ژانویه 23, 2021

بزهکاری اطفال و نوجوانان

2)اظهار نظر در رابطه با اینکه آیا عدالت کیفری و انواع مجازاتها تنها روش مناسب در مبحث پیشگیری از جرم و کاهش آن می باشد یا روش عدالت ترمیمی می تواند جایگزین مناسب و روش موفقی در جلوگیری از ارتکاب جرم باشد ؟ به نظر می رسد ترجیح یکی از دو نهاد به هیچ وجه شایسته نباشد ، تلفیق دو اندیشه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی می تواند بهترین و شایسته ترین روش در پیشگیری و کاهش از وقوع جرائم باشد . با توجه به اینکه هدف اصلی جبران خسارت بزه دیده و اصلاح بزهکار و تأمین نظم مختل شده در جامعه می باشد و هدف اصلی دولتها و جوامع از تصویب قوانین و اجرای آنها برقراری تعادل در جامعه است لذا بهتر است که بنا بر شرایط و اوضاع و احوال ، بهترین و مناسبترین روش در همین رابطه اتخاذ گردد و عدالت کیفری و مجازات زمانی مورد استفاده قرار گیرد که عدالت ترمیمی کاربرد لازم را نداشته باشد .
3)سومین پیشنهاد بحث فرهنگ سازی و آماده نمودن مردم در مبحث پذیرش عدالت ترمیمی می باشد . تدریس در دانشگاهها و ارائه واحدهای درسی در دانشگاهها خود می تواند زمینه را جهت تعلیم و تربیت دانشجوها باشد . متأسفانه علی رغم اینکه نزدیک به دو دهه از فرآیند عدالت ترمیمی می گذرد و در این رابطه نیز اندیشمندان حقوق تلاشهای فراوانی را انجام داده اند اما متأسفانه همچنان عدالت ترمیمی جنبه اجرایی نداشته و بیشتر در قالب تئوری و نظریه مطرح است . در قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ، عملاً عدالت ترمیمی نمود خاصی را نداشته و اشاره مختصبر و محدودی به آن گردیده است از جمله تصویب آیین نامه و قانون شورای حل اختلاف علی رغم اینکه تلاشهایی نیز صورت پذیرفته اما مسئولین و اعضای شوراها به علت ضعف آموزش ، توانایی خاصی در این زمینه نداشته به تبع آن پرونده های ارجاعی به شوراها جهت رسیدگی نیز غالباً بسیار ساده و غیر تخصصی می باشد . لذا در ابتدا لازم است مسئولین و اعضاء از نیروهای آزموده با توانائیهای علمی و فنی لازم ، انتخاب گردد تا ضمن ارجاع پرونده های تخصصی و مهم بتوانند در حل مسائل و کاهش وقوع جرم و جبران خسارات وارده و کاهش پرونده های دادگستری و تسریع در امر رسیدگی و جبران خسارت بزه دیده و تأمین رضایت بزه دیده و جامعه و اصلاح بزهکار مؤثر واقع شوند .
منابع و مأخذ
کتب
1-اردبیلی،محمدعلی،حقوق جزای عمومی،جلد اول ، نشر میزان ، چاپ اول،سال 1379.
2-اردبیلی ، محمدعلی،حقوق جزای عمومی-جلد دوم ، نشر میزان ، چاپ سوم ، سال 1380.
3- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1)چاپ سوم،نشر میزان ، نشر دادگستر ، زمستان 88.
4- ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، تهران ، دفتر نشر داد.
5- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم ، انتشارات پاژنگ ، تابستان 1371
6- نور بها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، نشر داد آفرین،چاپ گنج دانش .
7- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنچ دانش، تهران ، سال 1377.
8- دانش ، تاج زمان ، مجرم کیست؟،جرم شناسی چیست؟چاپ اول ، انتشارات کیهان ، پائیز سال 1366 .
9- شامبیاتی ، هوشنگ ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، انتشارات گنج دانش ، تهران ، سال 1377
10- اردبیلی ، محمد علی ، ترجمه کتاب جرائم و مجازاتها ، چاپ سوم ، نشر میزان ، سال 1377
11- آخوندی ، محمود ، آئین دادرسی کیفری ، جلد چهارم ، چاپ اول ، انتشارات اشراق ، شهریور سال 1379
12- کی نیا ، مهدی ، مبانی جرم شناسی ، جلد اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، زمستان سال 1376
13- آشوری ، محمد ، آئین دادرسی کیفری ، جلد اول ، چاپ چهارم ، انتشارات سمت ، زمستان سال 1378
14- نجفی توانا ، علی ، جرم شناسی ، نشر خیام ، چاپ اول .
15-کیفر شناسی ، برنادبولک ، ترجمه علی حسین نجفی ، چاپ دوم ، مهر ماه سال 77.
16-ساکت ، محمد حسین،نهاد دادرسی در اسلام ، آستان قدس رضوی .
17-صلاحی ، جاوید ، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، تهران ، گوتنبرگ .
18-فیض ، علیرضا ، (1370)مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، تهران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .
19-نجفی ابراند آبادی ، علی حسین ، تقریرات درس جرم شناسی ، دوره کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ، نیم سال اول تحصیلی 78-1377 .
20-اردبیلی ، محمد علی ، پیشگیری از اعتیاد ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ، جلد اول ، روزنامه رسمی ایران ، چاپ اول .
21-اسحاقی ، محمد ، (1382)رویکرکردی استراتژیک به پی