ژانویه 22, 2021

برنامه ریزی استراتژیک

این فصل مربوط به توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها بوده که با تحلیل پرسش نامه اعضای نمونه آماری، فهرست عوامل اصلی قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید استخراج می شود. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پرسش نامه مرحله دوم و با استفاده از چارچوب جامع استراتژی ترجیحی اولویت بندی می گردد.
4-1 یافته های توصیفی
در برنامه ریزی استراتژیک نظر گروه های ذینفع وذیعلاقه اخذ و اعمال میشود. گروه های ذینفع در این زمینه (روسا،معاونین،کارکنان و مشتریان بانک مسکن به همراه کارشناسان دایره سیستم های مدیریت شعب استان مازندران بودند. محقق به تناسب جامعه آماری ، اعضای نمونه آماری را انتخاب و پرسش نامه اول (باز پاسخ)و سپس پرسشنامه تدوینی دوم را برای استخراج عوامل اصلی داخلی و خارجی بین آنها توزیع نموده است.
4-2 تجزیه توصیفی داده ها
در مرحله تجزیه و تحلیل، اطلاعات اصلی مورد نیاز بر اساس ماتریس عوامل خارجی(EFE) و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE) تعیین می شوند. با جمع آوری اطلاعات، شناخت بیشتری از داخل و خارج سازمان در حوزه برنامه مورد نظر کسب میشود. اطلاعات به دست آمده در این مرحله به محقق کمک می کند تا گزینه های مناسب استراتژی را شناسایی کرده و سپس بهترین استراتژی ها را تدوین کند.
پرسش اول پژوهش: نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بانکداری الکترونیک در شعب بانک مسکن استان مازندران کدامند؟
برای تحلیل و پاسخ به پرسش فوق،از تحلیل(SWOT) استفاده میشود که به شرح ذیل است:
4-2-1 تدوین ماتریس SWOT جهت تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی
بعد از این که اطلاعات اصلی مورد نیاز برای تدوین استراتزی ها با تنظیم پرسش نامه توسط محقق و با تأیید نظرات استاد راهنما و مشاور بین اعضای نمونه آماری توزیع و جمع آوری گردید. عوامل اصلی قوت، ضعف، فرصت و تهدید که دارای بیشترین فراوانی در پرسش نامه ها بود استخراج و فهرست می گردند. روش ها یا ابزارهایی که در این مرحله مورد استفاده قرار می گیرند ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی هستند.
مهمترین عوامل داخلی که همان قوت ها و ضعف ها در زمینه بانکداری الکترونیک شعب بانک مسکن استان مازندران هستند با گرفتن ضریب اهمیت، رتبه و کسب نمره نهایی توسط کارشناسان تعیین می شوند. این عوامل در جدول4-1نشان داده شده است.
مهم‌ترین عوامل خارجی که برای سازمان نقاط فرصت و تهدید تلقی می‌شوند در جدول 4-3 ارزیابی عوامل خارجی فهرست می‌شوند و با گرفتن ضریب، رتبه و و نمره نهایی، بالاترین و پایین‌ترین نقاط قوت و ضعف سازمان در این زمینه مشخص می‌شوند. جدول نتایج حاصل را نشان می دهد.
جدول 4-1 : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) (نقاط قوت)
نقاط قوت (S)
ضریب اهمیت
رتبه
نمره
خود پردازهای بانک مسکن با خدمات مناسبی مانند وجود منوهای ساده و فراوان و برداشت بدون کارت
08/0
4
32/0
خدمات کارت از قبیل صدور آنی، اقساط کارتی،کارت هدیه و….
06/0
4
24/0
نیروی انسانی جوان ،مستعد، علاقه مند و با دانش.