بکارگیری استعدادها

Off By
دانلود پایان نامه

تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا.
پیشبینی یادگیری سازمانی از طریق مولفههای مدیریت استعداد.
5- 1- سولات پژوهش
میزان کاربست مولفههای مدیریت استعداد در دانشگاه بوعلی سینا چقدر است؟
میزان یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا چقدر است؟
از طریق کدامیک از مولفههای مدیریت استعداد می توان یادگیری سازمانی را پیش بینی کرد؟
6- 1- فرضیههای پژوهش
فرضیهی اصلی: بین مدیریت استعداد با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد.
فرضیههای ویژه:
فرضیهی ویژه 1. بین مولفهی جذب استعدادها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد.
فرضیهی ویژه 2. بین مولفهی انتخاب استعدادها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد.
فرضیهی ویژه 3. بین مولفهی توسعه استعدادها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد.
فرضیهی ویژه 4. بین مولفهی حفظ استعدادها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد.
فرضیهی ویژه 5. بین مولفهی بکارگیری استعدادها با یادگیری سازمانی در دانشگاه بوعلیسینا رابطه وجود دارد.
7- 1- تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات تحقیق
سازهها و متغیرها را میتوان به دو صورت مفهومی و عملیاتی تعریف کرد. تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی. تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژههای دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژههای انتزاعی و ملاکهای فرضی استفاده میشود. در این نوع تعریف به شناسایی ماهیت یک پدیده اشاره کرد و نقش مهمی را در فرایند تدوین فرضیهها ایفا میکند (سرمد، بازرگان و حجازی، 1388: 40). تعریف عملیاتی یا کاربردی به تعریفی گفته میشود که از طریق آن، فعالیتهای لازم و اساسی برای
اندازهگیری یک متغیر معین میشود. به عبارت دیگر، در یک تعریف کاربردی، پژوهشگر مجموعه قعالیتهای لازم و اساسی برای اندازهگیری و یا دستکاری متغیر را مشخص میسازد (دلاور، 1391: 43). بر این اساس متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، از جنبههای مفهومی و عملیاتی به شرح زیر تعریف شدهاند:
الف) مدیریت استعداد
تعریف مفهومی: مدیریت استعداد دربرگیرندهی تمامی فرایندهای منابع انسانی، مدیریت امور و فنآوریهاست و عموما به معنی کشف، انتخاب، حفظ و نگهداری، توسعه و بهسازی، بهکارگیری و بازسازی نیروی کار است (چیر ، 2004 به نقل از طهماسبی، قلیپور و جواهریزاده، 1391).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش مدیریت استعداد عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به سوالات پرسشنامهی مدیریت استعداد اجاق (1391) بدست میآورد.
تعریف مفهومی مولفهی جذب استعدادها: بیانگر مکانیسم صحیحی است برای آنچه واقعا سازمان نیاز دارد و آنچه جذب میکند (علیان، 1389).
تعریف عملیاتی مولفهی جذب استعدادها: در این پژوهش جذب استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 پرسشنامهی مدیریت استعداد حاجینبی و اجاق بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی انتخاب استعدادها: انتخاب استعدادها را میتوان به، استفاده از آزمون‌های استعداد، آزمون سنجش میزان علاقه، ارزیابی شخصیت و آزمونهای دانش شغلی به عنوان ابزارهایی برای جایگزینی، ارتقا و انتخاب کارکنان تعریف کرد. (بیارز و رو ، 2008 به نقل از رضائیان و سلطانی، 1388).