بیماری های واگیردار

با عنایت به مفاد ماده3قانون مربوط به امور پزشکی .دارویی. موادضدعفونی. وآشامیدنی عمل مرتکب می تواند به صورت یکی از موارد زیر تحقق یابد:
1-اشتغال به امور پزشکی وداروسازی ،دندانپزشکی،آزمایشگاهی وسایر رشته هایی که جز و حرف پزشکی وپروانه دارمحسوب می شوند بدون داشتن پروانه رسمی از وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی
2-اقدام به تأسیس یکی موسسات مصرح درماده یک نظیر بیمارستان ،تیمارستان بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
3-واگذارنمودن پروانه رسمی خویش به افراد قاقدصلاحیت ررشته های پزشکی
4-استفاده ازپروانه رسمی دیگران
ملاحظه می گرددکه قانون گذار ارتکاب هر یک ازموارد فوق را جرم تشخیص داده وبرای مرتکب یا مرتکبین این اعمال ،مجازات تعیین نموده است بدیهی است که دادستان یا بازپرس زمانی می توانندذ اقدام به احضار یا جلب متهم یا متهمان نمایندکه بزه انتسابی به آنان بایکی از عناوین مذکوردرماده ی فوق منطبق باشد.بنابراین پرسشی که مطرح است این است که آیا عمل افرادی که اقدام به ساختن دندان مصنوعی می نمایند دخالت درامورپزشکی است؟اداره ی حقوقی قوه قضاییه درنظریه شماره9/7 مورخ5/1/1384 چنین مقررداشته صرف ساختن دندان مصنوعی بدون انجام اعمالی دررابطه با شخص بیمار ازقبیل قالب گیری یا کشیدن دندان یا آماده کردن سایردندان های موجود برای گذاشتن یا نصب دندان مصنوعی دخالت درامردندان پزشکی محسوب نمی شودوازآن جهت قابل تعقیب نیست ورویه هم این است که دندانساز عمل قابل گیری ومهیا کردن دندان های پایه راانجام می دهد وقالب رابرای ساختن مجدداً به دندان پزشک تحویل می دهد ودندان پزشک آن را نصب می نماید همچنین این اداره درخصوص انجام عمل حجامت ،درنظریه شماره11549/7 مورخ 18/12/1381 بیان داشته انجام عمل حجامت توسط پزشک درمطب منع قانونی ندارد. ولی انجام آن توسط افراد عادی مجاز نبوده وعمل آنها ممول مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 3قانون مربوط به مقررات پزشکی ،دارویی،موادخوراکی وآشامیدنی مصوب29/1/1374 و10/12/ 1379 می باشد.
مبحث سوم:رکن معنوی
بزه دخالت غیرمجاز درامورپزشکی ،ازجرایم عمدی است ومرتکب بایدعالماًوعامداًاقدام به انجام آن نماید بنابراین چنان چه براثرسهل انگاری غفلت یا اشتباه ؟؟مذکورارتکاب یابدمرتکب قابل تعقیب ومجازات نمی باشددخالت غیرمجازدرامورپزشکی ازجمله جرایم به عادت محسوب می گردد پس اگرشخصی حیب اتفاق وتنها یک بار اقدام به این عمل نماید چون عنوان اشتغال یا حرفه درمورد اوصادق نیست وعمل پزشکی تکرارنشده است اعمال مجازات برمرتکب ممکن نمی باشد نکته ای باید بدان توجه داشت این که نباید تصورشود که برای تحقق این جرم نیاز است که صدمه ای به بیمار وارد شود زیرا این جرم ،جرمی مطلق است نه مقیدبه عبارت دیگر صرف اشتغال غیرمجاز به امورپزشکی برای تحقق این جرم کفایت می کند ونیازی به حصول نتیجه نیست.
مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی
درحال حاضر ماده 3اصلاحی قانون مربوط به مقررات امورپزشکی دارویی موادخوراکی وآشامیدنی مصوب10/12/1379:مجازات دخالت غیرمجاز درامورپزشکی برای بارول محکوم کردن مرتکب به پرداخت جریمه نقدی ازپنج میلیون ریال تاپنجاه میلیون ریال ودرصورت تکرار به پرداخت جزای نقدی تایک صدمیلیون ریال می باشد علاوه براین وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مکلف است بلافاصله محل کار متهم راتعطیل نماید.
البته به لحاظ اعتماد واطمینانی که مردم به حرفه پزشکی دارند باید بیان داشت این مجرمین به جهت دخالت درامورپزشکی باجان وناموس آحاد جامعه درارتباط بوده لذا تعیین چنین مجازاتی درماده 3اصلاحی بسار ناچیز بوده وانصاف قضایی اقتضای ذمی نماید تا قانون گذار همانندماده 3قانون مزبور مصوب 1374نسبت به تعیین مجازات حبس متناسب با جرم مزبور اقدام نماید.
بدیهی است دخالت غیرمجاز درامورپزشکی باتوجه به ماده(1)قانون مربوط به امور پزشکی دارویی موادخوردنی وآشامیدنی مصوب1334 وماده3قانون اصلاح همان قانون مصوب 1374 جرم ورسیدگی به آن طبق تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب 1374 درصلاحیت دادگاه انقلاب است دراین مورد جداازمجازات کیفری درصورت ورود صدمه مجنی علیه استحقاق دریافت خسارت دیه ویا ارش رادارد.1
ازمجموع مباحث گفته شده درباب دخالت غیرمجازدرامورپزشکی درمی یابیم آنچه که درمورد جرم مذکور درقانون ایران به آن اشاره شده است درحقوق مصراشاره ای به این نوع از جرم نگردیده است که این یکی از معایب قانون مصر می باشد که دخالت غیرمجازدرامورپزشکی که یکی ازمهم ترین جرایم دراعمال پزشکی است را به آن اشاره نکرده است چراکه پزشک همان کسی است که با جان ومال وناموس افراد سرکار دارد لذا قانون گذار جمهوری عربی مصر باید دراین زمینه مسئله دخالت افراد غیرمتخصص درامورپزشکی رااولاً درحقوق وقانون خودبه عنوان یک جرم شناخته وثانیاًمجازاتی به عنوان ضمانت اجرابرای آن مشخص کند تاافراد به راحتی اززیر بارمسئولیت شانه خالی نکنند.
گفتارپنجم:اغفال بیماران
این جرم نیزازجمله جرایم عمدی است که همانند سایر جرایم دارای ارکان سه گانه زیر است:
مبحث نخست:رکن قانونی
مطابق ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی وموادخوردنی وآشامیدنی مصوب 1334 هیچ یک ازموسسات پزشکی ودارویی وصاحبان فنون پزشکی وداروسازی وسایرموسسات مصرح درماده اول این قانون حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آ
نهاباشد ویا بهتشخیص وزارت بهداری1 برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی یا عفت عمومی باشد ندارند واستفاده ازعناوین مجهول وخلاف حقیقت روی تابلو وسرنسخه ویاطریق دیگرودادن وعده های فریبنده ندارند وهمچنین دخل وتصرف ویا تغییردرنسخه پزشکی به هرصورت که باشد بدون اجازه خودپزشک ازطرف داروسازممنوع می باشد متخلفین برای باراول به پرداخت پنج هزارریال تابیست هزارریال به دفعات بعدهردفعه ازبیست هزارریال تاپنجاه هزلرریال جزای نقدی ویابه حبس ؟؟؟ازیک ماه تاچهارماه ویابه هردومجازات محکوم خواهند شد همچنین مطابق ماده 4قانون طرزجلوگیری ازبیماری های آمیزشی وبیماری های واگیردار مصوب سال1320پزشکان یا متصدیان یا سایر فنون پزشکی که بوسیله تبلیغات بی اساس باعث گمراهی بیماران آمیزشی می شوند یا به وعده های دروغ بیمار راازدرمان صحیح بازمی دارند مانند این است که معین کنند درمدت چندروز بیماررادرمان کرده ویابا بستن پیمان یاانتشارآگهی هایی که مخالف اصل پزشکی است بیماررافریب دهند به حبس ؟؟؟ازدوماه تایک سال ویا به پرداخت کیفرنقدی از200تا2000ریال محکوم می شوند.
مبحث دوم:رکن مادی
الف)شخصیت مرتکب
مرتکب این جرم حسب مورد می تواند ازمسئولین موسسات پزشکی ودارویی همانندبیمارستان ،زایشگاه ،تیمارستان آزمایشگاه ،پلی کلنیک ،داروخانه ودرمانگاه ونیزصاحبان فنون پزشکی وداروسازی باشندبنابراین چنانچه شخصی غیرازاشخاص مذکوراقدام به ارتکاب ؟؟؟اغفال وفریفتن بیماران نمایند،ازشمول مقررات ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…خارج می باشد.
ب)فعل مرتکب
باعنایت به ماده5 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی و…عمل مرتکب می تواندبه صورت یکی ازموارد زیرتحقق یابد:
1-انتشارات آگهی تبلیغات غیرمجاز
2-انتشارآگهی برخلاف اصول فنی وشئون پزشکی