۱۲

۴-۲-۱-۲ فرضیه دوم ۱۱۳

۴-۲-۲ بررسی رابطه متغیرهای مستقل با سبک زندگی و ابعاد آن ۱۱۶

۴-۲-۲-۱ فرضیه چهارم ۱۱۷

۴-۲-۲-۲ فرضیه پنجم ۱۱۸

۴-۲-۲-۳ فرضیه ششم ۱۱۸

۴-۲-۲-۴ فرضیه هفتم ۱۱۹

۴-۲-۲-۵ فرضیه هشتم ۱۱۹

۴-۲-۲-۶ فرضیه نهم ۱۲۰

۴-۳- بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مولفه های سبک زندگی ۱۲۰

۴-۳-۱ بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر مصرف کالاهای فرهنگی ۱۲۰

۴-۳-۲ بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای زیست محیطی ۱۲۱

۴-۳-۳ بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر گرایش و رفتارهای بهداشتی ۱۲۲

۴-۳-۴ بررسی میزان تاثیر همزمان متغیرهای مستقل بر باورها و رفتارهای دینی ۱۲۲

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه ۱۲۴

۵-۲- نتایج مربوط به متغیرهای پیشینه ای ۱۲۴

۵-۳- یافته های مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای پیشینه ای و سبک زندگی و ابعاد آن ۱۲۵

۵-۴- بررسی رابطه متغیرهای مستقل با سبک زندگی و ابعاد آن ۱۲۸

۵-۵- بحث و تفسیر یافته های پژوهش ۱۲۹

۵-۶- پیشنهادات ۱۳۴

منابع و مآخذ ۱۳۶

فهرست منابع فارسی ۱۳۶

فهرست منابع انگلیسی ۱۴۲

پیوست ۱۴۴

چکیده انگلیسی ۱۵۸

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *