ژانویه 25, 2021

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

داراییهای ناملموس قرارداد بنیان[۳۲]
مصدیق این داراییها عبارتند از: قراردادهای لیسانسها و حق امتیاز، تبلیغات، قرارداهای عرضه و خدمات، قراردادهای اجاره به شرط تملک، حقوق مربوط به بهرهبرداری از آب، معدن، هوا، برش الوار)
داراییهای ناملموس فناوری بنیان[۳۳]
مصادیق این داراییها عبارتند از: مجوزها و نرم افزارهای کامپیوتری، برنامههای نرمافزاری، فرمولها و فرآیندهای محرمانه، نقشههای فنی، راهنماهای رویهای و فنی، بلوپرینت، پایگاه داده، فرآیندهای ساخت، دستورالعملها، خطوط تولید، تحقیق و توسعه و دانش فنی (Holzmann, 2001).

جایگاه دانشفنی در بافت قیمتگذاری انتقال

در اواسط ۱۹۷۰ به منظور ممیزی تبادلات بینسازمانی در خصوص ناملموسها، سازمان خدمات درآمدی داخلی(IRS) شکل گرفت. قوانین آمریکا در آن زمان به شرکتها این اجازه را میداد تا ناملموسها را بدون پرداخت مالیات انتقال دهند. در نتیجه این قانون، درآمدهای حاصل از این ناملموسها در هیچ یک از کشورهای مبادله شونده مشمول مالیات نمیگردید. در نتیجۀ این انتقالها، این سازمان مشاهده کرد که درآمد مالیاتی ایالات متحده در برخی شرکتهای عمده داروسازی و الکترونیک کاهش یافته است. در نهایت، این سازمان سیاستهای قیمتگذاری انتقال[۳۴] را برای این سازمانها تعیین کرد و کنگره ایلات متحده قانون مرتبط با انتقال ناملموسها را تصویب کرد. در زمینۀ قیمتگذاری انتقال، ناملموسها در سه گروه ناملموسهای تولید، بازاری و مرکب دستهبندی میشوند (wright, 1994).
ناملموسهای تولید[۳۵]
ناملموسهای تولید عموما به ناملموسهای ساخت یا فنی اطلاق میشود (Eriksson, 2010). این داراییها عموما شامل انواع مختلف پتنتها، رازهای تجاری یا دانش فنی پتنت نشده[۳۶] (wright, 1994)، طرحها و همچنین توسعه محصول و فرآیند میشود (Eriksson, 2010). ناملموسهای تجاری به منظور تولید محصولات یا خدمات از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه هزینهبر و مخاطرهآمیز (Eriksson, 2010) یا فعالیتهای تولیدی سازمان (wright, 1994) ایجاد استفاده میشوند.
ناملموسهای بازاری[۳۷]
این داراییها عموماً از طریق فعالیتهای بازرگانی و کارکنان فروش سازمان خلق و توسعه مییابند. (wright, 1994). این ناملموسها عبارتند از نام تجاری و نشان تجاری که مورد استفاده در بهرهبرداری تجاری از محصول یا خدمات، فهرست مشتریان، کانالهای توزیع، اسامی منحصر به فرد، علایم یا تصاویری که ارزش بالایی برای محصول یا خدمت مرتبط دارد. ارزش ناملموسهای به بازاری عوامل مختلف وابسته است. برای مثال، ارزش شهرت و اعتبار نام یا نشان تجاری به تحقیق و توسعه مستمر، توزیع و دسترسپذیری کالاها و خدمات مرتبط با آنها وابسته است (Eriksson, 2010).
ناملموسهای مرکب[۳۸]
برخی ناملموسها ارزششان را هم از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه و فعالیتهای بازاریابی به دست میآورند (wright, 1994). این گروه ناملموسها میتوانند هم به عنوان ناملموسهای تولیدی و هم بازاری دستهبندی شوند. شهرت سازمان یکی از نمونههای ناملموسهای مرکب است. برای مثال در صورتی که شهرت نتیجۀ ساخت محصولات خوب در طول سالهای متمادی باشد، این شهرت یک ناملموس بازاری نیست بلکه از نوع ناملموس تولیدی است. از سوی دیگر، اگر شهرت خروجی سالها فعالیتهای تبلیغاتی باشد این ناملموس به عنوان ناملموسهای تجاری دستهبندی میشود (Eriksson, 2010).

جایگاه دانشفنی در بافت مدیریت

در ادبیات مدیریت، استفاده از عبارت سرمایههای فکری به جای داراییهای ناملموس رایجتر است. پیدایش این مفهوم در حوزۀ مدیریت را میتوان به اوایل سالهای ۱۹۹۰ نسبت داد. نتایج مطالعات افرادی مانند لو[۳۹] بر روی ۳۰۰ شرکت عمومی از بورس سهام شهر نیویورک[۴۰] در طول سالهای ۱۹۵۴ تا ۱۹۹۳، شکافی را میان ارزش بازاری نسبت ارزش دفتری شرکتها نمایان ساخت. نتایج این پژوهش به گونهای بود که امکان تبیین وجود چنین شکافی را به واسطۀ داراییهای ناملموس یا سرمایه فکری ممکن میکرد. از این پس بود که نوشتارهای زیادی در این زمینه در قالب کتابهای کسب و کار، همچنین در برخی مجلههای دانشگاهی معتبر همانند مجلۀ مروری مدیریت کالیفرنیا[۴۱] یا مجله مروری کسب و کار هاروارد[۴۲] پدیدار شد (Martı´n-de-Castro et al., 2011).
مفهوم سرمایه فکری، مفهومی است فازی. چرا که تا کنون تعاریف و تئوریهای مختلفی در رابطه با آن ارایه شده است (Bratianu, 2011) و ارایه تعریفی یکپارچه از آن بسیار دشوار است. تاکنون نظریهها، تعاریف و دستهبندیهای گوناگونی در این زمینه ارایه شده است (Martı´n-de-Castro et al., 2011). بر این اساس، تعاریف مختلف سرمایه فکری در ‏جدول (۲-۱) ارایه میشود.
مفهوم سرمایه فکری

مفهوم سرمایه فکری پدیدآورنده
تفاوت ارزش بازاری و ارزش دفتری سازمان Galbraith (1969)
تفاوت میان ارزش بازاری شرکت و هزینه جایگزینی داراییها Bontis (1996)
ترکیب داراییهای بازار، داراییهای انسان محور، داراییهای ماکیت فکری و داراییهای زیرساختی Brooking (1996)
شکاف میان ارزش دفتری و بازاری شرکت
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.