ژانویه 23, 2021

منابع مقالات علمی : بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی …

تعیین عوامل موثر در ارزشگذاری دانش فنی از طریق مراحل زیر:
تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق بررسی میانگین
بررسی فرضیههای پژوهش از طریق آزمون فرضیۀ مناسب با استفاده از نرم افزار SPSS (آزمون کایدو)
مرحله چهارم
تعیین وزن و اهمیت عوامل موثر در ارزشگذاری دانش فنی از طریق مراحل زیر:
طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی (پرسشنامۀ ب)
جمعآوری و ورود دادههای حاصل از پرسشنامۀ ب در نرمافزار Expert Choice
تعیین رتبه و وزن نسبی هر یک از عوامل با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مرحله نخست
بررسی ادبیات پژوهش و شناسایی بیست و سه عامل موثر در تعیین ارزش دانش فنی
الگوریتم اجرایی پژوهش
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق

مقدمه

هر تحقیقی معمولا دارای یک بخش تحلیل دادهها است که عبارت است از معنا بخشیدن به مشاهداتی که طی طرح تحقیق صورت گرفته است. تحلیل داده ها اشکال مختلفی می تواند داشته باشد، تمرکز این فصل بر تحلیل داده های کمی است که در آن مشاهدات به صورت عددی در می آیند و در برخی مواقع بر اساس خواص ریاضی دستکاری می شوند. تحلیل داده های کمی، نوعا مستلزم استفاده از آمار است. آمار روشی برای جمع بندی، طبقه بندی، جدول بندی و تلخیص دادههای عددی به طریقی است که بتوان معنا یا اطلاعاتی را بدست آورد. (نادری و سیف، ۱۳۸۵)
در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است که گامهای اجرایی آن مطابق ‏شکل (۴-۱) نشان داده شده است. همانگونه که در جدول مورد نظر مشاهده میگردد تجزیه و تحلیل دادهها در این پژوهش چهار گام اصلی را طی میکند.
در مرحله اول به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمعیتشناختی پرسشنامه شناسایی عوامل، دادههای جمع آوری شده به صورت جدولهای آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میلهای و هیستوگرام ارائه میشود. در مرحلۀ دوم تجزیه و تحلیل، نخست پرسشنامۀ تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری را که توسط پاسخگویان تکمیل شده است را جمع آوری کرده و دادههای پرسشنامههای مربوط در نرمافزار SPSS وارد گردید. سپس با استفاده از اطلاعات توصیفی به بررسی هر یک از متغیرها پرداخته و بر اساس میانگینهای آنها به رد و پذیرش بیست و دو متغیر استخراج شده از ادبیات موضوع میپردازیم. پس از این مرحله، به منظور تعیین نوع توزیع دادهها و انتخاب آزمون فرضیۀ مناسب، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف با استفاده از نرمافزار SPSS اجرا گردید. سپس با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها و توصیفی بودن فرضیههای تحقیق، آزمون کای به عنوان یکی از آزمونهای فرضیه ناپارامتریک به منظور تجزیه و تحلیل استنباطی و بررسی پذیرش یا عدم پذیرش فرضیههای پژوهش انتخاب و اجرا گردید. در پایان نیز برای تحقق هدف دوم پژوهش مبنی بر رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی، با استفاده از دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامۀ مقایسات زوجی، میزان اهمیت هر یک از عوامل از طریق نرمافزار Expert Choice تعیین میگردد.
گام نخست
تحلیل توصیفی داده های جمعیت شناختی
تحلیل توزیع پاسخ دهندگان بر حسب میزان تحصیلات
تحلیل توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سابقۀ شغلی
تحلیل توزیع پاسخ دهندگان بر حسب سازمان مورد مطالعه
گام دوم
تعیین عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق بررسی میانگین
گام سوم
بررسی قانون توزیع دادههای ( آزمون کولموگراف ـ اسمیرنوف) و آزمون فرضیههای تحقیق (آزمون کایدو تک نمونهای)
گام چهارم
تعیین وزن و رتبۀ عوامل تعیین شده در گام سوم از طریق تحلیل و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
مراحل تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

تحلیل دادههای جمعیتشناختی

توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات

از بین ۴۸ پاسخدهندهای که در این مطالعه شرکتکردند، از نظر سطح تحصیلات افراد مورد آزمون، ۱۲ نفر معادل ۲۵ درصد در مقطع لیسانس، ۳۰ نفر معادل ۶۲٫۵ درصد در مقطع فوق لیسانس و ۶ نفر معادل ۱۲٫۵ درصد در مقطع دکترا بودند. ‏جدول (۴-۱) و ‏شکل (۴-۲) توزیع فراوانی نمونه آماری را بر حسب میزان تحصیلات نشان میدهد.
توزیع پاسخدهندگان بر حسب میزان تحصیلات

میزان تحصیلات
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.