ژانویه 16, 2021

بورس اوراق بهادار

3-1، مقدمه
پژوهش عبارت است از فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین، بنابراین از طریق پژوهش میتوان دربارهی ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت با آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان روش شناسی یاد میشود. این پرسش که چگونه دادهها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد به طوری که ابهام حاصل از آنها به حداقل ممکن کاهش یابد مربوط به روش شناسی پژوهش است. در انجام دادن پژوهش به منظور کسب شناخت باید مجموعهای از گزارهها (فرضیهها با پرسشات پژوهش) را تدوین کرد و سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم کرد. این امر، فرآیند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری میکند. بر این اساس، روش پژوهش وسیله یا طریقهی تعیین این امر است که چگونه یک فرضیه پژوهش مورد تایید قرار میگیرد یا رد میشود به عبارت دیگر روش پژوهش چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای پژوهش هدف پژوهش، جهت آزمون فرضیه یا پاسخ دادن به سوالهای پژوهش را فراهم میآورد یک پژوهشگر میتواند از روشهای مختلف پژوهش بهره گیرد و روش پژوهش مناسب بر اساس فرضیات پژوهش را انتخاب نماید .
3-2، روش پژوهش
روش تحقیق یک روش نظام مند به منظور یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله می باشد. این تحقیق از روش پس رویدادی به صورت توصیفی واز نظر هدف کاربردی است که در کنار مطالعات کتابخانه ای با استفاده از شاخه مطالعات پیمایشی جهت گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود .چون بررسی عملکرد شرکت‌های بورسی پیش و پس از هدفمندی یارانه‌ها را مد نظر دارداز نوع علی – مقایسه ای می‌باشد. قلمرو مکانی انجام پژوهش، بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی پژوهش یک دوره شش ساله 1386 الی 1391 بود.
3-3، جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل صنایع غذایی، دارو، خودرو، لوازم خانگی، محصولات شیمیایی، کاشی وکانی غیرفلزی، سیمان و فلزات اساسی در بورس اوراق بهادار تهران سه سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها( 86-87-88) و سه سال پس از اجرای آن (89-90-91) می‌باشد.علت انتخاب این صنایع، «انرژی بر بودن این صنایع و تاثیر هدفمندی بر صنایع انرژی بر» ، «وجود اطلاعات شفاف تر دراین صنایع نسبت به سایر گروه‌های موجود در بورس » و «وجود برخی گمانه‌ها از کاهش سود آوری و حتی ورشکستگی شرکتهای موجود در این صنایع پس از اجرای هدفمندی توسط کارشناسان و تحلیلگران بازار بورس و همینطور مرکز پژوهش‌های مجلس» بود.
3-4،نمونه پژوهش
در اکثر تحقیقات علوم انسانی، با توجه به وسعت جامعه آماری مورد مطالعه، محقق ناچار است به نمونه گیری بپردازد.برای نمونه گیری روش‌های گوناگونی از جمله روش‌های بی قاعده، تصادفی ساده، تصادفی طبقه بندی شده، تصادفی طبقه بندی شده نظام دار، خوشه ای، سهمیه ای و ترکیبی وجود دارد(سکاران، 1380، ص 5-294) . دراین پژوهش از کل داده‌های شرکت‌های فعال در صنایع نامبرده که از سال 86 تا 92 جزو ناشرین اوراق بهادار بودند و مجموعه شرایط زیر را داشتندانتخاب شدند.
١. شرکت‌هایی که قبل از سال 85 مورد پذیرش قرار گرفته باشند.
٢. شرکت‌هایی که پایان سال مالی آن‌ها ٢٩ اسفند ماه هر سال باشد.
٣. شرکت‌هایی که در دوره مورد بررسی توقف معامله یا تغییر دوره مالی نداشته باشند.
۴. شرکت‌هایی که دفعات معاملات آن‌ها در سال از ۴٠ مرتبه کم تر نباشد و بیشتر از 6 ماه توقف
نماد در دوره 6 ساله مورد بررسی نداشته باشد.
6. شرکت‌هایی که داده‌های مورد نظر آن‌ها در دسترس باشد.
7.جزء مؤسسه‌های مالی، سرمایه گذاری و بانکها نباشد.
با توجه به مجموعه شرایط یادشده تعداد 103شرکت در دوره زمانی سالهای 1386 الی 1391انتخاب شدند.جدول زیر نمونه انتخاب شده را نشان می‌دهد:
جدول1-3: جدول نمونه برداری
صنایع
تعداد شرکتها
دارو
15
خودروسازی
22
غذایی
8