ژانویه 16, 2021

برنامه های توانمند سازی

4-2-5-2- نحوه دفع آبهای سطحی، فاضلاب و زباله
آنچه تقریباً در تمام محلات اسکان غیر رسمی ( البته در تمام مناطق شهر ساوه بویژه محلات قدیمی شهر) قابل مشاهده است، سیستم نامناسب جمع‌آوری آبهای سطحی و نیز فاضلاب منازل می‌باشد. تقریباً در تمام محلات اسکان غیر رسمی شمال شهر، آبهای سطحی توسط جوی‌‌های v شکل وسط معبر که به صورت روباز است، جمع‌آوری می‌شود. جالب توجه اینکه، فاضلاب منازل مسکونی نیز به این جوی‌ها رها می‌شود. این امر علاوه بر ایجاد چهره‌ای بد از محلات و نیز ایجاد مشکلاتی برای تردد و ترافیک محله‌ای، مسائل زیست‌محیطی زیادی به بار می‌آورد. با این حال, سیستم فاضلاب شهری تقریباً بیش از 70 درصد محدوده مورد مطالعه را در بخش شرقی و میانی پوشش می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که جمع‌آوری زباله درمحله مورد نظر تا حدودی صورت می‌گیرد. با این وجود همانند سایر مناطق کشور، فرهنگ پائین جمع‌آوری زباله و عدم رعایت زمان آن توسط ساکنین، زباله‌ها توسط مردم و ساکنین در کنار دیوار منازل و بویژه مخروبه‌ها گذاشته می‌شود. تا زمان جمع‌آوری زباله‌ها توسط مأمورین شهرداری، این زباله‌ها در سطح محله پراکنده شده و وضعیت نامطلوبی ایجاد می‌کنند.
4-2-6- بررسی زیرساخت ها
مطالعات میدانی و یافته های حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که بالغ بر 95 درصد ساکنین محله سورکان به آب لوله کشی، برق و تلفن دسترسی دارند. اما علیرغم برخورداری نسبتاً کامل از امکانات زیرساختی در این محله، کیفیت این امکانات بسیار پائین است. بنا به اظهارات ساکنین، به دلیل ضعیف بودن و قدیمی بودن شبکه برق، در بسیاری از مواقع قطعی یا اتصالی برق در این محدوده وجود دارد..
همچنین با توجه به بررسی های به عمل آمده در سطح محله سورکان، انشعاب غیرمجاز برق و آب نیز قابل مشاهده است.
4-3- نتیجه گیری
بطور کـلی سابقه پیدایش اســـکان غیررسمی در شهر ساوه به اوایل انقلاب یعنی به سالهای 9-1358 می رسد. در این سالها محلات بهزیستی و پیک نیک گاز به دلیل مغشوش شدن مسئله مالکیت و اغتشاشات اجتماعی و سیاسی کشور، ارزانی زمین به علت اینکه این محلات در بیرون محدوده طرح جامع بودند، شکل گرفت، در دوره طرح جامع دوم یعنی طرح جامع آتک، طی سالهای 1362- 1372 این محلات گسترش پیدا کردند و در دوره طرح جامع سوم مهندسین مشاور (بعدتکنیک) با وجود اینکه به نوعی در ضوابط این محدوده ها درنظر گرفته شده و این محدوده ها نیازمند بررسی بیشتر در آن مقطع داشته است.
با توجه به مطالعه محله در این سطح نتایج کلی ذیل حاصل گردید:
– شغل غالب اهالی ساکن، کارگری ساختمان، قالیبافی، مسافرکشی و فعالیت های مرتبط با آنـها می باشد.
– محله سورکان در حال حاضر از عدم وجود یا کمبود بسیاری از خدمات شهری مانند خدمات آموزشی، فضای سبز، درمانی و … رنج می برد.
– از ویژگی های عمده این محله می توان به ساخت و ساز غیرمجاز، قولنامه ای بودن سند مالکیت زمین، خانوارهای پرجمعیت، نفوذپذیری بسیار ضعیف در داخل بافت و … اشاره کرد.
– بیش از 95 درصد خانوارهای ساکن در این محله به تأسیسات شهری ازجمله؛ آب لوله کشی, برق و تلفن دسترسی دارند.
– به نظر می رسد که محله سورکان تا حدودی جذب ساختار اقتصادی-اجتماعی و کالبدی شهر شده و همچنین مهاجرت هایی به سایر نقاط از این محلات صورت گرفته است در حالیکه سایر محلات هدف هنوز جذب ساختار شهری نشده اند و با مشکل مهاجرت از خارج مواجه اند.
در فصل آینده ، ابتدا داده های توصیفی استخراج شده از پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد، سپس با استفاده از آزمون های آماری روابط بین متغیرها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و در ادامه به ارزیابی مسائل و مشکلات محله پرداخته می شود.
فصل پنجم :
تجزیه و تحلیل
مقدمه
چگونگی تحلیل یافته‌های تحقیق یکی از مراحل اصلی هر تحقیقی می‌باشد. برای انجام این کار روشهای مختلفی متناسب با موضوع و یافته‌های تحقیق می‌توان اتخاذ نمود. به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از کامپیوتر واز طریق بسته نرم افزار آماری SPSS در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در قسمت اول نتایج توصیفی شامل جداول و نمودارهای توزیع فراوانی متغیر های مستقل و وابسته تحقیق است.
در بخش توصیفی، اطلاعات ابتدا جداول توزیع فراوانی و درصدهای مشاهده شده مربوط به هر یک از ویژگی های دموگرافیک (جنسیت، میزان تحصیلات و سن پاسخ دهندگان) و همچنین، سؤالات مرتبط با فرضیه استخراج شد.
قسمت دوم فرضیات پژوهش به کمک یافته های تحلیلی و استنباطی مورد آزمون قرار می گیرد. در راستای تجزیه و تحلیل و سنجش، معرف ها و شاخص های مرتبط با موضوع در دو بخش مدیریتی و مشارکتی تهیه شده است. ابتدا وضعیت محله مورد مطالعه را از لحاظ شاخص های کیفی مورد سنجش قرار داده شده و در نهایت همبستگی میان ضعف مدیریت شهری و شکل گیری سکونتگاههای غیر رسمی از یک سو و از سوی دیگر معناداری میزان مشارکت مردمی در موفقیت برنامه های توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی در محله مورد مطالعه به بوته آزمون گذارده شده است.