ژانویه 24, 2021

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی …

جدول (۴-۱۲۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۵ ۱۲۸
جدول (۴-۱۲۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۶ ۱۲۸
جدول (۴-۱۲۲) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۷ ۱۲۸
جدول (۴-۱۲۳) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۸ ۱۲۹
جدول (۴-۱۲۴) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۹ ۱۲۹
جدول (۴-۱۲۵) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۰ ۱۲۹
جدول (۴-۱۲۶) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۱ ۱۲۹
جدول (۴-۱۲۷) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۲ ۱۲۹
جدول (۴-۱۲۸) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۳ ۱۳۰
جدول (۴-۱۲۹) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۴ ۱۳۰
جدول (۴-۱۳۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۵ ۱۳۰
جدول (۴-۱۳۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۶ ۱۳۰
جدول (۴-۱۳۲) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۷ ۱۳۰
جدول (۴-۱۳۳) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۸ ۱۳۱
جدول (۴-۱۳۴) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲۹ ۱۳۱
جدول (۴-۱۳۵) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۳۰ ۱۳۱
جدول (۴-۱۳۶) نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی ۱۳۳
ادامه جدول (۴-۱۳۶) نرخ سازگاری ماتریسهای مقایسات زوجی فردی ۱۳۴
جدول (۴-۱۳۷) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل ذاتی و فنی ۱۳۵
جدول (۴-۱۳۸) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل رقابت افزا ۱۳۵
جدول (۴-۱۳۹) ماتریس مقایسه زوجی گروهی عوامل عملکردی ۱۳۶
جدول (۴-۱۴۰) ماتریس مقایسه زوجی گروهی لایه معیارها ۱۳۶
جدول (۴-۱۴۱) وزن نسبی عوامل فنی و ذاتی ۱۳۷
جدول (۴-۱۴۲) وزن نسبی عوامل رقابتافزا ۱۳۷
جدول (۴-۱۴۳) وزن نسبی عوامل عملکردی ۱۳۷
جدول (۴-۱۴۴) وزن نسبی معیارها ۱۳۸
جدول (۴-۱۴۵) محاسبه وزن مطلق عوامل ذاتی و فنی ۱۳۸
جدول (۴-۱۴۶) اهمیت نسبی کلیه عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی ۱۳۹
چکیده
این پژوهش تلاشی برای شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی در صنایع راهبردی کشور است. با توجه به ماهیت فناورمحور بودن این صنایع، دانش فنی به عنوان یکی از عوامل نامشهود فناوری یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین انواع منابع و دارایی‌های نامشهود محسوب میشود. در راستای اهداف پژوهش مبنی بر شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری دانشفنی، ابتدا سعی شده با تبیین و مفهومشناسی دانشفنی، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزشگذاری آن از ادبیات موضوع استخراج شوند. در ادامه به منظور تحقق اهداف و بررسی فرضیههای پژوهش، از طریق روش نمونهگیری چندمرحلهای تعداد دو سازمان صنعتی از محدودۀ اجرایی پژوهش انتخاب شدند. سپس با طراحی پرسشنامههای مناسب با اهداف پژوهش، دادههای موردنظر جمعآوری گردید. سپس با تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش تعداد نوزده عامل به عنوان عوامل موثر در ارزشگذاری تعیین شدند که بر اساس این عوامل سه فرضیۀ پژوهش از طریق آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان نیز با توجه به پذیرش هر سه فرضیه موردنظر اهمیت نسبی هر یک از عوامل موثر بر ارزشگذاری دانش فنی از طریق اجرای تکنیک سلسله مراتبی تعیین گردید.
مقدمه
با توجه به رشد فزایندۀ اهمیت و نقش دارایی‌های نامشهود در خلق ارزش، در حال حاضر موضوع مدیریت و ارزشگذاری داراییهای نامشهود در سازمانهای کنونی از اهمیت زیادی برخوردار شده است؛ که در همین راستا در حال حاضر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در صنایع استراتژیک کشور اهمیت زیادی یافته است. بر این اساس، در حال حاظر تلاش‌‌های زیادی در جهت ارزش‌گذاری این دارایی‌های انجام شده است. اما از آن‌جایی که این دارایی‌ها، ماهیتی نامشهود دارند ارزش‌گذاری آن‌ها امری مشکل است. همچنین مشکل دیگری که در زمینۀ ارزشگذاری آنها وجود دارد، تنوع و تعدد انواع و مصادیق این داراییها در سازمانها هستند.
از این رو، در ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود ابتدا باید آنچه که قرار است ارزشگذاری شود مشخص گردد. بر این اساس با توجه به فناوریمحور بودن صنایع راهبردی موردنظر، دانش فنی به عنوان یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین انواع این دارایی‌ها شناخته میشود. در این راستا به منظور ارزشگذاری دانش فنی، این پژوهش درصدد است تا با شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر ارزشگذاری این دانش، گامی در جهت ارزشگذاری دانش فنی در این صنایع بردارد.
در راستای تحقق اهداف موردنظر، در پژوهش ابتدا به مفهومشناسی دانش فنی پرداخته و با بهرهگیری از مطالب بررسی شده، ماهیت و ابعاد آن تعیین میگردد. سپس با بررسی روشهای ارزشگذاری این دانش، عوامل و معیارهای مناسب برای ارزشگذاری دانشفنی انتخاب میگردند. در ادامه با انجام مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده به بررسی موثر بودن این عوامل از دیدگاه پاسخدهندگان پرداخته و در نهایت اهمیت نسبی و وزن هر یک از این عوامل در ارزشگذاری دانش فنی تعیین میگردد.
کلیات تحقیق

بیان مساله

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است