نوامبر 30, 2020

بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا ( با …

جدول (۴-۸۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۹ ۱۱۷
جدول (۴-۸۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۰ ۱۱۸
جدول (۴-۸۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۱ ۱۱۸
جدول (۴-۸۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۲ ۱۱۸
جدول (۴-۸۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۳ ۱۱۹
جدول (۴-۸۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۴ ۱۱۹
جدول (۴-۹۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۵ ۱۱۹
جدول (۴-۹۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۶ ۱۲۰
جدول (۴-۹۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۷ ۱۲۰
جدول (۴-۹۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۸ ۱۲۰
جدول (۴-۹۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱۹ ۱۲۱
جدول (۴-۹۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۰ ۱۲۱
جدول (۴-۹۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۱ ۱۲۱
جدول (۴-۹۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۲ ۱۲۱
جدول (۴-۹۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۳ ۱۲۲
جدول (۴-۹۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۴ ۱۲۲
جدول (۴-۱۰۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۵ ۱۲۲
جدول (۴-۱۰۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۶ ۱۲۳
جدول (۴-۱۰۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۷ ۱۲۳
جدول (۴-۱۰۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۸ ۱۲۳
جدول (۴-۱۰۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲۹ ۱۲۳
جدول (۴-۱۰۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۳۰ ۱۲
جدول (۴-۱۰۶) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱ ۱۲۵
جدول (۴-۱۰۷) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۲ ۱۲۵
جدول (۴-۱۰۸) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۳ ۱۲۵
جدول (۴-۱۰۹) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۴ ۱۲۵
جدول (۴-۱۱۰) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۵ ۱۲۶
جدول (۴-۱۱۱) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۶ ۱۲۶
جدول (۴-۱۱۲) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۷ ۱۲۶
جدول (۴-۱۱۳) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۸ ۱۲۶
جدول (۴-۱۱۴) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۹ ۱۲۶
جدول (۴-۱۱۵) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۰ ۱۲۷
جدول (۴-۱۱۶) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۱ ۱۲۷
جدول (۴-۱۱۷) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۲ ۱۲۷
جدول (۴-۱۱۸) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۳ ۱۲۷
جدول (۴-۱۱۹) ماتریس مقایسه زوجی لایه معیارها خبره شماره ۱۴ ۱۲۸

نوشته ای دیگر :   پژوهش - بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه ...