ژانویه 16, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

جدول (۴-۴۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۳ ۹۹
جدول (۴-۴۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۴ ۹۹
جدول (۴-۵۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۵ ۱۰۰
جدول (۴-۵۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۶ ۱۰۱
جدول (۴-۵۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۷ ۱۰۱
جدول (۴-۵۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۸ ۱۰۲
جدول (۴-۵۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۹ ۱۰۲
جدول (۴-۵۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۰ ۱۰۳
جدول (۴-۵۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۱ ۱۰۳
جدول (۴-۵۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۲ ۱۰۴
جدول (۴-۵۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۳ ۱۰۵
جدول (۴-۵۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۴ ۱۰۵
جدول (۴-۶۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۵ ۱۰۶
جدول (۴-۶۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۶ ۱۰۶
جدول (۴-۶۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۷ ۱۰۷
جدول (۴-۶۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۸ ۱۰۷
جدول (۴-۶۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱۹ ۱۰۸
جدول (۴-۶۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۰ ۱۰۹
جدول (۴-۶۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۱ ۱۰۹
جدول (۴-۶۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۲ ۱۱۰
جدول (۴-۶۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۳ ۱۱۰
جدول (۴-۶۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۴ ۱۱۱
جدول (۴-۷۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۵ ۱۱۱
جدول (۴-۷۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۶ ۱۱۲
جدول (۴-۷۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۷ ۱۱۳
جدول (۴-۷۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۸ ۱۱۳
جدول (۴-۷۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲۹ ۱۱۴
جدول (۴-۷۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۳۰ ۱۱۴
جدول (۴-۷۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۱ ۱۱۵
جدول (۴-۷۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۲ ۱۱۵
جدول (۴-۷۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۳ ۱۱۶
جدول (۴-۷۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۴ ۱۱۶
جدول (۴-۸۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۵ ۱۱۶
جدول (۴-۸۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۶ ۱۱۶
جدول (۴-۸۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۷ ۱۱۷
جدول (۴-۸۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل عملکردی خبره شماره ۸ ۱۱۷