بیماری های واگیردار

مقصود اعمال خلاف سئون پزشکی ؛ مجموعه اعمالی است که به نحوی از انحاء به شئونات شغلی شاغلین حرفه هیا پزشکی و وابسته لطمه وارد ساخته و موجبات هتک حرمت جامعه پزشکی می گردد . بنابراین ، پزشک باید رفتار ، کردار گفتار خویش ، نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد ، شئون پزشکی را می توان در سه عرصه » شئون پزشکی حاکم بر مناسبات پزشک با بیمار ، پزشک با همکار و پزشک با جامعه » بررسی نمود .
در این زمینه هر گونه توهین ، مشاجره لفظی یادرگیری فیزیکی با بیمار و نظایر آن خلاف شئون پزشکی در عرصه مناسبات با بیمار است .
در مورد جامعه و همکاران ، نسبت به حفظ حرمت آنان کوشش لازم به کار برده ، اززیرسوال بردن درمان هی قبلی به شدت خودداری نمایند ف از ارتکاب و جرایمی که جنبه کیفری و عمدی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می برد و مخدوش می سازد ، از جمله اعتیار الکب ، مواد مخدر ، فساد اخلاقی ، کلاهبرداری ، عضویت در شرکتهای هری ، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار ف تبانی با موسسات دارویی ، آزمایشگاه ها داروخانه ،که خلاف شئونات حرفه ای ، پزشکی است خود داری می کند .
6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران
صب ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی در تحمیل مخارج غیر ضروری به بیماران ممنوع است . تعیین مصادیق مخارج غیر ضوی بر اساس نظر به کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیات انتظامی میباشد »
با عنایت به مشکلات اقتصادی مردم و اینکه در بسیاری از موارد ، هزینه درمان سبب از هم گسیختگی نظام اقتصادی خانوادهد می گردد و اینکه در مواردی ، هزینه های مربوط ، توسط پرداخت می گردد ، تجهمل هزینه هی غیر ضرروی با صدور دستورات پزشکی کاذب امری ناپسند است . بنابراین آزمایشات و درمانهایی کهب رای بیمار تجویز می گردد باید ضررویت پزشکی داشته و صرفه و صلاح بیمار در نظر گرفته شود . به عنوان مصال ؛ درخواست آزمایشات کامل خون نسبت به بیماری که صرفا نیاز به سنجش قند خون دارد ف درخواست MRI (ام، آر ، آی) بدون وجود .
ضرورت ، درخواست مشاورهای غیر ضروری و ویزیت های مکر ، از مصادیق تحمیل هزینه های غیر ضروری به بیماران می باشد همچنان که در متن نیز آمده است ، تعیین مصادیق مخارج غیر ضروریف در صلاحیت کمیته کارشناسی تخصصی دادسرا و هیات های انتظامی است .
7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار
صب ماده 8 ایین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی « ایجاد رعب و هراس در بیمار با تشرح غیر واقعی و خامت بیمار یا وخیم جلوه دادن بیماری ممنوع است و پزشک می تواند به نحو مقتضی ، بیمار و بستگان را در جریان خطرات وخامت و عواقب احتمالی بیماری قرار بدهد»
در این ماده چون تشریح غیر واقعی وخامت بیماری و یا وخیم جلوه دادن آن سبب می گردد که بیمار از نظر روحی متزلزل شود و روند درمان را مختل سازد ، ممنوع اعلام شده ست . هر چند که شرح غیر واقعی وخامت بیماری با انگیزه و هدف مادی صورت می پذیرد ، اما چنین امری در تحقیق تخلف مذکور موثر نمی باشد . بنابراین صرف ایجاد رعب و هراس در بیماری توسط پزشک قابل تعقیب میباشد ، هر چند که منافعی بدین لحاظ کسب ننموده باشد . برای مثال با بیرون زدگی دقیق ، دیسک بین مهره ای کمری که بیماری شایعی بوده در اکثر موارد ، عمل جراحی بدون اندیکاسیون انجام می شود .
8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر
یکی دیگر از موارد تخلف انتظامی پزشکان و سایر حرف وابسته ، عبارت است از:
« تجویز داروهای روان گردان و مخدر به گونه ای که به حالت اعتیاد در آید ممنوع است . مگر در مواردی که بیمار از بیماری روانی یا از دردهای شدید ناشی از بیمارهای غیر قابل علاج رنج ببرد یا ضرورت پزشکی ، مصرف آنها را ایجاب کند.
داروها، مخدر ، جنبه تخییری داشته و در بیشتر انواع آنها ، با کاهش قدرت عملکرد مغزی . خاصیت ضد درد و رخوت و سستی همراه است . و موجب وابستگی جسمی یا روانی یا هر دو می شوند مانند : تریاک ، مورفین ، هروئین و غیره و…ولی داروهای توهم زا و روگردان1ب تاثیر بر سیستم شناخت و هوشیاری ، باعث ایجاد توهم ، خیالات واهی ، حالت برانگیختگی و ادراک های غیر واقعی می شوند . مانند حالت احساس پرواز ، تغییر شکل اشیائ و رنگ های عجیب و غریب ، رفتارهای مخاطره انگیز ، از جمله رانندگی های خطر ساز منجر به تصادفات مهلک ، تحریک جنسی شدید . این گونه داروها معمولا موجب وابستگی نمی شوند ، ولی بر خلاف تصور معمول ، گاهی حتی با یک بار مصرف ، موجب وابستگی روانی می شوند . همانند اکستازی ، کوکائین و …حسب مفاد ماده مذکور ، صرف تجویز داروهای روان گردان و مواد مخدر ، تخلف انتظامی نمی باشد ، بلکه چنانچه سبب ایجاد حالت اعتیاد در بیمار نماید ، موضوع قابل پیگیری است و به این دلیل لحاظ تجویز آندر خصوص دردهای شدید ناشی از بیماری های غیر قابل علاج و یا در مواردی که ضرورت پزشکی مصرف آنها را ایجاب نماید . پذیرفته شده است .
9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی
در ماده 10 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مقرر شده است . شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در بخش غیر دولتی ، تعرفه های خدمات پزشکی مصوب سازمان نظام پزشکی و در بخش دولتی تعرفه های خدمات پزشکی مصوب هیات دولت 1( موضوع بند ک و تبصره ماده 3 قانون ) را رعایت کند .
عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی ، علاوه بر اینکه تخلف انتظامی محسوب می گردد، حسب ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب 23/12/1367 مصوب مجمع
تشخیص مصلحت نظام ، جرم محسوب گردیده و در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی میباشد.2همانطور که مفاد ماده مذکور بر می آید شاغلین حرفه های پزشکی باید در هنگام مراجعه بیماران جهت درمان همان نرخ های مصوب را که جهت پذیرش بیماران مشخص شده است دریافت دارند و در ضرورت دریافت اضافه بر مازاد تعیین شده عمل آنها مشمول تخلف انتظامی و مستوجب مجازات است .
10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی
این تخلف در ماده 11 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی بیان گردیده است . حسب ماده مذکور شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته حق ندارند هیچ گونه وجه یا مالی ار از بیماران ، علاوه بر وجوهی که توسط مسئولان موسسه درمانی ذیربط ، طبق مقررات دریافت می شود ، وصول نمایند.»
منظور از مال چیزی است که در ملک شخصی شخص باشد 1و ارزشی اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد 2و مقصود از وجه نیز وجود رایج داخلی و یا خارجی از قبیل دلار و ریو رواست . همانند اینکه پزشکی علاوه بر دریافت مبلغ عمل جراحی ، یک دستگاه رایانه نیز از بیمار بگیرد.
11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار
در ماده 12 آئین نامه انتظامی نظام پزشکی آمده است « شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته مکلفند در مواقعی که به منظور پیشگیری از بیماری های واگیردار یا در هنگام بروز بحران و سوانح که از سوی سازمان نظام پزشکی و یا مراجع قانونی ذیربط اعلام می شود ، همکاری ممکن و لازم را معمول دارند .»
منظور از بیماری های واگیردار ، بیماری هایی هستند که اکثراً جزء بیماری های عفونی بوده و به آسانی قابل انتقال می باشند .سوانح نیز جمع سانحه است و به محض حادثه ، واقعه و اتفاقات ناگهانی است که شامل سوانح طبیعی همانند آتشفشان، سیل ، زلزله و غیر طبیعی همانند آتش سوزی می باشد . نکته قابل توجه اینکه ، درخواست و اعلام سازمان نظام پزشکی و با مراجع قانونی ذیربط ، از شرایط احراز تخلف انتظامی می باشد . و به عبارت دیگر ، مراجع مذکور باید از شاغلین حرف پزشکی استمداد و کمک نمایند ؛ اما علی رغم وجود چنین استمدادی ، نامبردگان همکاری لازم را به عمل نیاورند.
12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی